Основи організації виробничих процесів. Виробнича структура підприємства, страница 4

Розв’язання

Тривалість циклу обробки партії деталей становить (формула 2.7)

Тривалість операційного циклу обробки партії з кожної операції дорівнює

                 

                  

Після визначення тривалості операційних циклів будується графік технологічного циклу (рис. 2.2):


Рисунок 2.2 - Графік технологічного циклу при послідовному виді руху предметів праці за операціями

Увага! На графіку робота двох паралельно працюючих верстатів на третій операції показана двома паралельними лініями.

Переваги цього методу: відсутність перерв у роботі устаткування і робітника на кожній операції; можливість їхнього високого завантаження протягом зміни; простота організації.

Недоліки цього методу: деталі пролежують тривалий час через перерви партіонності, наслідком чого є створення великого обсягу незавершеного виробництва; через відсутність паралельності в обробці деталей тривалість технологічного циклу найбільша.

Послідовний вид руху застосовується, як правило, в одиничному і дрібносерійному виробництвах.

Паралельний вид руху

Сутність паралельного виду руху:

1) деталі передаються з операції на операцію поштучно або транспортними (передатними) партіями;

2) з кожної передатної партії забезпечується безперервність її обробки на всіх операціях технологічного процесу (обробка без пролежування між операціями).

Під транспортною (передатною) партією (p) розуміють частину партії n, що пройшла обробку на даній операції і транспортується на наступну за нею операцію.

Тривалість технологічного циклу при паралельному виді руху дорівнює

,

(2.8)

де  - час виконання найтривалішої у технологічному процесі операції, хв.

Тривалість обробки транспортної партії на окремій операції дорівнює

 .

(2.9)

Правила побудови циклу:

1) будується технологічний цикл для першої передатної партії на всіх операціях без пролежування між ними;

2) на операції з найбільшою тривалістю операційного циклу будується цикл обробки всієї партії деталей (n) без перерв у роботі устаткування;

3) для всіх інших транспортних (передатних) партій, крім першої, добудовуються операційні цикли на інших операціях.

Приклад. Є партія деталей n = 8 шт., технологічний процес обробки якої складається з m = 4 операцій, тривалістю t1 = 2 хв; t2 = 1 хв; t3 = 3 хв; t4 = 4 хв. Усі операції, крім третьої, виконуються на одному робочому місці: с1 = 1; с2 = 1; с3 = 2; с4 = 1. Величина транспортної партії p = 2 шт. Визначити аналітичним і графічним методами тривалість технологічного циклу при рівнобіжному виді руху деталей.

Розв’язання

Тривалість технологічного циклу буде дорівнювати (формула 2.8)

              

           

Рисунок 2.3 - Графік технологічного циклу при паралельному виді руху предметів праці за операціями

Переваги цього методу: забезпечує найменшу тривалість технологічного циклу, а також рівномірне завантаження робітників та устаткування.

Недоліки цього методу: якщо процес не синхронізований (операційні цикли не однакові), то на всіх операціях, крім операції з максимальним операційним циклом, спостерігаються перерви в роботі робітників і устаткування.

Даний вид руху застосовується в серійному і масово-потоковому виробництвах.

Паралельно - послідовний вид руху

Сутність паралельно-послідовного виду руху:

1) деталі передаються з операції на операцію поштучно або транспортними (передатними) партіями (як при паралельному русі);

2) забезпечується безперервність обробки всієї партії деталей n, тобто на кожному робочому місці робота ведеться без перерв (як при послідовному русі).

Тривалість технологічного циклу розраховується за формулою

(2.10)

де  - сума тривалості всіх суміжних (кореспондуючих) операцій з мінімальними операційними циклами.

Правила побудови циклу:

1) якщо операційний цикл наступної операції більший за попередню, то обробка деталей на наступній операції починається відразу ж після закінчення обробки першої транспортної партії на попередній операції;

2) якщо тривалість операційного циклу наступної операції менший за попередню, то для того щоб визначити момент початку обробки на наступній операції, необхідно від точки, що відповідає закінченню обробки всієї партії деталей (n) на попередній операції відкласти вправо відрізок, що дорівнює операційному циклу обробки останньої транспортної партії, а вліво – відрізок, що дорівнює тривалості операційних циклів усіх інших транспортних партій.

Приклад. Є партія деталей n = 8 шт., технологічний процес обробки якої складається з m = 4 операцій, тривалістю t1 = 2 хв; t2 = 1 хв; t3 = 3 хв; t4 = 4 хв. Усі операції, крім третьої, виконуються на одному робочому місці: с1 = 1; с2 = 1; с3 = 2; с4 = 1. Величина транспортної партії p = 2 шт. Визначити аналітичним і графічним методами тривалість технологічного циклу при паралельно – послідовному виді руху деталей.

Розв’язання

Тривалість технологічного циклу буде дорівнювати (формула 2.10)

Рисунок 2.4 - Графік технологічного циклу при паралельно-послідовному виді руху предметів праці за операціями

Переваги цього методу: відсутність простоїв у роботі устаткування і робітників; значне скорочення тривалості технологічного циклу в порівнянні з послідовним видом руху.

Даний вид руху широко використовується у середньосерійному та багатосерійному виробництвах при обробці деталей великої трудомісткості.

Після розрахунку технологічного циклу виготовлення партії деталей з урахуванням виду руху предметів праці в процесі обробки приступають до визначення інших складових виробничого циклу: tк, tтр, tс, Тпер., Тпр..

Час контролю (tк) і транспортування (tтр) незначний і зазвичай перекривається часом міжопераційних перерв. Якщо не перекривається, то береться за дослідними даними.