Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»

Страницы работы

Содержание работы

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка підприємства та організація виробництва»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи

з дисципліни «Економічний аналіз»

для студентів спеціальностей:

"Економіка підприємств", "Менеджмент організацій",

«Облік та аудит», «Фінанси»

безвідривної форми навчання

ХАРКІВ 2001


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри "Економіка підприємства та організація виробництва" _________ 2001р., протокол №___________

Укладачі:

доц. Компанієць В.В.

Рецензент

доц. Чупир Т.Я.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета контрольної роботи – вивчення основ організації та технічних прийомів економічного аналізу; придбання практичних навичок у виконанні аналітичних розрахунків та оцінці основних показників, що характеризують діяльність підприємства, оцінці факторів, що впливають на обсягові та якісні показники діяльності підприємства.

Зміст контрольної роботи

1  Порівняльний та факторний аналіз основних показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства.

2  Аналіз фінансового стану підприємства.

3  Аналіз виробництва продукції.

4  Аналіз собівартості продукції.

5  Аналіз фінансових результатів, критичного виторгу та запасу фінансової міцності.

Список літератури.

Контрольна робота складається з п’яти розділів. Перший та другий розділи виконуються за вихідними даними про діяльність підприємств промисловості Харківського регіону, які наведені у додатках А, Б з використанням у висновках середньогалузевих значень показників, які наведені у додатку В. Номер варіанту за цими розділами відповідає останній цифрі шифру залікової книжки, за виключенням варіанту "0". Студент, який має останню цифру шифру "0", повинен обрати вихідні дані за варіантом "10".

У завданнях третього, четвертого та п’ятого розділів, вихідні дані до яких наведені у додатку Г, номер варіанту відповідає значенню показників за фактом, а номер попереднього варіанту – значенню. показників за планом. Наприклад, якщо остання цифра шифру залікової книжки – "4", то значення за фактом відповідають показникам четвертого варіанту, за планом – третього.

При оформленні контрольної роботи необхідно виконувати наступні вимоги.

У текст роботи необхідно вносити тільки підсумкові розрахункові таблиці за усіма розділами, розрахунки факторного аналізу у першому розділі, висновки за розрахунками та таблицями. Завдання до розділів, проміжні розрахунки та формули показників у текст роботи не вносяться. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 12 сторінок, сторінки повинні бути пронумеровані.

Розділ 1

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ, ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання

За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А):

1  розрахувати абсолютну та відносну зміну обсягових показників у звітному році порівняно з попереднім за формою таблиці 1.1

2  розрахувати якісні показники, встановити їх абсолютну зміну у звітному періоді порівняно з попереднім за формою таблиці 1.2

3 Виконати факторний аналіз деяких показників, для чого оцінити:

3.1 як вплинула на абсолютну зміну випуску товарної продукції у звітному році порівняно з попереднім:

-  зміна фондовіддачі та середньорічної вартості основних   фондів

-  зміна середньорічної продуктивності праці та середньорічної чисельності ПВП.

У висновку зазначити резерви підвищення обсягів випуску продукції;

3.2 як вплинула на абсолютну зміну матеріальних витрат на випуск товарної продукції у звітному році порівняно з попереднім зміна обсягу випуску товарної продукції та матеріаломісткості продукції, у висновку зазначити резерви зниження матеріальних витрат;

3.3 як змінилася рентабельність реалізованої продукції у звітному році  порівняно з попереднім  під впливом зміни виторгу від реалізації та собівартості реалізованої продукції.

          При виконанні завдань цього розділу необхідно застосовувати методи абсолютних різниць та ланцюгових підстав, а також логарифмічний та інтегральний методи.

Наведемо розрахункові формули для визначення основних якісних показників.

Фондовіддача (ФО) визначається:

,                                               (1.1)

де Q – обсяг товарного випуску у діючих цінах;

 - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Матеріаловіддача (МО) визначається:

  ,                                               (1.2)

де МВ – матеріальні витрати на виробництво продукції.

Середньорічна виробітка одного працюючого (ПВ) визначається:

,                                                  (1.3)

де Qn – обсяг товарного випуску у порівняних цінах;

 - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу.

Рентабельність реалізованої продукції (Rрп) визначається:

,                                   (1.4)

де Прп – прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток);

Похожие материалы

Информация о работе