Основи організації виробничих процесів. Виробнича структура підприємства, страница 8

1) технологічний процес;               2) складальний процес;

3) обробний процес;                                    4) виробничий процес.

2 Відновіть пропущене:

«…………...... - процеси, що виконуються працівником за допомогою машин і механізмів»

1) ручні процеси;

2) машинні процеси;

3) механізовані процеси.

3 «Частина виробничого процесу, що виконується на окремому робочому місці над предметом праці без переналагодження устаткування, називається………»

1)технологічним процесом;

2) технологічною операцією;

3) операційним циклом;

4) технологічним циклом.

4 Яким повинен бути обсяг виробництва виробів, щоб краще (повніше) виконувався принцип паралельності?

1) обсяг виробництва повинен бути малим;

2) обсяг виробництва повинен бути великим;

3) обсяг виробництва не впливає на дотримання принципу паралельності.

5 Визначення якого поняття наведено далі – «………... - календарний інтервал часу від початку до кінця виготовлення продукції»?

1) технологічний цикл;      2) виробничий цикл;

3) календарний цикл;         4) цикл виробництва.

6 Як співвідносяться між собою виробничий і технологічний цикли процесу виробництва?

1) виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в календарному часі;

2) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням часу міжопераційних і міжзмінних перерв;

3) виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням часу перерв, часу виконання допоміжних операцій і часу природних процесів, вираженому в календарному часі.

7 Виконання (чи невиконання) яких з перелічених принципів організації виробництва впливає на тривалість виробничого циклу?

1) принцип безперервності;

2) принцип гнучкості;

3) принцип паралельності;

4) принцип ритмічності.

8 Які результати скорочення тривалості виробничого циклу?

1) збільшення маси прибутку за плановий період;

2) підвищення коефіцієнта оборотності оборотних коштів;

3) зменшення нормативу оборотних коштів;

4) усі відповіді правильні.

9 Для якого виду руху предметів праці за операціями правильна така характеристика – на кожній операції забезпечується безперервність обробки всієї партії оброблюваних деталей?

1) послідовного;         2) паралельного;

3) змішаного;              4) правильні відповіді 1) і 3).

5) правильні відповіді 1) і 2).

10 Як рухаються предмети праці, якщо кожна наступна технологічна операція починається тільки після закінчення обробки всієї партії предметів праці на попередній операції?

1) послідовно;

2) паралельно;

3) паралельно – послідовно.

11 Партія деталей «n» обробляється при послідовному виді руху. Чому дорівнює сумарний час пролежування кожної деталі на окремій операції технологічного процесу тривалістю «t»?

1) час пролежування деталей буде однаковим, дорівнюватиме t (n-1);

2) час пролежування деталей буде однаковим, дорівнюватиме t n;

3) час пролежування деталей буде різним.

12 Для якого виду руху предметів праці за операціями правильна така характеристика – з операції на операцію деталі передаються транспортними партіями?

1) послідовного;         2) паралельного;

3) змішаного;              4) правильні відповіді 1) і 2);

5) правильні відповіді 2) і 3).

13 В якому випадку на графіку паралельного виду руху не буде перерв у роботі обладнання і людей?

1) при виконанні принципу пропорційності;

2) у разі забезпечення рівності часу виконання окремих технологічних операцій;

3) у разі забезпечення рівності операційних циклів;

4) правильні відповіді 1) і 3);

5) усі відповіді правильні.

14 Виробнича структура підприємства це:

1) чисельність суб’єктів – засновників підприємства і взаємини між ними;

2) організаційно – правова форма існування підприємства;

3) склад виробничих підрозділів, форма їхньої побудови і взаємозв’язків;

4) частина капіталу кожного засновника в статутному фонді.

15 Сукупність основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства складає:

1) виробничу структуру підприємства;

2) переробну систему підприємства;

3) загальну структуру підприємства.

16 В якій з відповідей правильно зазначений фактор, що визначає виробничу структуру підприємства?

1) особливості продукції, що випускається;

2) особливості збуту продукції;

3) кваліфікація працівників підприємства;

4) усі відповіді правильні.

17 Виберіть із запропонованого списку фактори, що не впливають на виробничу структуру підприємства:

1) особливості конструкції продукції, що випускається;

2) проблеми збуту;

3) способи виготовлення продукції (склад і характер технологій);

4) кваліфікація працівників підприємства;

5) характер і ступінь спеціалізації підприємства;

6) масштаб виробництва і трудомісткість виготовлення продукції;

7) показники виробництва: прибуток, дохід, продуктивність праці.

18 Як називаються підрозділи підприємства, характеристики яких наведені нижче?

1) підрозділи, що виробляють продукцію для власних потреб підприємства;

2) підрозділи, які не виробляють матеріальну продукцію, а обслуговують основні і допоміжні цехи.

20 Виберіть із запропонованого списку найменувань цехів ті, що відповідають наведеній характеристиці: цехи, у яких безпосередньо здійснюється процес виготовлення продукції, на якій спеціалізується дане підприємство.

1) допоміжні;

2) основні;

3) обслуговуючі;

4) обробні;

5) правильні відповіді 1) і 2);

6) правильні відповіді 2) і 4).

21 Серед наведеного переліку виробничих дільниць зазначте ті, які організовані на основі принципу технологічної спеціалізації:

1) дільниця виробництва коліс;

2) фрезерна дільниця;

3) складальна дільниця;

4) дільниця виробництва товарів широкого вжитку.

22 Як найбільш найдоцільніше організувати виробництво в майстернях чи на малих підприємствах?

1) за принципом технологічної спеціалізації;

2) за принципом предметної спеціалізації;

3) шляхом створення предметно – замкнутих ділянок.