Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 7

код рахунку

Назва рахунку

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

104

Машини та обладнання

123955

105

Транспортні засоби

26039

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

9256

131

Знос основних засобів

14560

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

650

143

Капітальні витрати за невведенними в експлуатацію нематеріальними активами

48399

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які знаходяться на складі і в експлуатації

2834

24

Готова продукція

5655

301

Каса в національній валюті

130

314

Поточні рахунки для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

32500

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

20020

34

Короткострокові векселі одержані

11336

35

Розрахунки з покупцями і замовниками

111592

362

Розрахунки з підзвітними особами

845

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

144040

411

Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах за їх видами

2834

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

24713

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

51285

501

Довгострокові кредити банку

108212

62

Короткострокові векселі видані

520

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

12896

641

Розрахунки по платежах і податках до бюджету

12636

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

1560

661

Розрахунки по заробітній платі

8437

664

Розрахунки з працівниками за безготівковим перерахуванню на рахунки за вкладами у банках

15600

671

Розрахунки з депонентами

23400

675

Розрахунки з іншими кредиторами

6864

683

Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом

11154

(4,0 б. за кожну помилку –  б.)

Харківський національний економічний університет

Спеціальність 6.050106           

Навчальна дисципліна Облік у бюджетних установах

Курс 3                            Семестр 6

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Студент повинен оволодіти наступними компетенціями (ПФ.Д.04-14.ПП.Р.Н. 19-98)

Завдання 1. Стеореотипне.

Підзвітна особа бюджетної установи придбала паливно-мастильні матеріали на суму 180 грн. з ПДВ. На господарські потреби видані кошти в сумі 200 грн. Бюджетна установа є платником ПДВ. Відобразити бухгалтерськими проведеннями та вказати усі необхідні документи.

Документи 4:

362 – 301 – 200 грн.

235 – 362 – 150 грн.

641 – 362 – 30 грн.

301 – 362 – 20 грн.    

(1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 2. Стереотипне.

Скласти бухгалтерські проведення:

1. Перерахований до державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб, що утримується з заробітної плати – 641 – 321

2. Виплата із каси установи сум, які належать депонентам – 671 – 301

3. Отримана у касу готівка в іноземній валюті – 302 – 318

4. Отримання коштів для виплати іменних стипендій – 314, 324 – 712

5. Нараховано знос на  комп’ютер у кінці року – 401 – 131;

6. Придбані МШП для установи, яка утримується за рахунок державних коштів (не платник ПДВ) у формі послідуючої оплати – 222-675; 801-411; 801-675; 675-321.

7. Зарахування коштів на депозитний рахунок – 325 – 672.

8. Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, передбаченою в договорі – 634 – 723.

 (1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 3. Діагностичне.

У 2010 р. медкліника, за рахунок коштів спеціального фонду, придбала обладнання у постачальника на суму 30 000 грн. (сума без ПДВ). Організація не зареєстрована, як платник ПДВ. Сума у повному обсязі була перерахована на рахунок постачальника після того, як обладнання надійшло до клініки. Скласти бухгалтерські проведення:

104-675 – 30 000;

811-401 – 30 000;

811-675 – 6 000;

675-323 – 36 000;

432-811 – 36 000

(2,5 б. за кожну помилку – 0,5 б.)

Завдання 4. Діагностичне.

Вищий навчальний заклад фінансується з державного бюджету. У зв’язку з недостатністю фінансування ВНЗ надає платні послуги у сфері освітньої діяльності, у результаті чого отримано дохід у сумі 30000 грн. Маючи заборгованість із заробітної плати викладачам за загальним фондом кошторису на суму 12000 грн., установа погасила її за рахунок спеціальних коштів. Відобразити в бухгалтерському обліку операції зі спрямування коштів спеціального фонду на виплату заробітної плати, зробити нарахування на заробітну плату, відобразити перерахування до фондів. Вказати зменшення видатків загального фонду і відшкодування видатків на заробітну плату коштами загального фонду кошторису.