Регламент додаткового семестрового контролю знань з навчальної дисципліни «Організація промислового виробництва»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

РЕГЛАМЕНТ

додаткового семестрового контролю знань з навчальної

дисципліни «Організація промислового виробництва»

Спеціальність 6.050201 – «Менеджмент організацій»


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно навчального плану семестрова атестація з дисципліни «Організація промислового виробництва здійснюється на підставі модульних атестацій з обов’язковим заходом додаткового семестрового контролю (ДСК).

Об’єктом додаткового семестрового контролю знань студентів є результати виконання письмових завдань.

На захід ДСК виносяться вузлові питання, типові задачі та завдання, що потребують творчого підходу та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач. Завдання заходу ДСК складаються на основі затвердженої програми курсу «Організація промислового виробництва».

2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

1 Організація виробництва. Предмет і метод дисципліни, її завдання, структура і взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

2 Основні етапи формування і розвитку науки про організацію виробництва.

3 Які завдання організації виробництва вирішуються на рівні національної економіки, окремої галузі, підприємства, виробничої дільниці, окремого робочого місця?

4 Системний підхід до організації виробництва. Чи можна діяльність підприємства розглядати з позицій системного підходу?

5 Виробничий процес і його структура. За якими ознаками групуються виробничі процеси та як вони класифікуються за цими ознаками?

6 Принципи організації виробничих процесів. Узгоджуються чи суперечать один одному основні принципи організації виробничих процесів?

7 Техніко-організаційний рівень виробництва. Як формується система показників техніко-організаційного рівня виробництва?

8 Типи виробництв, їх техніко-економічна характеристика. Яким чином тип виробництва впливає на організацію виробництва та економічні показники?

9 Побудова виробничого процесу в часі. Виробничий цикл і його структура.

10 Тривалість виробничого циклу простого процесу. Розкрийте сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного видів руху предметів праці.

11 Тривалість виробничого циклу складного процесу.

12 Шляхи і резерви, економічне значення скорочення тривалості виробничого циклу.

13 Побудова виробничого процесу в просторі. Виробнича структура підприємств. Оптимізація виробничої структури підприємств.

14 Класифікація цехів і служб підприємства. Розтлумачте поняття «цех», «виробнича дільниця», «робоче місце».

15 Методи організації виробничих процесів. Непотокове виробництво, його суть, форми, види і їх характеристика.

16 Потокове виробництво, його суть, форми, види і їх характеристика.

17 Назвіть основні ознаки потокового виробництва. Доведіть виконання основних принципів організації виробничих процесів у потоковому виробництві.

18 Дайте визначення потоковій лінії. Основні види потокових ліній.

19 Основні параметри потокових ліній. Синхронізація потокових ліній.

20 Розкрийте зміст компонування та планування потокової лінії.

21 Назвіть основні переваги і недоліки потокового виробництва.

22 Які основні етапи автоматизації виробництва ви знаєте? Назвіть основні переваги і недоліки автоматизації виробництва.

23 Розкрийте суть автоматичних потокових ліній. Назвіть основний розрахунковий параметр автоматичних потокових ліній.

24 Назвіть принципові відмінності робототехніки від традиційних засобів автоматизації.

25 У чому полягає сутність концепції гнучкого виробництва? Назвіть основні переваги і недоліки гнучкого виробництва.

26 Організація науково-дослідних робіт. Назвіть основні етапи реалізації наукової теми. Які види ефектів досягаються в результаті проведення НДР?

27 Назвіть і стисло розкрийте зміст основних етапів проведення дослідно-конструкторських робіт (ДКР). Якими документами регламентуються ДКР?

28 У чому полягає різниця між дослідно-конструкторськими роботами і конструкторською підготовкою виробництва? Назвіть основні етапи конструкторської підготовки виробництва.

29 Зміст і основні етапи технологічної підготовки виробництва. Дайте стислу характеристику документації, що використовується при розробленні технологічних процесів.

30 Організація освоєння нової продукції. Назвіть і дайте характеристику методів переходу на випуск нової продукції.

31 Планування технічної підготовки виробництва. Організація в часі робіт з технічної підготовки виробництва. Лінійні графіки.

32 Суть системи сітьового планування і управління. Основні елементи сітьових графіків і правила їх побудови.

33 Розрахункові параметри сітьових графіків.

34 Завдання і склад інструментального господарства.

35 Організація енергетичного господарства.

36 Організація і структура ремонтного господарства. Система планово-попереджувального ремонту устаткування.

3 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно завдання ДСК складається з теоретичної та практичної частин, які включають:

1)  теоретичну частину, що складається з 30 тестових завдань за програмою курсу;

2)  практичну частину, що включає 3 розрахункових задачі.

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 4.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за бальною системою. Кількість рейтингових балів шкали оцінювання заходу ДСК складає 64 бали.

Розподіл оціночних балів за теоретичну та практичну частини наступний.

Запропоновані тестові завдання мають одну правильну відповідь з декількох варіантів. При позитивному оцінюванні відповіді на тестове завдання студент отримує 1 бал. Максимально тестові завдання оцінюються в 30*1=30 балів.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичних задач оцінюється наступним чином: 2 задачі оцінюються від 5 до 10 балів і 1 задача оцінюється від 7 до 14 балів залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Максимальна оцінка за розв’язання розрахунково-аналітичних задач складає (2*10)+14 = 34 бала.

5 ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХІД ДСК

5.1 Виберіть із запропонованого переліку передумови формування науки про організацію виробництва.

а)  зростання суспільної потреби в благах;

б)  циклічність суспільного розвитку;

в)  перехід до машинного виробництва;

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
86 Kb
Скачали:
0