Робоча навчальна програма дисципліни «Математика для економістів». Частина 1: «Вища математика»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

математики та інформатики   доц. Крамар М.М.

«__»________ 200_ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ»

Частина 1: «Вища математика»

IIсеместр

 для спеціальностей напрямку 0501 – «Економіка і підприємництво» 

Факультет математики й інформатики

Кафедра  прикладної математики

Види навчальної роботи

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

Аудиторні заняття, час.

-  лекції

-  практичні заняття

-  лабораторні роботи

Самостійна робота, час.

84

50

34

-

67

Кількість індивідуальних завдань

Курсова робота

1

-

Підсумковий контроль знань

Іспит

Луганськ – 2004


   Програма складена на підставі робочого навчального плану спеціальності  0501 «Економіка і підприємництво» і навчальної програми дисципліни  «Математика для економістів (II семестр)», затвердженої «__»________ 200_ р.

   Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри вищої і прикладної математики «__»_________ 200_ р. (протокол №_ ).

Зав. кафедрою _______________                                проф. Грібанов В.М.

   Програма розглянута і схвалена на засіданні Ради факультету  математики та інформатики «__»_________ 200_ р. (протокол №_ ).

Голова Ради ________________              доц., к.т.н. Крамар М.М.

Програму склав ________________          доц. Малий В.В.


МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни:

Дати майбутнім економістам математичний апарат, необхідний для рішення важливих задач економічної науки, а також для подальшого вивчення математичних моделей, що характеризують деякі процеси (або явища) в економічній діяльності; завершити формування основних понять і операцій математичного аналізу, необхідних для вивчення теорії імовірностей, і математичної статистики (поняття ряду чисел, тощо).

Задачі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

Правила диференціювання, необхідну достатню умову екстремуму функцій однієї і багатьох перемінних, формулу Тейлора, методи інтегрування і формулу Ньютона-Лейбніца.

Достатні умови збіжності рядів з позитивними членами, ознака Лейбніца збіжності рядів, що знакочередуються. Ряди Маклорена елементарних функцій. Типи диференціальних рівнянь 1-го порядку і методи їх рішення, формулу загального рішення диференціального рівняння 2-го порядку з постійними коефіцієнтами.

Уміти, мати навички:

Диференціювати й інтегрувати функції, обчислювати площі за допомогою визначеного інтеграла, довжини кривих, знаходити екстремуми, найменше і найбільше значення функції однієї і декількох перемінних, застосовувати метод найменших квадратів; досліджувати числові і статечні ряди на збіжність,  застосовувати ряди в наближених обчисленнях, знаходити загальні і приватні рішення диференціальних рівнянь 1-го порядку і лінійних диференціальних рівнянь 2-го порядку з постійними коефіцієнтами.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.  Лекційні заняття.

   Мета проведення лекцій:

Дати огляд основних фактів і методів диференціального й інтегрального обчислення; показати їхнє застосування до рішення задач економічного змісту.

Зміст лекційних занять.

Похожие материалы

Информация о работе