Задачі до екзамену з дисципліни "Теорія економічного аналізу", страница 5

1)Сред-й остаток обор-х серед-в (обор-го капитала) ОК=(О*В): Д,

ОКпл=(324*4234): 360=3810,6

ОКф=4128

2)Коэф-т оборач-ти ОК=В: ОК,

Кпл=1,11;   Кф=1,14,

3)Коэф-нт закрепления=ОК: В,

Вывод: как видно из данных табл. оборач-сть обор-х средств снизилась на 0,02 и сост-ет в отчет-м периоде 1,14 оборота или 351 дня. Продолж-сть 1 оборота увелич. на 27 дней. Ускорение обор-сти капитала способствует уменьшению потребности в обор. кап-ле при росте объема пр-ции  и увеличению получ-ной прибыли в рез-те этого укрепл-ся фин-вое полож-ние пред-тия.

Высвобожд. оборотных сред-в за счет ускорения обор-сти опред-ся:

ΔОК=(ОК 1-ОК 0)*ОК роста объема пр-ции

ΔОК=(4128-3810,6)*4718 =353,5

                                    4234

 ΔОК= 353,5 тыс.грн.

Задача7.  Визначити зростання собівартості за рахунок понадпланових зворотних відходів за наступними даними:

Показатели

план

факт

1.Возвр-е отходы

10

15

2.Стоимость отходов по цене сырья

-

60

3.Коэф-т соотношения (2стр:1стр)

-

4

4.Ст-сть сверхнормативных отходов по цене первнач. сырья (15-10)*4

-

20

5.Удорож-е с\с за счет наличия сверхпл-х отходов 20-(15-10)

-

+15

   Таким образом за счет наличия сверхплановых отходов произошло удорожание с\с на 15тыс.грн.


Задача6 Визначити вплив співвідношення темпів росту продуктивності праці і заработної плати на собівартість за наступними даними:

Показатели

план

факт

отк

Сред. з\п 1-го раб,гр

1050

1070

20

Выпуск на 1 раб, грн

(труд-сть)

2500

2575

75

Уд вес з\п в с\с,%

-

20

1) рассчитаем отклонение = факт - план4

2) Опред-лим снижение трудоемкости 

 Тсн=ΔТ  *100 = 75*100  =3%                 

         Тпл            2500

3)Опред-лим рост произ-сти труда

ΔПТ=Тсн*100=3*100=3,09%

          100-Тсн   100-3

4)Опред-им изменение з\п

Изм.з\п= Δз\п*100= 20*100=1,9%

                  з\п пл       1050

5)Определяем влияние на с\с

Δс\с=ПТ,%-з\п,%* Уд вес з\п =

          100+ ПТ,%

=3,09-1,9 * 20 = 0,23

  100+3,09

Вывод: за счет опережающих темпов роста произ-сти труда по сравнению со средней з\п снижение с\с составляет 0,23%.

Задача8. Визначити питому вагу випуску товарної продукції  звітного періоду в обсягу реалізації і зробити висновок щодо структури реалізації. Вихідні дані, тис. грн.

показатели

план

факт

отк

1.Реалз-ция прод-ции

3000

3100

100

2.Выпуск тов. пр-ции (1стр+3стр)

2960

3110

150

3Прирост остатков нереал-й ТП

-40

+10

50

      Таким образом за счет увеличения Выпуска прод-ции  возрос, а за счет роста остатков нереал-й товарной продукции снизился на 50 тыс.грн.


Задача 9.  Визначити відносне відхилення загально виробничих витрат за наступними даними.

Вихідні дані:

Пиказники

План

Звіт

1. Товар. прод, тис. грн.

1050

1155

2. Загально виробничі витрати, тис. грн.

100

102

3. Умовно-перемін. загальновироб. витрати, %

-

50

ОПРпл = 100 тыс. грн. из них 50% условно переменные, условно постоянные 50%

ОПРф = 102 тыс. грн.

ТП, % = 90,9, т.е. 1155 - 100%

                              1050 -  Х %

Условно-перимен. часть расход. =

100*50 / 100 = 50 тыс. грн.

Условно-постоян.  100*50 / 100 = 50 тыс. грн.

Скорректируем услов-перимен. расходы на план.  ТП = 50*90,9 = 4545 / 100= 45,45 тыс. грн.

Определ. допустимую сумму общепроизводств. расходов

50 + 45,45 = 95,45 тыс. грн.

Относит. отклонен.

102 - 95,45 = 6,55 тыс. грн.

Задача. Оценить ритмичность ВП, используя коэффициент вариации.

Месяц

х

х-хср

(х – хср)2

1

27

-3

9

2

32

2

4

3

35

5

25

4

15

-15

225

5

25

-5

25

6

46

16

256

Итого

180

544

  Хср = 180 / 6 = 30

d2 = 544 / 6 = 90,7

d = 9,5

V = 9,5 * 100 / 30 = 31,7


Задача 10.  Зіставте відсоток росту питомої  собівартості, собівартості вибору та його оптової ціни і зробіть висновок щодо ефективності вибору (моделі).

Вихідні  дані:

Показники

Стара модель

Нова модель

1.Собівартість, грн.

3000

3500

2. Термін дії, роки

10

12

3. Оптова ціна, грн.

3450

4140

1) Находим темп роста уд. с/с   3000 * 100% = 86%

3500

2) Наход. С/С изделия.

С/Сизд. = Ц - С/С

                   С/С

С/С изд. плановая:  = 3450 - 3000 = 0,15

                                          3000

С/С изд. фактич. = 4140 - 3500 = 0,18

                                       3500

3) Находим темп роста С/С изделия  0,15 * 100% = 83%

                                                            0,18

4) Находим темп роста оптов. цены  3450 * 100% = 83%

                                                          4140