Організація непотокового виробництва

Страницы работы

Содержание работы

3.1 Організація непотокового виробництва

        3.1.1 Методи організації виробничих процесів – непотоковий та потоковий

Метод організації виробництва – сукупність способів, прийомів і правил раціонального сполучення в просторі і часі основних елементів виробничого процесу.

   Існують два методи організації виробництва: непотоковий і потоковий.

   У перервних виробничих процесах устаткування (робочі місця) можуть просторово розміщуватися однорідними технологічними групами (технологічна форма спеціалізації) чи різнорідними групами для виготовлення однорідних за конструкцією і розмірами об’єктів виробництва (предметна форма спеціалізації). Таке поєднання основних ознак характерне для непотокового методу організації виробничих процесів.

    Для виробництва продукції в умовах безперервного виробничого процесу устаткування (робочі місця) розміщуються за ходом технологічного процесу виготовлення деталей (складання складальних одиниць і виробів). Таке поєднання основних ознак характерне для потокового методу організації виробничих процесів.

На вибір методу організації виробництва впливають різні фактори, до яких можна віднести:

 -розміри і масу виробу; чим крупніший виріб і більша його маса, тим важче організувати потокове виробництво;

 -кількість виробів, що підлягають випуску за визначений період часу (рік, квартал, місяць, доба); при випуску невеликої кількості виробів, як правило, недоцільно організовувати потокове виробництво (потрібні занадто великі капітальні витрати);

 -періодичність випуску виробів; при регулярному (ритмічному) випуску доцільно організувати потокове виробництво, а якщо регулярність випуску не дотримується, то доводиться використовувати непотокові методи організації виробництва;

 -точність обробки і чистота поверхонь деталей; при високій точності і малій чистоті варто застосовувати непотокові методи.

3.1.2 Технологічна форма організації непотокового виробництва

    Непотокове виробництво може бути реалізоване в таких  формах:  технологічній,  предметній  і змішаній .

Технологічна форма непотокового виробництва характеризується такими ознаками:

 -устаткування (робочі місця) групується за ознакою їх технологічної однорідності і розмірів;

 -на робочих місцях протягом планового періоду обробляються різні предмети праці, тому що випуск їх невеликий;

 -предмети праці переміщаються в процесі виробництва складними маршрутами (від дільниці до дільниці, часто із потраплянням на проміжні склади).

Технологічна форма непотокового виробництва виникла природним шляхом у процесі еволюції виробництва, тому для неї характерні всі класичні ознаки непотокового методу організації виробничих процесів.

   Іноді в рамках технологічної форми непотокового виробництва виділяють: одиничний і партіонний види організації виробництва.

Одиничний вид – деталі і вироби виготовляються одиницями чи невеликими повторюваними партіями. Одиничний вид характерний для одиничного і дрібносерійного виробництв.

Партіонний вид – деталі і вироби виготовляються періодично повторюваними партіями. Партіонний вид характерний для серійного виробництва.

При виготовленні деталей у невеликій кількості для разових замовлень чи малих серій (одиничне і дрібносерійне виробництво) за партію деталей береться їх кількість, що дорівнює загальній потребі в них (одиничний вид).

Якщо деталі потрібні періодично або постійно, але їх обробкою устаткування повністю не завантажене (серійне виробництво), визначають оптимальну величину партії деталей, яка запускається періодично у виробництво (партіонний вид). Оптимальна величина партії визначається залежно від конкретних виробничих умов, тому що величина партії впливає на ефективність виробництва.

Збільшення величини партії деталей призводить до такого:

 -зменшення числа переналагоджень устаткування (зменшення витрат на підготовчо-заключні роботи);

 -збільшення незавершеного виробництва, складських площ.

Оптимальним є такий розмір партії деталей, при якому загальні витрати на їх виготовлення будуть мінімальними.

Необхідна кількість устаткування в непотоковому виробництві розраховується за групами однотипних верстатів (устаткування) таким чином:

Отримана в результаті розрахунку кількість устаткування (якщо отримане дробове число) округляють у бік збільшення до найближчого цілого.

Відношення розрахункової кількості устаткування до визначеної називають коефіцієнтом завантаження устаткування

У непотоковому виробництві застосовується, як правило, універсальне устаткування, розроблення технологічних процесів носить індивідуальний характер.

Особливості (недоліки) непотокового виробництва:

 -низька ефективність виробництва;

 -виробництво складне в організаційному відношенні.

3.1.3 Предметно-групова форма організації непотокового виробництва

При предметно - груповій формі організації непотокового виробництва створюються предметно-замкнені дільниці (ПЗД) і предметно-групові дільниці (ПГД).

Предметно-замкнені дільниці

   Предметно-замкнена дільниця – підрозділ підприємства, на якому виконуються, як правило, усі (від першої до останньої) чи більшість операцій, необхідних для повної обробки деталей або збирання складальних одиниць у даному цеху.

   Основні ознаки класифікації деталей і складальних одиниць, що можуть бути використані при формуванні ПЗД, такі.

Складальні ПЗД:

 -програма і повторюваність випуску (запуску) виробів;

 -конструктивна і технологічна однорідність виробів;

 -габаритні розміри (маса) виробів.

Обробні ПЗД:

 -застосовність деталей (оригінальні, уніфіковані, стандартні);

 -число і повторюваність випуску деталей (одиничний, серійний, масовий випуски);

 -вид матеріалу (чорні, кольорові метали тощо);

 -метод одержання заготовки (лиття, кування тощо);

 -розміри (маса), точність обробки;

 -технологічна і конструктивна подібність деталей.

Переваги створення ПЗД:

 -підвищується відповідальність робітників і майстрів за виконувану роботу;

 -зменшуються міждільничні зв'язки і спрощується оперативно-виробниче планування;

-з'являються передумови до переходу в умовах серійного виробництва до потокових методів.

Для ПЗД характерні всі недоліки непотокового виробництва.

Предметно-групові дільниці

  Сутність цього методу полягає в розробленні технологічного процесу і технологічного оснащення (інструментів, пристосувань, прес-форм, ливарних форм тощо) для групи подібних одна до одної деталей або технологічних операцій, для яких потрібне однотипне устаткування й оснащення.

Переваги створення ПГД:

 -устаткування розміщується за ходом технологічного процесу (як у потоковому виробництві), що дозволяє мінімізувати транспортні витрати;

 -відсутній час на переналагодження верстатів, що призводить до зниження собівартості обробки деталей, підвищення продуктивності праці і збільшення коефіцієнта використання устаткування;

 -спрощуються цехове оперативно-виробниче планування і управління за рахунок скорочення зовнішніх зв’язків кожної дільниці;

 -підвищується ступінь саморегулювання дільниці внаслідок збільшення внутрішньовиробничих зв’язків.

  Для ПГД характерні всі недоліки непотокового виробництва.

3.1.4 Змішана форма організації непотокового виробництва

      Дана форма має ті самі переваги і недоліки, що й дві розглянуті вище форми, але при цьому з’являються додаткові труднощі в організації виробництва:

  -технологічний процес розривається на окремі частини, якщо операції, що виконуються поза межами ПЗД (ПГД), не початкові і не кінцеві;

  -знижується відповідальність працівників ПЗД (ПГД) за терміни виготовлення деталей і їхню якість;

 -значно подовжується маршрут руху деталей у зв’язку з переміщеннями їх на інші дільниці (інші цехи) і зростає тривалість виробничого циклу за рахунок збільшення часу транспортування;

 -ускладнюється цехове планування;

 -з’являються оборотні запаси між дільницями, що викликає потребу в складських приміщеннях і обумовлює зростання незавершеного виробництва.

Похожие материалы

Информация о работе