Основи організації виробничих процесів. Виробнича структура підприємства, страница 3

Технологічний цикл (Тт) - час виконання технологічних операцій у виробничому циклі .

Операційний цикл (То) - час виконання окремої операції, протягом якої виготовляється одна партія однакових деталей чи декілька різних деталей.

Показник тривалості виробничого циклу широко застосовується при формуванні виробничої програми підприємства чи його підрозділів, для визначення термінів початку виробничого процесу, для розрахунку оптимальної величини незавершеного виробництва.

Скорочення циклу дає можливість кожному виробничому підрозділу (цеху, дільниці) виконати задану програму з меншим обсягом незавершеного виробництва. Це означає, що підприємство одержує можливість зменшити обсяг оборотних коштів, прискорити їхню оборотність і, таким чином, збільшити масу прибутку за плановий період.

Тривалість виробничого циклу залежить від його структури, тобто від співвідношення утворюючих його частин (рис. 2.1). Виробничий цикл містить:

Час виконання технологічних операцій (Тт)основна складова виробничого циклу, яка необхідна для здійснення окремих робочих операцій, пов’язаних з перетворенням предмета праці на готовий виріб.

Підготовчо-завершальний час (Тпз)виділяється робітнику для ознайомлення із завданням, переналагодження обладнання, здавання готової продукції тощо.

Тривалість природних процесів (Тпр)визначається особливостями технології виробництва, згідно з якими окремі властивості виробу досягаються природним шляхом без участі людини (це час твердіння бетону або охолодження металу тощо).

Тривалість допоміжних та обслуговуючих процесів (Тдоп)складається з часу виконання контрольних операцій (tк), складських (tс) та транспортних (включаючи навантаження та розвантаження) (tтр) операцій.

Сукупність усіх цих елементів складає робочий час. Питома вага робочого часу становить від 10 % (одиничне виробництво) до 25 – 35 % (масове виробництво) від тривалості виробничого циклу.

Тобто більша частина тривалості виробничого циклу – це час перерв.Перерви у виробничому процесі обумовлені режимом праці, міжопераційним пролежуванням деталей і недоліками в організації праці та виробництва.

Міжопераційні перерви (Тмо) обумовлені часом партіонності й очікування і залежать від характеру обробки партії деталей на операціях.

Перерви партіонності (tпар) пов’язані з особливостями обробки предметів праці партіями. Перерви партіонності з’являються тому, що кожна деталь, надходячи на робоче місце в складі партії аналогічних деталей, пролежує двічі: один раз до початку обробки, а вдруге – по закінченні обробки, очікуючи поки вся партія не пройде через дану операцію.

Перерви очікування (tоч) виникають у тих випадках, коли попередня операція закінчується раніше, ніж звільняється робоче місце, призначене для виконання наступної операції.

Міжзмінні перерви (Тміж) обумовлюються прийнятим на підприємстві режимом роботи. До них належать вихідні і святкові дні, перерви між змінами і обідні перерви.

Таким чином, у найбільш загальному вигляді тривалість виробничого циклу виражається формулою

 .    (2.2)

Структура виробничого циклу у різних галузях і на різних підприємствах неоднакова. Вона визначається характером продукції, що виробляється, особливостями технологічних процесів, рівнем техніки й організації виробництва. Однак, незважаючи на розбіжності в структурі, можливості скорочення тривалості виробничого циклу закладені як у скороченні робочого часу, так і в скороченні часу перерв.

2.2.2 Розрахунок та аналіз виробничого циклу простого процесу

Розглянемо особливості розрахунку кожної зі складових виробничого циклу (див. формулу 2.2).

Розрахунок тривалості технологічних операцій

(технологічного циклу) (Тт):

а) при обробці одного предмета праці.

Якщо виробничий процес побудований на основі принципу диференціації операцій, то кожна операція виконується на окремому робочому місці і між робочими місцями окремих операцій здійснюється транспортування предметів праці.

Технологічний цикл обробки одного предмету праці дорівнює

,

(2.3)

де ti – норма часу на i-у операцію; m – число операцій у технологічному процесі.

Тривалість операційного циклу (час виконання окремої операції та підготовчо-завершального часу) у цьому випадку дорівнює

Тоi = ti  .                                      (2.4)

Якщо виробничий процес побудований на принципі концентрації операцій, то технологічний цикл обробки дорівнює тривалості операції з максимальним операційним циклом

,

(2.5)

б) при обробці партії однакових предметів праці.

При виготовленні партії однакових предметів праці тривалість технологічного циклу визначається не тільки тривалістю норм часу на окремих операціях, але і кількістю робочих місць на окремих операціях, а також видом руху предметів праці за операціями.

Тривалість операційного циклу обробки партії однакових деталей на окремій операції дорівнює

 ,

(2.6)

де ti – норма часу на i-у операцію; ci – кількість робочих місць, на яких виконується дана операція.

Існують три види руху предметів праці за операціями технологічного процесу: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.

Послідовний вид руху

Сутність послідовного виду руху:

1) кожна наступна операція починається тільки після закінчення обробки всієї партії деталей на попередній операції;

2) передача деталей з однієї операції на іншу здійснюється всією партією в цілому.

Тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху дорівнює

,

(2.7)

де n – кількість деталей у партії; m – число операцій, на яких обробляється партія деталей; ti – норма часу на i-у операцію; ci – кількість робочих місць, на яких виконується дана операція.

Приклад. Є партія деталей n = 8 шт., технологічний процес обробки якої складається з m = 4 операцій тривалістю t1 = 2 хв; t2 = 1 хв; t3 = 3 хв; t4 = 4 хв. Усі операції, крім третьої, виконуються на одному робочому місці: с1 = 1; с2 = 1; с3 = 2; с4 = 1. Визначити аналітичним і графічним методами тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху деталей.