Методика комплексного економічного аналізу

Страницы работы

7 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Тема 2 - Методика комплексного економічного аналізу

1  Етапи проведення комплексного економічного аналізу.

2  Групування показників в економічному аналізі.

3  Основні розділи комплексного економічного аналізу.

4  Класифікація методів економічного аналізу.

5  Метод порівняння та умови його застосування.

1. Етапи проведення комплексного аналізу наведені на рис. 2.1

 


Рисунок 2.1 – Етапи проведення комплексного економічного аналізу

2. Усі об’єкти  економічного аналізу, економічні процеси виробництва  відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників. Оскільки в аналізі використовують багато показників виникає необхідність  в їх систематизації. Класифікація показників за різними ознаками відображена на рис. 2.2


 


Рис. 2.2 – Групування показників в економічному аналізі

Окрім цього кожен з розділів комплексного економічного аналізу також має свою систему показників.

3. Основні розділи комплексного економічного аналізу:

1  Аналіз зовнішніх умов виробництва

2  Аналіз організаційно-технічного рівня і рівня управління

3  Аналіз використання основних фондів.

4  Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.

5  Аналіз трудових ресурсів, ФОТ і робочий час.

6  Аналіз витрат на випуск і реалізацію продукції.

7   Аналіз структури, динаміки асортименту, обсягу випуску і реалізації продукції.

8   Аналіз фінансових результатів.

9  Аналіз фінансового стану.

10   Аналіз конкурентноздатності продукції.

11   Аналіз показників рентабельності й оборотності (ділової активності).

У сучасному економічному аналізі використовують багато методів, класифікація яких наведена на рис.

 Найбільш поширеними у використанні  на практиці є традиційні методи аналізу, серед яких важливе місце займає прийом порівняння.

Порівняння  - це науковий метод пізнання у процесі якого відбувається  зіставлення  об’єктів аналізу з метою виявлення тенденцій та  пропорцій, закономірностей розвитку, загальних а специфічних рис об’єктів аналізу.

Вид порівняння

Мета, яка при цьому досягається

1.  Порівняння фактичних значень показників з плановими

Оцінка ступеню виконанню плану

2.  Порівняння фактичних значень показників з показниками попередніх періодів

Виявлення тенденцій розвитку об’єкту

3.  Порівняння фактичних значень показників з нормативними

Контроль. Виявлення резервів.

4.  Порівняння показників діяльності підприємства, що аналізується з  середньо галузевими показниками

Оцінка діяльності підприємства. Виявлення невикористаних резервів.

5.  Порівняння показників діяльності підприємства, що аналізується з відповідними народногосподарськими показниками

Виявлення причин кризи

6.  Порівняння показників діяльності підприємства, що аналізується з відповідними показниками підприємств конкурентів

Оцінка конкурентостійкості підприємства

7.  Порівняння паралельних та динамічних рядів

Вивчення взаємозв’язку між показниками, що досліджуються

8.  Порівняння стану об’єкту аналізу  до та після прийняття управлінського рішення

оцінка рішення та ділових якостей управління

9.  Порівняння різних варіантів управлінських рішень

Вибір оптимального рішення

При порівнянні діяльності різних підприємств можливо застосовувати одномірні та багатомірні порівняння.

Одномірне порівняння – порівнюються різні підприємства за одним показником, або декілька взаємопов’язаних показників одного підприємства між собою.

Багатомірне порівняння – порівнюються різні підприємства за допомогою систем показників.

Умови, які необхідно дотримуватися при порівнянні

При застосування прийому порівняння необхідно дотримуватися таких основних умов:

1  єдності обсягових, вартісних, якісних, структурних факторів;

2  єдності методики розрахунку показників, які порівнюються, а також їх складу;

3  єдності технічних, економічних, природно-кліматичних умов виробництва;  

4  єдності розрахункових періодів, за які були обчислені показники, що порівнюються;

5  однорідності виробів та підприємств, показники яких порівнюються.

Розглянемо більш докладно ці умови, а також відповідні засоби приведення показників до порівняльного виду.

Єдність обсягових, вартісних, якісних, структурних факторів

Для порівняння обсягу виробництва товарної продукції за два періоди, чи з планом використовують єдині ціни – порівняльні ціни, або ціни планового періоду, якщо виконується порівняння з планом. Це так званий прийом нейтралізації впливу вартісного фактора, який дозволяє побачити дійсну зміну в обсязі випуску, включаючи вплив на обсяг фактору цін. Як правило у практиці у якості порівняльних приймають ціни на останню дату старшого року. Розглянемо приклад аналізу обсягу випуску товарної продукції без та з урахуванням у розрахунках порівняльних цін. Таблиця 2.2

Похожие материалы

Информация о работе