Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка"

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

“ПОТЕНЦІАЛ  ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКА”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

заочної форми навчання

Харків 2007

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”  26 жовтня 2007 р., протокол № 3.

          Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання.

Укладач:

доц. І.Л. Плєтникова

Рецензент:

доц. А.С. Козинець

Зміст

Вступ                                                                                                          4

1 Теоретична частина                                                                                         5

2 Практична частина - Оцінка вартості підприємства (вокзалу) з метою підвищення ефективності управління (з прикладом вирішення)             6

Задача 1 - Оцінка вартості підприємства (вокзалу) за допомогою

 витратного підходу                                                                          6

Задача 2 - Оцінка вартості підприємства за доходним підходом

(методом дисконтування)                                                                 8

Перелік рекомендованої літератури                                                                22

Додаток А - Вихідні дані до другої задачі                                                      24

Вступ

Контрольна робота з дисципліни „Потенціал підприємства: формування і оцінка” є однією з форм самостійної роботи з даного курсу.

Її мета – закріплення знань студентів, розвиток навичок самостійної  і творчої праці.

Контрольна робота складається з двох частин. У  першій частині студент розкриває теоретичне питання за своїм варіантом (який обирається за останньою шифрою шифру залікової книжки). Обсяг – 3 - 4 сторінки.

У другій частині вирішують дві задачі за основними темами курсу.

Методичною основою виконання контрольної роботи є ці методичні вказівки, конспект лекцій з дисципліни „Управління потенцціалом підприємства” у 3-х частинах, а також підручники, навчальні посібники з дисципліни „Управління потенціалом підприємства”, перелік яких наведено наприкінці даних методичних вказівок, а також статті в фахових економічних виданнях („Економіка України”, „Економіст”, ”Фінанси України” та ін.).

Вихідні дані по першому завданню – баланс підприємства, де студент працює або іншого діючого підприємства, або (за необхідністю) його видає керівник практичних занять. Вихідні дані по другому завданню наведені у додатку А, їх для свого варіанта студент визначає виходячи з останньої цифри шифру залікової книжки.

Оформлюється контрольна робота на аркушах формату А4 за вимогами по нормоконтролю, діючими в Академії. Загальний обсяг – 12 сторінок.

Вимоги до захисту: студент повинен знати всі формули, пояснити логіку виконання розрахунків та їх результати, повністю розкрити теоретичне питання, вірно відповісти на всі запитання викладача.

1 Теоретична частина

1.  Різні випадки необхідності оцінки ринкової вартості бізнесу, методи оцінки, які використовуються в кожному випадку [17 – 21, 23 - 27].

2.  Переваги і недоліки витратного підходу до оцінки потенціалу підприємства; методи, які базуються на цьому підході [8 – 16, 22].

3.  Переваги і недоліки доходного підходу до оцінки потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході [8 – 16, 22].

4.  Переваги і недоліки порівняльного підходу до оцінки потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході [8 – 16, 22].

5.  Законодавство України в галузі оцінки вартості нерухомості [1 – 7].

6.  Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства, необхідність їхньої оцінки [9 - 11].

7.  Методики оцінки вартості машин і обладнання [9 - 11].

8.  Методики оцінки земельних ділянок [9 - 11].

9.  Методики оцінки нематеріальних активів [9 - 11].

10.  Законодавство України в галузі оцінки вартості машин і обладнання, земельних ділянок [1 - 6].

2 Практична частина

Оцінка вартості підприємства (вокзалу) з метою підвищення ефективності управління (з прикладом вирішення)

Задача 1

Оцінка вартості підприємства (вокзалу) за допомогою витратного підходу

Для розрахунків за витратним підходом у контрольній роботі необхідно використати баланс того підприємства, де студент працює, або будь-якого іншого діючого підприємства за останній рік.

Розрахунки виконати в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Розрахунок вартості підприємства (вокзалу) за методом чистих активів

Похожие материалы

Информация о работе