Основи організації виробничих процесів. Виробнича структура підприємства

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

2.1 Принципи організації виробничих процесів

2.1.1 Виробничий процес і його структура

Виробничий процес - сукупність взаємозалежних процесів праці, іноді й природних процесів (сушіння пофарбованих деталей, охолодження відливок і т. ін.), у результаті яких вихідні матеріальні ресурси (сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби) перетворюються в готову продукцію.

Технологічний процес - основна частина виробничого процесу, у ході якої відбувається цілеспрямований вплив на предмет праці з метою зміни і (або) визначення його стану.

У ході технологічного процесу можлива зміна геометричної форми, розмірів, фізико-хімічних властивостей предметів праці, формування готової продукції. Зміни стану предметів праці в процесі виробництва необхідно контролювати, тому технологічний процес повинен містити і процеси, що пов’язані з контролем (визначенням) стану предметів праці. Разом з цим в окремих випадках технологічний процес може бути цілком присвячений контролю (визначенню) стану предметів праці.

Операція - закінчена частина технологічного процесу, що виконується на окремому робочому місці без переналагодження обладнання одним чи кількома робітниками (бригадою).

Операції, у свою чергу, можуть бути поділені на закінчені частини – переходи, переходи – на прийоми, прийоми – на рухи, рухи – на мікрорухи.

2.1.2 Класифікація виробничих процесів

Розглянемо особливості окремих виробничих процесів за допомогою їх класифікації за визначеними ознаками (критеріями).

1 Згідно з призначенням виробничих процесів прийнято їх поділяти на: основні, допоміжні, обслуговуючі, управлінські.

Основні виробничі процеси – ті, у ході яких безпосередньо виробляється продукція, на якій спеціалізується дане підприємство.

До допоміжних виробничих процесів належать процеси, результати яких безпосередньо використовуються в основних процесах або забезпечують їх безперебійне й ефективне здійснення. Наприклад, виготовлення інструментів, штампів, запасних частин для ремонту устаткування, виробництво різних видів енергії, будівельно-монтажні роботи.

Обслуговуючівиробничі процеси – це процеси з надання послуг, необхідних для здійснення основних і допоміжних процесів. До них належать транспортні, складські, навантажувально-розвантажувальні, контрольні комплектувальні й інші процеси, а також безпосередньо саме матеріально-технічне постачання.

Управлінські процеси - це процеси, у ході яких розробляються і приймаються рішення з регулювання і координації ходу виробництва, проводяться контроль точності реалізації програм, аналіз і облік проведеної роботи; ці процеси часто переплітаються з ходом виробничих процесів.

2 За складністю об’єкта виробництва розрізняють виробничі процеси прості і складні.

Простими називаються виробничі процеси, що складаються з послідовно здійснюваних дій над простим предметом праці (виробництво однієї деталі чи партії однакових деталей). У ході простого процесу структура предмета праці не змінюється.

Складний процес являє собою сполучення простих процесів, здійснюваних над кількома предметами праці (процес виготовлення окремої складальної одиниці чи всього виробу, або процес розбирання). У ході складного процесу структура предмета праці змінюється – вона або ускладнюється (зборка), або стає менш складною (розбирання).

3 За ступенем безперервності розрізняють: безперервні (що проходять без міжопераційних перерв) і дискретні (перервані) процеси (що проходять з міжопераційними перервами).

4 За рівнем механізації прийнято виділяти процеси: ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизовані, автоматичні.

Ручні процеси виконуються без застосування машин, механізмів і механізованого інструменту; машинно-ручні виконуються за допомогою машин і механізмів при обов'язковій участі робітника, наприклад, обробка деталі на універсальному токарному верстаті; машинні здійснюються на машинах, верстатах і механізмах при обмеженій участі робітника; автоматизовані здійснюються на машинах-автоматах, де контроль і управління ходом виробництва проводяться спеціальними автоматичними пристроями, а робітник здійснює лише загальний нагляд за ходом процесу; автоматичні, які проводяться без участі людини.

5 За масштабами виробництва однорідної продукції розрізняють процеси: масові, серійні, індивідуальні.

Масові процеси проходять при великому масштабі випуску однорідної продукції протягом тривалого часу.

Серійні процеси характерні для умов випуску широкої номенклатури постійно повторюваних видів продукції, коли за робочими місцями закріплюється кілька операцій, що виконуються у визначеній послідовності, при цьому частина робіт може виконуватися безупинно, частина – протягом кількох місяців у році, склад процесів носить повторюваний характер.

Індивідуальні процеси проводяться при постійно змінюваній номенклатурі виробів, коли робочі місця завантажуються різними операціями, що виконуються без якогось визначеного чергування, велика частка процесів носить унікальний характер, процеси не повторюються.

2.1.3 Принципи організації виробничих процесів

Організація виробничого процесу базується на раціональному сполученні в часі та просторі всіх основних, допоміжних і обслуговуючих процесів. Основи і методи такого сполучення різні в різних виробничих умовах, однак за всієї їх розмаїтості організація виробничих процесів підпорядковується деяким загальним правилам - принципам.

Принципи організації виробничого процесу являють собою вихідні правила, на основі яких здійснюються оптимальна побудова, функціонування і розвиток виробничих процесів.

Основні принципи організації виробничих процесів

1 Принцип диференціації - поділ виробничого процесу на окремі частини – технологічні процеси, операції і закріплення їх за відповідними підрозділами підприємства чи окремими робочими місцями.

Під час реалізації даного принципу варто пам’ятати, що зайва диференціація виробничого процесу підвищує стомлюваність робітників, робить працю малопривабливою, примітивною, збільшує витрати підготовчо-заключного часу.

2 Принцип концентрації операцій та інтеграції виробничих процесів

Концентрація (зосередження) виконання кількох різнорідних технологічних операцій на окремому робочому місці пов’язана з використанням сучасного устаткування, наприклад, верстатів із ЧПУ (числовим програмним управлінням).

Принцип інтеграції полягає в об’єднанні основних, допоміжних і обслуговуючих процесів у єдиний процес, що характерно для автоматизованого і гнучкого виробництва.

3 Принцип спеціалізації полягає в зосередженні випуску однорідної продукції чи виконання однорідних робіт на окремих підприємствах, цехах, дільницях, робочих місцях.

Закріплення за кожним підрозділом підприємства обмеженої номенклатури робіт, виробів призводить до поліпшення всіх економічних показників; спеціалізоване обладнання за всіх інших умов працює продуктивніше.

Похожие материалы

Информация о работе