Методика факторного аналізу. Сутність та види факторного аналізу. Етапи факторного аналізу. Класифікація факторів

Страницы работы

Содержание работы

Тема 3 – Методика факторного аналізу

          1  Сутність та види факторного аналізу

          2  Етапи факторного аналізу

          3  Класифікація факторів

4  Типи факторних моделей та прийоми моделювання

1  Методи факторного аналізу, засновані на прийомі елімінування

2  Інтегральний метод факторного аналізу

3  Логарифмічний метод факторного аналізу

4  Приклади застосування методів факторного аналізу

1  Факторний аналіз    - це методика комплексного та системного вивчення та оцінки впливу факторів на зміну результативного показника.

          Наведемо основні види факторного аналізу та їх характеристику  (таблиця 3.1)

Таблиця 3.1 –  Види  факторного аналізу

Вид факторного аналізу

Опис

1  Детермінований аналіз

Представляє собою методику дослідження впливу факторів, зв’язок яких  з результативним показником має функціональний характер

2   Стохастичний аналіз

Метод дослідження впливу факторів, зв’язок  яких з результативним показником є неповним, ймовірним  

3   Прямий аналіз

Дослідження відбувається дедуктивним  способом,  від загального до часткового 

4   Обернений аналіз

Здійснюється дослідження причинно-наслідкових зв’язків способом логічної індукції, від окремих факторів до узагальнюючих 

5   Статистичний аналіз

Застосовується при вивчені впливу факторів на результативний показник на відповідну дату

6  Динамічний аналіз

Використовується при вивченні впливу факторів на результативний показник в динаміці

7  Ретроспективний аналіз

Вивчаються причини приросту результативних показників за минулі періоди

8   Перспективний аналіз

Досліджується поведінка факторів та результативного показника в перспективі

2 Етапи факторного аналізу

1   Вибір факторів, які впливають на результативний показник

2  Класифікація та систематизація цих факторів. Тобто визначення що це за фактори: зовнішні чи внутрішні, прості чи складні, екстенсивні чи інтенсивні і т.д.

3  Побудова аналітичної та графічної моделі, що характеризує зв'язок між результативним та факторними показниками.

4  Застосування методів факторного аналізу.

4.1 Визначення типу факторної моделі, вибір найкращого для аналізу методу.

4.2 Визначення порядку оцінки факторів.

4.3 Розрахунки.

4.4 Перевірка.

4.5 Висновки

          5. Робота з факторною моделлю.   

3 Фактори, що досліджуються в аналізі, можуть бути класифіковані по різних ознаках. З погляду впливу на результати господарської діяльності вони поділяються на:

1)  Основні і другорядні. До основних  відносяться фактори, що впливають на результативний показник. Другорядними вважаються ті, які не роблять вирішального впливу на результати господарської діяльності в даних умовах

2)  Внутрішні і зовнішні фактори, що залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Основну увагу при аналізі необхідно приділити дослідженню внутрішніх факторів, на які підприємство може вплинути.

3)  Об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні не залежать від волі і бажань людей, наприклад, стихійне лихо. На відміну від об'єктивних суб'єктивні причини залежать від діяльності окремих людей, підприємства, організацій і установ.

4)  Загальні і специфічні. До загальних відносяться фактори, що діють у всіх галузях економіки. Специфічними є ті, котрі діють в умовах окремої галузі чи економіки підприємства.

5)  Постійні і змінні. Постійні фактори впливають на досліджуване явище безперервно протягом усього часу. Вплив змінних факторів виявляється періодично, наприклад, освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва і т.д.

6)  Інтенсивні і екстенсивні. До екстенсивних відносяться фактори, що зв'язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника. Інтенсивні фактори характеризують ступінь зусилля, напруженість праці в процесі виробництва.

Якщо    при аналізі ставиться мета вимірити вплив кожного фактора на результати господарської діяльності, то їх розділяють на:

1)  Кількісні і якісні

2)  Складні і прості

3)  Прямі і непрямі

4)  Вимірні і невимірні

Кількісним вважаються фактори, що виражають кількісну визначеність явищ (кількість робітників, устаткування, сировини і т.д.).  Якісні  фактори визначають внутрішні якості,  ознаки й особливості досліджуваних об'єктів (продуктивність праці, якість продукції, родючість ґрунту і т.д.).  

Складні (комплексні) і прості (елементи). Прикладом складного фактора є продуктивність  праці, а простого – кількість робочих днів у звітному періоді.

4 Типи факторних моделей та прийоми моделювання

          Для проведення факторного аналізу необхідно визначити фактори, які впливають на результативний показник та з'ясувати і описати зв'язок між цими показниками. Тобто необхідно побудувати аналітичну модель – формулу залежності між результативними та факторними показниками, а також графічну модель, яка описує цей зв'язок.

          Для того, щоб побудувати найточнішу, детальну модель використовують різні прийоми моделювання. Моделювання – прийом, який дозволяє перетворити просту факторну модель у більш детальному з урахуванням деталізації факторів або введення нових факторів у цю модель.

Похожие материалы

Информация о работе