Задачі до екзамену з дисципліни "Теорія економічного аналізу"

Страницы работы

Содержание работы

Задача1:

Визначити вплив зміни матеріальних затрат на собівартість продукції за наступними даними:                                  план           звіт

Матеріальні витрати, тис. грн.                       400         420

Питома вага матеріальних витрат

у собівартості продукції, %                                  -              75

∆с/с = (100-инд мат затр х 100) х уд.вес мз

инд мат затр = факт мз / план мз.

∆с/с = (100 - 420/400*100)*0.75=-3.75%

Задача 2,34,64.

 Встановити вплив на середньогодинну продуктивність праці працівників зміни питомої ваги робітників у складі працюючих та середнього динної продуктивності праці робітників, якщо

базова                звітна

Продуктивність робітників, грн.                      5,2            5,5

Чисельність працюючих, чол.                       2450         2420

у тому числі робітників                                  2120         2110

ПТгод = уд вес рабочих х ПТрабоч.год.

уд вес0=2120/2450=0,8653

уд вес1=2110/2420=0,8719

∆ПТув = ∆уд вес х ПТо = (0,8719-0,8653)*5,2=0,0343

∆ПТпт = уд вес1 х ∆ПТ = 0,8719*(5,5-5,2)=0,2616

Задача 3,35,65.

Визначити вплив на загальну фондовіддачу зміни питомої ваги машин та устаткування в загальній вартості основних фондів і фондовіддачі машин та устаткування, якщо відомі наступні дані:

                                                           база                звіт

Товарна продукція за рік, тис. грн.       40100           41080

Середньорічна вартість ОФ,  тис. грн.  50100          52100

у тому числі машин та устаткування     21800            23200

Показатель

План

Факт

Уд.вес машин и оборуд.

21800/50100 = 0,4351

23200/52100=0,4453

Фондоотдача актив.части

21800/40100 = 0,5436

23200/41080 = 0,5648

Фо = уд вес акт + Фо актив    

∆ Фо (уд) = ∆ уд вес акт + Фо актив0 = (0,4453-0,4351)*0,5436 = 0,0055

∆ Фо (Фоа) =  уд вес акт1 + ∆Фо актив = 0,4453*(0,5648-0,5436) = 0,0094


Задача 4,36,66.

Визначити та порівняти потенційні та фактичні показники електроозброєності праці, якщо відомі наступні дані:

                                                                         База     Звіт

Потужність електродвигунів і електро

апаратів, тис. кВт                                              82                85

Витрата електроенергії електродвигунами і

електроапаратами за зміну, тис. кВт - годин 125           135

Кількість робітників у найбільшій зміні, чол. 3150         3120

Эвоор.пот= мощность всех двигателей в кВт / численность раб.

Эв.факт. = используемая электро-энерг. на цели / числен. раб.

Эв.пот.0= 82 / 3150 = 0,026 тыс. кВт/чел.

Эв.пот.1 = 85 /3120 = 0,027 тыс. кВт/чел.

Эв.факт.0 = 125 / 3150 = 0,039 тыс. кВт/чел.

Эв.факт.1 = 135 / 3120 =0,043 тыс. кВт/чел.

Задача 5,37,67.

Визначити зміну коефіцієнта фінансової незалежності, якщо відомі такі дані: на початок року власний капітал підприємства – 8500 тис. грн., забезпечення наступних витрат - 250 тис. грн.; валюта балансу 28500 тис. грн., на кінець року – відповідно 9100 тис. грн., 31000 тис. грн.

К фин. нез. = (соб. кап. + обеспечение) / ВБ

К фин. нез =СК / ВБ

К фин. нез н. п = (8500 + 250) / 28500 = 0,31

К фин. нез.к. п = 9100 / 31000 = 0,29

Задача 6,24,38,58

Визначити  відокремлений  вплив на випуск продукції змін матеріаловіддачі та обсягу матеріальних витрат за наступними даними

План_____ Звіт

Випуск продукції, тис. грн.                         1210           1320

Матеріальні витрати, тис. грн.                    920             945

Мо = МЗ/ТП; ВП = МЗ х Мо

∆ ВП (мз) = ∆ МЗ х Мо0 =(945-920)*1210/920 = 32,88

∆ ВП (Мо) =  МЗ1 х ∆Мо = 945*(1320/945 - 1210/920) =77,12


Задача 7,39

Визначити забезпеченість підприємства конкретним матеріалом у днях, якщо відомо, що за планом середньодобова потреба в матеріалі 120 т, а його запас на складі становить 600 т., а фактично відповідно 150 т. і 900 т.

  Обеспеченность материалом, дни = остаток запасов на складе/ затраты за день

Показатель

План

Факт

Обеспеченность материалом, дни

600/120=5

900/150=6

Задача 8,40,61:

Визначити коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) та його зміну за рік за наступними даними: 

На початок року

На кінець року

Сума 3-го, 4-го, 5-го розділів пасиву баланса, тис, грн.

7520

7820

Сума   1-го   та   2-го   розділів   пасиву баланса, тис, грн.

9630

9940

К-т фин.риска = заемный кап/соб кап

Показатель

На початок року

На кінець року

К-т фин.риска

7520/9630=0,7809

7820/9940=0,7867

Задача 9,41,43,62:

Визначити ефект фінансового левериджу, що полягає у прирості рентабельності власного капіталу (в %), якщо відомі наступні дані:

1.  Рівень рентабельності використання активів підприємства - 45%;

2.  Ставка відсотків за кредит - 30%;

3.  Сума позичкового капіталу - 2150 тис. грн.;

4.  Сума власного капіталу - 3250 тис. грн.

ЭФЛ = (Rа - Рс) х (Зк / Ск), % чем выше тем лучше

ЭФЛ = (45-30)*(2150/3250) =9,92%


Задача 10,42,44.

Визначити вплив зміни амортизаційних витрат на собівартність продукції за наступними даними:

                                                                  План              звіт

Амортизаційні витрати, тис. грн.                    400          420

Питома вага амортизаційних витрат у

собівартості продукції, %                                 -               25

∆с/с = (100-инд аморт затр х 100) х уд.вес АЗ в с/с

инд аморт затр = факт АЗ / план АЗ.

∆с/с =(100-420/400*100)*0,25 = - 1,25%

Задача 11,45.

Встановити вплив на випуск продукції зміни чисельності робітників та їх продуктивності праці, якщо відома чисельність робітників за базовим періодом 8250, за звітом 8200, продуктивність праці відповідно -- 42 грн. та 47 грн. за зміну при однозмінному режимі роботи

ВП = Чр х ПТ

∆ ВП (Чр) = ∆ Чр * ПТ0=(8200-8250)*42 = -2100

∆ ВП (ПТ) =  Чр1 * ∆ПТ= 8200*(47-42) = 41000

Σ∆ ВП = 38900

Задача 12,46.

Визначити вплив на питому матеріаломісткість зміни норм та цін на матеріали, якщо відомо що базова величина норми витрат матеріалу на одиницю продукції - 10 кг., звітна - 9 кг., ціна одного кілограма матеріалу становить відповідно 75 грн. і 80 грн.

Ме = Н * Ц

ΔМен = ΔН * Ц0

ΔМец = Н1*ΔЦ

ΔМен = (9-10)*75 = -75

ΔМец = 9*(80-75) =45


Задача 13,47.

Встановити вплив на середньоденну продуктивність праці працівників зміни питомої ваги робітників у складі працюючих та середньоденної продуктивності праці робітників, якщо

базова                                                                                     звітна

Продуктивність робітників, грн.                      52             55

Чисельність працюючих, чол.                       2450         2420

у тому числі робітників                                  2120         2110

ПТраб-щих = Уд. вес раб-чих * ПТраб-чих

ΔПТраб-щих уд в=ΔУд. в. раб-чих * ПТраб-чих0

ΔПТраб-щихпт р = Уд. в. раб-чих1* ΔПТраб-чих

Уд.в.0 = 2120 / 2420 = 0,88; Уд.в.1 = 2110 / 2420 = 0,87

ΔПТраб-щихуд.в = (0,87-0,88)* 52 = -0,52  

ΔПТраб-щихпт р = 0,87*(55-52) =2,61

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
186 Kb
Скачали:
0