Організаційне та інформаційне забезпечення економічного аналізу

Страницы работы

Содержание работы

Тема 4 - Організаційне та інформаційне забезпечення економічного аналізу

1  Основні вимоги до організації аналітичної роботи на підприємстві

2  Організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві

3  Організаційні форми та виконувачі аналізу господарської діяльності підприємства

4  Інформаційне забезпечення аналізу

5  Підготовка та аналітична обробка вихідних даних в аналізі господарської діяльності

6  Документальне оформлення результатів аналізу

1 Для того щоб забезпечити результативність та ефективність аналізу, його дійсний вплив на хід господарських процесів на підприємстві, прийняття ефективних управлінських рішень уся аналітична робота на підприємстві повинна бути певним чином організована.

Організація аналітичної роботи на підприємстві повинна відповідати таким вимогам:

-  науковий характер аналізу;

-  обґрунтований розподіл обов'язків по проведенню аналізу між окремими виконувачами, взаємозв'язок між ними;

-  ефективність аналізу;

-  забезпечення інформаційної та методичної підготовки аналізу;

-  планування та контроль аналітичної роботи;

-  реальність та об'єктивність аналізу.

2 Аналітична робота на підприємстві повинна проводитись за такими етапами (рис. 4.1)

 


Рис. 4.1 -  Організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві

 3 Розподіл функцій аналітичного дослідження між окремими функціональними підрозділами та виконувачами залежить від багатьох факторів серед яких основні: організаційна структура підприємства, яка у свою чергу залежить від розміру підприємства сфери діяльності та інше, компетентність головних спеціалістів, технічний рівень управління.

Приблизна схема розподілу функцій аналізу господарської діяльності великого чи середнього промислового підприємства може бути такою (таблиця 4.1)

Таблиця 4.1 – Розподіл функцій аналізу між основними відділами підприємства

Виконавець

Коло питань економічного аналізу

1

2

1. Відділ технічного контролю

 Аналізує якість сировини та готової продукції, брак і втрати, рекламації покупців, заходи по скороченню браку, підвищення якості продукції, дотримання технологічної дисципліни

2. Відділ головного механіка та енергетика

 Вивчає стан експлуатації машин та обладнання, виконання планів-графіків ремонту і модернізації обладнання, якість і собівартість ремонту, повноту використання обладнання та виробничих потужностей, раціональність потреби енергоресурсів

3. Виробничий відділ

 Аналізує виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом, ритмічність роботи, підвищення якості продукції, впровадження нової техніки та технологій, комплексної механізації та автоматизації виробництва, роботу обладнання, витрачання матеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу, комплектність випуску продукції, загальний технічний та організаційний рівень виробництва

4. Відділ збуту

 Вивчає виконання договірних зобов'язань і планів поставок продукції споживачам за обсягом, якістю, строками, номенклатурою, станом складських запасів і збереженням готової продукції

5. Планово-економічний відділ або відділ економічного аналізу

 Здійснює розробку плану аналітичної роботи і контроль за його виконанням, методичне забезпечення аналізу , організовує і узагальнює результати аналізу, організовує і узагальнює результати аналізу господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, розроблює заходи по результатах аналізу

          Продовження таблиці 4.1

1

2

6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (бухгалтерія)

 Аналізує виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції, виконання плану прибутку і його використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства

7. Відділ  праці заробітної плати

 Аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо підвищення її рівня, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за категоріями та професіями, рівень продуктивності праці, використання фонду робочого часу і фонду заробітної плати

8. Відділ постачання

 Контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання планів поставок, за обсягом, номенклатурою, строками, якістю, станом і цілісністю складських запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельних витрат

Координує аналітичну роботу, як правило головний економіст (зам. директора по економічним питанням)  чи начальник планового відділу. Аналіз складних питань діяльності підприємства  + обґрунтування випуску нових виробів, аналіз та обґрунтування стратегії розвитку підприємства може виконувати колегіальний орган – технічна, економічна рада, рада директорів.

Похожие материалы

Информация о работе