Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 2

код рахунку

Назва рахунку

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

104

Машини та обладнання

95350

105

Транспортні засоби

20030

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

7120

131

Знос основних засобів

11200

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

500

143

Капітальні витрати за невведенними в експлуатацію нематеріальними активами

37230

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які знаходяться на складі і в експлуатації

2180

24

Готова продукція

4350

301

Каса в національній валюті

100

314

Поточні рахунки для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

25000

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

15400

34

Короткострокові векселі одержані

8720

35

Розрахунки з покупцями і замовниками

85840

362

Розрахунки з підзвітними особами

650

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

110800

411

Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах за їх видами

2180

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

19010

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

39450

501

Довгострокові кредити банку

83240

62

Короткострокові векселі видані

400

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

9920

641

Розрахунки по платежах і податках до бюджету

9720

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

1200

661

Розрахунки по заробітній платі

6490

664

Розрахунки з працівниками за безготівковим перерахуванню на рахунки за вкладами у банках

12000

671

Розрахунки з депонентами

18000

675

Розрахунки з іншими кредиторами

5280

683

Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом

8580

(4,0  б. за кожну помилку –     б.)

Харківський національний економічний університет

Спеціальність 6.050106           

Навчальна дисципліна Облік у бюджетних установах

Курс 3                            Семестр 6

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Студент повинен оволодіти наступними компетенціями (ПФ.Д.04-14.ПП.Р.Н. 19-98)

Завдання 1. Стеореотипне.

Бюджетною установою нарахована плата за утримання дітей в дитячому садку «Промінь» за червень місяць 2010 року. У групі – 21 дитина. Батьки оплачують 60% від загальної суми на утримання дитини, решту суми – органи місцевого самоврядування. Відомо, що середня вартість харчування на 1 дитину в день складає 13,74 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку нарахування, сплату за утримання дітей, отримання коштів від органів місцевого самоврядування.

Документи 4:

674 - 714 – 13,74*22*21*60% = 3808,73 грн.

323 – 674 – 181,37 грн.

321 - 702– 2539,15 грн.    

702 - 431 – 2539,15 грн. 

(1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 2. Стереотипне.

Скласти бухгалтерські проведення:

1. Видані у підзвіт бланків суворої звітності – 362 – 331

2. Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти – 364 – 321,323.

3. Отримана у касу готівка в іноземній валюті – 302 – 318

4. Повернення плати за утримання дітей у дошкільних установах – 674 – 301.

5. Оприбутковано автомобіль установою (не платник ПДВ), придбаний шляхом постоплати у грн. з копійками – 104 – 675; 801 – 401; 801 – 675; 801 – 675

6. Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій – 661, 662 – 671

7. Отримання коштів для виплати іменних стипендій – 314, 324 – 712

8. Повернення на склад господарських матеріалів, які не були використані у виробництві – 234– 821.

(1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 3. Діагностичне.