Задачі до екзамену з дисципліни "Теорія економічного аналізу", страница 3

Показатель

План

Факт

ВП за 1 станко-час

1450/600 = 2,42

1520/550 = 2,76

Коэфф.интенс. = 2,76/2,42 = 1,14

Задача 25,59.

Визначити забезпеченість підприємства конкретним матеріалом у днях, якщо відомо, що за планом середньодобова потреба в матеріалі 120 т, а його запас на складі становить 600 т., фактично – 200 т. і 800 т.

Обеспеченность материалом, дни = остаток запасов на складе/ затраты за день

Показатель

План

Факт

Обеспеченность материалом, дни

600/120 = 5

800 / 200 = 4


Задача 26.

Проаналізувати зміну за рік коефіцієнта маневреності за наступними даними (тис. грн.)

На поч.. року

На кін. року

Сума 1-го розділу пасиву

5800

5900

Сума 2-го розділу пасиву

230

220

Сума 1-го розділу активу

2850

2980

К = (соб кап – необорот акт)/соб кап >0,5 (х-зует степень мобильности соб ср-в)

Показатель

На поч. року

На кін. року

Коэфф.маневренности

(5800-2850)/5800 = 0,51

(5900-2980)/5900 =0,49

Задача 27.

Визначити та проаналізувати коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними засобами за такими даними (тис. грн.)

На поч. року

На кін. року

Сума 1-го розділу пасиву

6450

6550

Сума 2-го розділу пасиву

250

280

Сума 1-го розділу активу

3150

3300

Матеріальні запаси

1240

1320

Коэфф.обеспеч.мат.запасами = (П1 - А1)/(А2+А3) >0,1

На поч. року

На кін. року

Коэф.об.мат.запасами

(6450-3150) / 1240 = 2,66

(6550-3300) / 1320 =2,46


Задача 28.

Визначити і проаналізувати показники оборотності дебіторської заборгованості підприємства за наступними даними.

На початок року

На кінець року

Дебіторська заборгованості за товари, роботи, послуги, тис. грн.

650

780

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн.

4250

Коб = выручка / деб задолж;

Длит погаш ДЗ = дни / Коб

Кзакр = деб задол / выручка

На поч. року

На кін. року

Коэфф.оборачиваемости

4250/650=6,54

4250/780=5,45

Длит.погашения

365/6,54=55,81

365/5,45=66,97

Коэфф.закрепл.

650/4250=0,153

780/4250=0,183

Задача 29.

Визначити зміни у випуску продукції за рахунок сортності, якщо відомі наступні дані:

фактичний випуск продукції – 185 тис. грн.

плановий коефіцієнт сортності – 0,92

фактичний коефіцієнт сортності – 0,95

%вып плана по сортн = Ксфакт / Кс план х 100%;

∆ТП = ТП факт – (Тпфакт х Кс план) / Ксфакт = 185000 - (185000*0,92)/0,95 =5842,11 грн.

Задача 30.

Провести факторний аналіз фонду робочого часу за рік, за наступними даними:                                                         План              факт

середньорічна чисельність робітників              1750              1780

відпрацьовано за рік 1 робітником, днів    240                245

тривалість робочого дня, годин                 7,85               7,55

ФРВ = Чр * Д * Ч-Ч

∆ ФРВ = ∆ Чр * Д0 * Ч-Ч0 = (1780-1750)*240*7,85 = 56520

∆ ФРВ =  Чр1 * ∆Д * Ч-Ч0 = 1780*(245-240)*7,85 = 69865

∆ ФРВ =  Чр1 * Д1* ∆Ч-Ч = 1780*245*(7,55-7,85) = - 130830


Задача 31.

Визначити зміну собівартості продукції за рахунок зміни витрат на оплату праці за наступними даними:

планові витрати на оплату праці        - 528 тис. грн.

фактичні витрати на оплату праці      - 595 тис. грн.

Питома вага витрат на оплату праці в собівартості за планом 45,5%

∆с/с = (100-инд ЗП х 100) х уд.вес ЗП

инд ЗП = факт ЗП/ план ЗП.

∆с/с = (100 - 595/528*100)*0,455 = - 5,77%

Задача 32:

Визначити та проаналізувати коефіцієнт механізації земляних робіт за наступними даними:

План

Факт

Обсяг робіт, виконаних механізованим способом, м3

2520

2610

Загальний обсяг земляних робіт, м3

2820

2720

коефіцієнт механізації земляних робіт = Обсяг робіт, виконаних механізованим способом / Загальний обсяг земляних робіт

План

Факт

Коефіц. механізації

2520/2820=0,8936

2610/2720=0,9596

Задача 33,63.

Визначити вплив зміни матеріальних затрат на собівартість продукції за наступними даними:

планзвіт

Матеріальні витрати, тис. грн.                       400         420

Питома вага матеріальних витрат у

собівартості продукції, %                              -                  75

Δс\с = (100 - І мз)* Уд.в мз в с\с

І мз = отчёт / план = 420 / 400 = 1,05

Δс/с = (1 - 1,05)*75 = 3,75%


Задача 38,58

Визначити відокремлений вплив на випуск продукції змін матеріаловіддачі та обсягу матеріальних витрат за наступними даними

План_____ Звіт

Випуск продукції, тис. грн.                         1210           1320

Матеріальні витрати, тис. грн.                    920             945

ВП = МЗ*Мотд.

ΔВПмз = ΔМЗ * Мотд.0

ΔВПм отд = МЗ1 * ΔМотд.

Мотд. = ВП / МЗ; Мотд0 = 1210 / 920 = 1,3; Мотд1 = 1320 / 945 = 1,4

ΔВПмз = (945 - 920) * 1,3 = 32,5 тыс. грн.

ΔВПм отд = 945 * (1,4 - 1,3) = 94,5 тыс. грн.