Методика розвитку креативного мислення на заняттях з бісероплетіння в 10 класі

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра професійної педагогіки

та методики трудового навчання

К У Р С О В А        Р О Б О Т А

 з методики вивчення курсу «Технології» в старшій школі

на тему: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З БІСЕРОПЛЕТІННЯ В 10 КЛАСІ

Студента 52групи

ІФМТО

(прізвище, ім’я, по-батькові)

    Керівник:

 к.п.н.,  доцент

(вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

Бердянськ – 2012

Кафедра професійної педагогіки та методики трудового навчання

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з  методики вивчення курсу «Технології» в старшій школі

студенту 52 групи

тема роботи: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З БІСЕРОПЛЕТІННЯ В 10 КЛАСІ

термін здачі курсової роботи:

Курсова робота повинна містити:

1.  Обґрунтування актуальності теми.

2.  Теоретичну (педагогічну) основу проблеми.

3.  Розробку системи методичних заходів розв’язання педагогічної задачі.

4.  Педагогічні спостереження  ефективності системи запропонованих заходів.

5.  Висновки.

6.  Список використаних джерел. 

До курсової роботи додаються:

Приклади дидактичного забезпечення заходів:

§  план-конспект уроку або виховного заходу та ін.;

§  картка технологічного процесу виготовлення виробу;

§  робочі креслення виробу;

§  виготовлений студентом виріб;

         Завдання видане:

                                                                     Керівник роботи:   ________

                    Студент  підпис________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………….....4

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

1.1. Сутність та критерії креативного мислення ……………….………………………6

1.2. Дослідження розвитку креативного мислення………………....……….….………8

РОЗДІЛ 2. БІСЕРОПЛЕТІННЯ ЯК ВИД ДЕКРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

2.1. Історія виникнення бісероплетіння……………….………………...……………...12

2.2. Пристрої та матеріали для роботи з бісером, техніки бісероплетіння…………..13

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З БІСЕРОПЛЕТІННЯ В 10 КЛАСІ

3.1. Методика розвитку креативного мислення на заняттях з бісероплетіння………17

3.2. Методична розробка до проведення уроку з бісероплетіння у 10 класі……...…20

3.3. Експериментальна перевірка методики розвитку креативного мислення ……...32

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….……36

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………....37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….………...38

ВСТУП

Актуальність дослідження визначається сучасними концепціями перебудови освіти в Україні в напрямку забезпечення всебічного розвитку особистості. Не остання роль у цьому процесі належить трудовому навчанні, де цілеспрямовано виявляються та розвиваються здібності дитини, створюються умови для її самовираження в різних видах діяльності. Важливого значення у зв’язку з цим набуває переорієнтація навчання з чисто прагматичної на духовно-творчу мету і стосується це насамперед предмету технологія. Означеними позиціями обумовлюється необхідність цілеспрямованої, систематичної роботи з розвитку креативного мислення, яке є показником гармонійного поєднання інтелекту з високорозвиненими  творчими вміннями.

Проблеми креативності і творчості в широкому значенні не є новими. Означена проблема багатоаспектна і досліджується суміжними науками. У психології це обґрунтування понять креативність,  творчість, творча діяльність, творча активність, творчий потенціал (Д.Б.Богоявленська, Л.С.Виготський, І.П.Волков, Я.О.Пономарьов, та ін.); видів творчості і їх структури; критеріїв креативності (В.П.Зінченко, І.П. Калошина, О.К.Тихомиров та ін.); принципів заохочення креативності (П.Торренс); етапів творчого процесу; механізмів творчості. Філософські витоки креативності досліджували такі вчені як М.О.Бердяєв, Г.Гегель, І.Кант П. Лезін, В.Г.Соловйов. Значний вклад у розуміння філософських засад креативності внесли представники української філософської школи (Г.С.Сковорода, І.Я.Франко та ін.).

Означені дослідження, шкільна практика засвідчили, що безпосередньо формуванню навичок креативного мислення у школярів приділяється достатньо уваги. Звичайно, розвиток його доцільно здійснювати в  шкільному віці, коли творчі здібності людини розвиваються особливо інтенсивно, проте, чітких вікових обмежень для виявлення та розвитку креативності  немає.

Саме тому нами і було обрано тему дослідження: «Методика розвитку креативного мислення на заняттях з бісероплетіння в 10 класі».

Об’єкт дослідження − навчально-виховний процес трудового навчання учнів 10 класу.

Предмет дослідження – методика розвитку креативного мислення в учнів 10 класу на заняттях з бісероплетіння.

Похожие материалы

Информация о работе