Основи організації виробничих процесів. Виробнича структура підприємства, страница 7

Предметна спеціалізація цехів характерна для багатосерійного і масового виробництв.

Технологічна і предметна форми спеціалізації в чистому виді використовуються досить рідко. Найчастіше на підприємствах застосовують предметно-технологічну (змішану) спеціалізацію, при якій заготівельні цехи формуються на основі технологічної форми, а обробні і складальні цехи - на основі предметної форми.

Під виробничою структурою цеху розуміють склад дільниць, допоміжних служб і обслуговуючих підрозділів цеху, а також зв’язки між ними.

Виробнича структура умовного цеху показана на рис. 2.8.

Виробнича дільниця – структурна одиниця цеху, що поєднує в собі декілька робочих місць.

Робоче місце - закріплена за одним робітником чи бригадою робітників частина виробничої площі з засобами праці, у тому числі інструментами, підйомно-транспортними й іншими пристроями відповідно до характеру робіт, що виконуються на даному робочому місці.


Рисунок 2.8 - Виробнича структура цеху

В основу формування виробничих дільниць покладена технологічна або предметна форма спеціалізації.

При технологічній формі спеціалізації дільниці оснащуються однорідним устаткуванням (групове розміщення верстатів) для виконання визначених операцій технологічного процесу.

При предметній формі спеціалізації цех розбивається на дільниці, кожна з яких спеціалізована на випуску вузької номенклатури виробів, що мають схожі конструктивно-технологічні ознаки, і реалізує закінчений цикл їх виготовлення. Застосовується різне устаткування, що розміщується відповідно до принципу прямоточності.

2.3.3 Удосконалення організації виробничих процесів у просторі

Основними факторами удосконалення просторової організації виробничих процесів є такі:

1) просторове розміщення підрозділів підприємства (виробничих і організаційних структур) у порядку проходження відповідних процесів;

2) системний аналіз і оптимізація коефіцієнта прямоточності виробничих процесів (відношення оптимального шляху проходження предмета праці в процесі виробництва до величини фактичного шляху);

3) концентрація виробничих процесів під одним "дахом";

4) скорочення відстані між окремими компонентами процесів;

5) автоматизація виробничих процесів;

6) оптимізація виробничої структури підприємства і його окремих підрозділів (зокрема, зменшення питомої ваги допоміжних і обслуговуючих цехів і служб без збитку для нормальної роботи основного виробництва).

Висновки

1 Виробнича структура підприємства - це сукупність виробничих одиниць підприємства, що входять до його складу, а також форми взаємозв’язків між ними.

2 Склад підрозділів виробничих підприємств визначається особливостями продукції, що виробляється, і технологією її виготовлення, масштабами виробництва, спеціалізацією підприємства і сформованими кооперованими зв’язками.

3 Структура підприємства повинна забезпечувати найбільш правильне сполучення в часі і просторі всіх ланок виробничого процесу. Виробнича структура підприємства динамічна, і її зміна визначається різними факторами: технічним прогресом, розвитком спеціалізації і кооперування тощо.

4 Основним виробничим підрозділом підприємства, що виконує покладену на нього частину виробничого процесу, є цех.

В основу організації цехів покладені принципи концентрації і спеціалізації. Спеціалізація цехів має такі форми: технологічну, предметну і предметно-технологічну (змішану).

5 Виробнича дільниця – структурна одиниця цеху, що поєднує в собі декілька робочих місць.

Робоче місце - закріплена за одним робітником чи бригадою робітників частина виробничої площі з засобами праці, відповідно до характеру робіт, що виконуються на даному робочому місці.

В основу формування виробничих дільниць покладена технологічна чи предметна форма спеціалізації.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДО РОЗДІЛУ 2 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ»

1 Що таке виробничий процес?

2 Схарактеризуйте основні складові виробничого процесу.

3 Розтлумачте поняття «технологічний процес» та «операція».

4 За якими ознаками групуються виробничі процеси та як вони класифікуються за цими ознаками?

5 Назвіть і поясніть основні принципи організації виробничих процесів.

6 Узгоджуються чи суперечать один одному основні принципи організації виробничих процесів?

7 Що таке виробничий цикл виготовлення продукції?

8 Наведіть структуру виробничого циклу та дайте характеристику його основним складовим.

9 Розкрийте сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного видів руху предметів праці.

10 Чим кращий і чим гірший паралельно - послідовний вид руху порівняно з паралельним?

11 Чому для скорочення циклу при паралельно – послідовному виді руху не можна скорочувати тривалість менших операцій?

12 Чому дорівнює загальний час пролежування кожного виробу при послідовному виді руху?

13 Чому при паралельному виді руху предметів праці у виробництві виникають простої обладнання?

14 При виконанні якої умови доцільно застосовувати паралельний вид руху предметів праці?

15 Назвіть основні напрямки скорочення виробничого циклу виготовлення продукції.

16 Що таке виробнича структура підприємства?

17 Розтлумачте поняття «цех», «виробнича дільниця», «робоче місце».

18 Назвіть форми спеціалізації окремих сумських підприємств: ВАТ «Центролит», ВАТ «Сумихімпром», ВАТ «Сумський м’ясокомбінат», ВАТ «Селмі».

19 Які цехи підприємства відносять до заготівельної стадії?

20 Схарактеризуйте основні форми спеціалізації виробничих підрозділів підприємства.

21 У чому полягає організація виробничого процесу у просторі?

22 Назвіть основні напрямки оптимізації просторової організації виробництва.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДО РОЗДІЛУ 2 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ»

1 Яке визначення наведене тут: «……............ - сукупність взаємозалежних процесів праці (іноді і природних процесів), у результаті яких вихідні матеріальні ресурси перетворяться в готову продукцію»?