Робоча учбова програма дисципліни «Вища математика для економістів»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПРИКЛАДНА  МАТЕМАТИКА»

Спеціальність  080202 - «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з дисципліни  «ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ (I)»

Документ №3

«Робоча учбова програма дисципліни»

Луганськ-2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.В. Даля

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фінансово-економічного факультету

_______________

РОБОЧА  УЧБОВА  ПРОГРАМА

Дисципліни «Математика дляекономістів»

Для економічних та управлінських спеціальностей

Індекс дисципліни з робочим планом –

Факультет – Математики й інформатики

Кафедра прикладної математики

Види учбової роботи

Форма навчання – заочна

 

Часы по семестрам

 

Всего

I

II

Аудиторні заняття, години

- лекції

28

28

-

практичні заняття

14

14

-

- лабораторні роботи

-

-

-

Самостійна робота

ВСЬОГО

42

42

-

Підсумковий контроль по семестрах

залік

Луганськк – 2004

Програма розроблена узгоджено з робочим планом спеціальностей «Бухучет й аудит», «Економіка підприємств», «Банки й банківське діло» й учбової програми дисципліни «Математика для економістів».

Програма розглянута й утверджена на засіданні кафедри прикладної математики __________ (протокол №6).

Зав. кафедрой ……………………………проф. Грібанов В.М.

Програма розглянута й схвалена на засіданні Ради фінансово-економічного факультету_______2004 р.

 Голова Ради...............……………………доц. Савченко В.Т.

Програму розробили................................. доц. Швед О.П.

РОБОЧА УЧБОВА ПРОГРАМА

Дисципліни «Математика для экономістів»

            МЕТИ Й ЗАДАЧИ ВИВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни: надати студенту теоретичні знанняя й практичні навички основ ввищої математики для подальшого використання в дослідженні економічних и управлінських, математичних моделей.

ЗАДАЧИ ВИВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

ЗНАТИ:

-  основні поняття матричного обчислення: визначники, обернена матриця, ранг матриці;

-  основні поняття систем лінійних алгебраічних рывнянь;

-  вектори на площині і в просторі, векторний простір, розмірність, базис, перехід до нового базісу; евклидовий простір;

-  лінійні оператори, власні вектори і власні значення лінійного оператора;

-  квадратичні форми;

-  основні поняття аналітичної геометрії, лінія та пряма на площині, площина та пряма у простору;

-  криві другого порядку;

-  визначення функції, границя функції і послідовності, нескінченно малі функції, властивості границі і визначні границі, неперервність функції;

-  поняття похідної, диференціала, диференціюванність функії, основні теореми диференціального обчислення, необхідні та достатні умови екстремума, опуклість та точки перегину, асімптоти,  графіки функції;

-  поняття функції декількох змінних, границя, неперервність, диференціюванність, часткові похідні та диференціали выщих порядків;

-  поняття первісна, визначеного та невизначенного інтегралу та їх властивості;

-  основні поняття диференциальних рівнянь, задача Коши, теорема існування і єдності;                    

-    поняття числового й функціональних рядов, сумма ряда, збіжність, сту пенні ряди Маклорена й Тейлора.

ВМІТИ:

-  обчислювати визначники будь-яких порядків;

-  робити дії з матрицями, обчислювати обернену матрицю та ранг матриці;

-  розв’язувати системи лінійних алгебраічних рівнянь;

-  выконувати лінійні операції з векторами, заданими в координатній формі та геометрично;

-  знаходити скалярний, векторний та змішаний здобуток векторів, заданих в координатній чи векторній формі;

-  застосовувати вектори для розв’язування наступних задач аналітичної геометрії: обчислювання кутовов проекций, відстанейй, площей трикутників та паралелограмів, знаходження рівнянь прямой на площині, площині у просторі, прямой у просторі;

-  визначати тип кривой, заданой канонічним рівнянням й змалювати графично;

-  встановлювати, чи становлять вектори базис та розкладати вектор за цім базисом;

-  збудувати матрицю переходу до нового базису;

-  навести приклади лінійних просторів;          

-  визначати границі відношень нескінченно малих й нескінченно великих функцій, використовувати 2-гу визначну границю;

-  знаходити похідні елементарних функцій;

-  виконувати локальне дослідження функції;

-  будувати графіки основних елементарних функцій за пам’яттю, а інших, використовуючи загальну схему дослідження функції;

-  знаходити рівняння дотичної й нормалі до плоских кривих;

-  виконувати локальне дослідження функцій декількох змінних, як окремий випадок визначити координати стаціонарних точок та з’ясувати характер цих точок, знаходити рівняння дотичних площей й нормалі до поверхней;

-  уявляти графічно функції 2-х змінних;

-  знаходити первісна, використовуючи таблиці невизначених інтегралів;

-  обчислювати площі плоских фігур, довжини дуг;

-  зводити до квадратур диференціальне рівняння першого порядку з розділяючимися змінними, однорідні, лінійні;

Похожие материалы

Информация о работе