Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5 - Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції

1   Завдання, об’єкти, інформаційні джерела та етапи аналізу

2  Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції

3  Аналіз якості продукції

4  Аналіз ритмічності виробництва

5  Аналіз обсягу реалізації продукції

6  Аналіз факторів та резервів росту обсягу виробництва та реалізації продукції

1 Задачі, етапи та інформаційні джерела аналізу
Задачі аналізу

1  Оцінка ступеня виконання плану, причин невиконання плану з обсягу випуску та реалізації продукції

2   Визначення тенденцій розвитку підприємства

3   Обґрунтування планів підприємства на майбутнє

4   Пошук резервів збільшення обсягу випуску і реалізації

Інформаційні джерела

1  Поточні й оперативні плани з обсягу випуску і реалізації продукції (плановий відділ, відділ збуту)

2 Форма №1-П (річна звітність). Звіт промислового підприємства про випуск продукції (плановий відділ).

3  Пояснювальна записка до річного звіту про діяльність підприємства (плановий відділ, бухгалтерія)

4   Картки складського обліку готової продукції (склад або бухгалтерія)

5   Відомість по обліку відвантаженої продукції (відомість № 16)

6   Звіти по реалізації продукції (відділ збуту)

Об'єкти аналізу

1  Обсяг виробництва і реалізації продукції у цілому та за асортиментом

2  Показники релевантного ряду обсягу виробництва продукції (критичний обсяг, оптимальний обсяг, максимальний обсяг)

3  Якість товарної продукції

4  Структура товарної продукції

5  Ритмічність виробництва та реалізації продукції

6  Резерви зростання обсягу випуску та реалізації продукції

Обсяг виробництва та реалізації продукції можливо відображати у натуральних, умовно-натуральних, вартісних вимірниках. Узагальнюючи показники обсягу виробництва та реалізації обчислюють у вартісному виразі в оптових цінах.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна та валова продукція, останній формується на базі визначення валового обігу та внутрішньовиробничого обігу.

Валовий обіг (ВО) – вартість усієї виробленої підприємством продукції, робіт, послуг у певному періоді, призначеної як для реалізації, так і для власного споживання.

Внутрішньовиробничий обіг (ВВО) – продукція підрозділів підприємства, яка призначена для власного споживання. Включає продукцію (роботи. послуги) допоміжних виробництв (гаряча вода, пар, повітря, роботи з поточного ремонту, вартість малоцінних предметів, оснастки) та продукцію основних виробництв, яка передається з цеху в цех для подальшої обробки та складання (деталі, вузли, напівфабрикати)

Валова продукція (QВАЛ) розраховується як різниця між валовим обігом та внутрішньовиробничим обігом у порівняних цінах.

Товарна продукція (Q) – вартість усіх вироблених у певному періоді та призначених для реалізації на сторону готових виробів, робіт, послуг, розраховується як:

                           Q = Q ВАЛ НЗП                                 (5.1)

де   НЗП  – зміна за період залишків незавершеного виробництва

          Визначається обсяг товарної продукції як в дійсних цінах, так і у порівняних цінах (Q n )

Етапи аналізу

1   Аналіз обсягу, структури й асортименту продукції

2   Аналіз ритмічності виробництва

3   Аналіз якості продукції

4 Аналіз у системі маркетингу (аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції)

5   Пошук резервів підвищення обсягу випуску і реалізації продукції

6   Обґрунтування планів по випуску і реалізації продукції на майбутні періоди

2  Аналіз обсягу, структури й асортименту продукції

Аналіз обсягу виробництва починається з оцінки динаміки обсягу виробництва товарної продукції, при цьому розраховують базисні та ланцюгові темпи росту та приросту, середньорічний темп росту (приросту) обсягу виробництва. Розрахунки виконують виходячи з обсягу випуску товарної продукції у порівняних цінах.

Далі оцінюють виконання плану за обсягом та асортиментом. Виконання плану за обсягом (ВП Q ) розраховують виходячи з планових цін на продукцію:

,                                 ( 5.2)

,                                 (5.3)

де Q ф-пл – фактичний обсяг товарного випуску у цінах плану;

      Q пл – плановий обсяг товарного випуску;

      Vi ф – фактичний обсяг випуску у натуральному вимірі за і-м виробом;

      Ці пл – оптова ціна і-го виробу за планом.

          Оцінку виконання плану за обсягом доповнюють аналізом асортименту.  

На першому етапі оцінюють виконання плану по обсязі випуску і реалізації продукції, виконання плану по асортименті. Для розрахунку відсотків виконання плану – ВП, обсягу випуску – товарної продукції розрахунок товарного випуску виконують у цінах плану.

Аналіз асортименту

Асортимент – це перелік найменувань продукції, що випускається, із вказівкою обсягу випуску по кожному виробу.

Аналіз виконання плану з асортименту виконується за допомогою методу найменшого відсотка і методу середнього відсотка.

За методом найменшого відсотка виконання плану з асортименту (ВПас) приймається на рівні найменшого з усіх виробів відсотка виконання плану з обсягу (ВПі min)

 

За методом середнього відсотка.

Відсоток виконання плану по асортименту розраховують за допомогою наступної формули:

 , де

 - обсяг випуску товарної продукції, зарахований у виконання плану з  асортименту

Похожие материалы

Информация о работе