Задачі до екзамену з дисципліни "Теорія економічного аналізу", страница 2

Задача 14,48. Визначити вплив на загальну фондовіддачу зміни питомої ваги машин та устаткування в загальній вартості основних фондів і фондовіддачі машин та устаткування, якщо відомі наступні дані:                                                                         база               звіт

Товарна продукція за рік, тис. грн.            1010       1108

Середньорічна вартість ОФ, тис. грн.               5010       5210

у тому числі машин та устаткування.        2180       2320

Показатель

План

Факт

Уд.вес машин и оборуд.

2180/5010 = 0,4351

2320/5210 = 0,4453

Фондоотдача актив.части

2180/1010 = 2,16

2320/1108 = 2,09

Фо = уд вес акт + Фо актив    

∆ Фо (уд) = ∆ уд вес акт + Фо актив0 = (0,4453-0,4351)*2,16 = 0,022

∆ Фо (Фоа) =  уд вес акт1 + ∆Фо актив = 0,4453*(2,09-2,16) = -0,0312


Задача 15,49.

Визначити та порівняти потенційні та фактичні показники електроозброєності праці, якщо відомі наступні

База        Звіт

Потужність електродвигунів і електроапаратів,

 тис. кВт                                                            95           98

Витрата електроенергії електродвигунами і 

електроапаратами за зміну, тис. кВт -годин      135       140

Кількість робітників у найбільшій зміні, чол.    3150        3120

Эвоор.пот= мощность всех двигателей в кВт / численность раб.

Эв.факт. = используемая электро-энерг. на цели / числен. раб.

Эв.пот.0= 95 / 3150 = 0,03 тыс. кВт/чел.

Эв.пот.1 = 98 /3120 = 0,031 тыс. кВт/чел.

Эв.факт.0 = 135/ 3150 = 0,043 тыс. кВт/чел.

Эв.факт.1 = 140 / 3120 =0,045 тыс. кВт/чел.

Задача 16,51.

Визначити розмір приросту обсягу реалізованої продукції за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів, якщо відомі:

База            Звіт

Коефіцієнт оборотності                                  3,1            3,5

Середні залишки оборотних коштів,т. грн.     8350

∆ВП = (Коб1 – Коб0) х срОК1; нужно срОК1, а есть только срОК0, потому подставляем срОК0

Коб = выручка/срОК

∆ВП = (3,5-3,1)*8350 = 3340

Задача 17,52.

Визначити і проаналізувати показники потенціальної та фактичної технічної озброєності робітників, якщо відоме наступне:      

Звітний       Попередній

Середня вартість машин та

устаткування, тис. грн.,                              5980              5845

у тому числі робочих машин, тис. грн.        2640              2880

Коефіцієнт екстенсивного навантаження  0,85            0,75

Кількість робітників у найбільшій зміні            450              500

Тв.пот. = ОПФа / Ч.раб.

Тв.факт. = ОПФа*К экст. навантаження / Ч.раб

Тв.пот.1 = 2640 / 450 = 5,87

Тв.пот.0 = 2880 / 500 = 5,76

Тв.факт.1 = 2640 * 0,85 / 450 = 4,99

Тв.факт.0 = 2880 * 0,75 / 500 = 4,32

Задача 18,53.

Визначити та оцінити зміну коефіцієнта  плинності  кадрів  за такими даними:

База        Звіт

Кількість робітників, звільнених за власним   

бажанням на протязі року                              40             35

Кількість робітників, звільнених за рік за       

порушення трудової дисципліни                    28             16

Середньооблікова чисельність робітників на               

протязі року                                                  2120         2080

Кт = кол-во увол по соб.жел. и за нарушения / среднеспис ч-ть рабочих

∆Кт = К1-К0

Показатель

План

Факт

Коэфф.текучести кадров

(40+28)/2120 = 0,0321

(35+16)/2080 = 0,0245

Задача 19,54.

Визначити коефіцієнт ритмічності та втрати у випуску продукції за рахунок неритмічної роботи, якщо відомо, що плановий випуск за місяць 45 тис. грн., сума зарахованих у план фактичних декадних випусків 38 тис.грн., фактичний випуск продукції в планових цінах за місяць 46 тис. грн.

Критм = прод, засчит в счет выполнения плана / выпуск прод по плану ≤1

∆ТП = (Критм - 1) х Тпфакт в план ценах

 Критм = 38000/45000 = 0,8444

∆ТП = (0,8444 - 1) * 46000 = - 7157,6 грн.

Задача 20,55.

Визначити коефіцієнт обороту робочої сили за наступними даними: середньооблікова чисельність працівників - 850 чол., чисельність прийнятих на роботу - 55 чол. чисельність звільнених з роботи - 68 чол.

Коб = (кол-во принятых + кол-во увол) / среднеспис ч-ть = (55+68)/850 = 0,1447


Задача 21:

Визначити відхилення від плану у випуску продукції за рахунок відхилень                                            План           Звіт

Випуск продукції, тис. грн.                         1900          2050

Витрати матеріальних ресурсів, тис. грн.  1650          1720

ВП = МЗ х Мо; Мо = ВП/ МЗ

Показатель

План

Факт

Материалоотдача

1900/1650 =1,1515

2050/1720 =1,1919

∆ ВП (мз) = ∆МЗ х Мо0 = (1720-1650)*1,1515 = 80,605

Задача 22,56.

Визначити коефіцієнт фінансової стабільності, якщо відомі такі дані: власний капітал підприємства – 8500 тис. грн.,довгострокові зобов'язання - 250 тис. грн.; поточні зобов’язання 1540 тис. грн. доходи майбутніх періодів 100 тис. грн.

Корф.фин.устойч. = П1/(П3+П4+П5) = 8500/(250+1540+100) = 4,497 = УРА, хорошо!!!!!!

Задача 23,57:

 Розрахувати і проаналізувати коефіцієнт інтенсивності роботи устаткування за наступними даними:              План           Звіт

Випуск продукції, тис. грн.                          1450          1520

Відпрацьовано, тис. станко-годин               600            550

Коэфф.интенс. = факт.ВП за 1 станко-час /план.ВП за 1 станко-час