Регламент додаткового семестрового контролю знань з навчальної дисципліни «Організація промислового виробництва», страница 2

г)  перехід від ринку продавця до ринку покупця.

5.2 Виберіть із запропонованого списку найменувань цехів ті, що відповідають наведеній характеристиці: цехи, у яких безпосередньо здійснюється процес виготовлення продукції, на якій спеціалізується дане підприємство.

а)  допоміжні;                     б) основні;                в) обслуговуючі;                 г) обробні;

д) правильні відповіді а) і б);                     е) правильні відповіді б) і г).

5.3 Як називається сукупність запланованих організаційних і технічних заходів щодо догляду, нагляду за устаткуванням, його обслуговування і ремонту?

а)  система планово – попереджувального ремонту;

б)  капітальний ремонт;

в)  технічне обслуговування;

г)  система непопереджувального обслуговування.

6 ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХІД ДСК

6.1 Типова задача на розрахунок тривалості циклу простого виробничого процесу

Технологічний процес виготовлення шестерень складається з 6 операцій, тривалість яких дорівнює 7; 10; 10; 16; 24; 6 хвилин відповідно. Деталі виготовляються партіями по 200 шт. З операції на операцію деталі передаються транспортними партіями по 40 штук. Кількість робочих місць на кожній з операцій складає 1, 2, 1, 2, 2, 1 відповідно. На основі наведених даних необхідно: - визначити тривалість технологічного циклу виготовлення партії деталей при паралельному суміщенні операцій; побудувати графік технологічного циклу при паралельному виді руху деталей.

6.2 Типова задача на розрахунок комплексного показника техніко-організаційного рівня виробництва

Використовуючи дані приведені в таблиці розрахувати техніко-організаційний рівень цехів верстатобудівного заводу і визначити резерви його підвищення. Еталонні значення часткових показників вибрати з найкращих значень досягнутих на даному підприємстві. Коефіцієнти значущості часткових показників визначити з рівняння регресії: Y = 0,144 X1 + 0,108 X2 + 0,063 X3 + 0,378 X4 + 0,506 X5 + 0,082 X6.

Найменування цехів підприємства

Часткові показники ТОУП

Питома вага обладнання з ЧПУ (Х1) %

Коефіцієнт змінності обладнання (Х2)

Питома вага робітників, що суміщають професії (Х3) %

Питома вага основних робітників (Х4), %

Ступінь обхвату робітників механізованою працею (Х5), %

Питома вага обґрунтованих норм часу (Х6), %

Цех № 1

25,1

1,2

12,2

71,4

76,7

88,3

Цех № 2

2,1

1,5

10,6

65,0

76,6

85,9

Цех № 3

3,1

1,22

9,7

74,3

47,8

82,3

Цех № 4

2,7

1,66

13,9

65,8

43,3

88,6

6.3 Типова задача на розрахунок кількості обладнання в непотоковому виробництві

Визначити необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механічного цеху. Дійсний річний фонд часу роботи одиниці устаткування 3820 годин, коефіцієнт виконання норм на токарних роботах – 1,1. Втрати робочого часу на переналагодження устаткування – 5%.

Назва деталі

Річний обсяг виробництва, од.

Норма часу, хв.

Вал

Циліндр

Поршень

20000

60000

40000

2

3

4

6.4 Типова задача на визначення основних параметрів потокової лінії

На перервно-потоковій лінії обробляються 3 однотипних деталі А, Б, В. Лінія працює в 2 зміни по 8 годин. Річна програма випуску: А – 30 тис. штук, Б – 10 тис. штук, В – 20 тис. штук. Технологічний процес обробки деталей включає 5 операцій тривалістю.

Деталь А: 1 – 4,9 хв.; 2 – 4,6 хв.; 3 – 4,8 хв.; 4 – 5,2 хв.; 5  - 10,2 хв.

Деталь Б: 1 – 12,2 хв.; 2 – 8,9 хв.; 3 – 12,0 хв.; 4 – 5,0 хв.; 5 - 12,0 хв.

Деталь В: 1 – 10,6 хв.; 2 – 12,6 хв.; 3 – 4,8 хв.; 4 – 5,4 хв.; 5 - 3,0 хв.

Визначити такти роботи лінії при обробці кожної деталі. Для деталі А розрахувати число робочих місць і їх завантаження.

6.5 Типова задача на визначення тривалості циклу технічної підготовки виробництва

Визначити загальну календарну тривалість (у тижнях) виконання наступних етапів технічної підготовки виробництва: 1 етап – конструкторська розробка креслень; 2 етап – розробка технологічних процесів; 3 етап – проектування і виготовлення технологічного оснащення.

Виріб має 600 оригінальних деталей. Середня норма часу на розробку креслення однієї деталі – 12 годин, на розробку технологічного процесу на одну деталь – 18 годин, проектування і виготовлення технологічного оснащення на 1 деталь – 50 годин. На виконанні робіт по 1 етапу зайнято 20 чоловік, по 2 етапу – 10 чоловік, по 3 етапу – 50 чоловік. Робочий тиждень складає 41 годину Відсоток перевиконання норм – 30 %.

Скласти план-графік підготовки виробництва при паралельно-послідовному виконанні робіт по етапах. Мінімальний розрив в часі між термінами закінчення і початку двох суміжних етапів прийняти рівним 1 тижню.

6.6 Типова задача на визначення основних параметрів сіткового графіку

За даними таблиці побудувати сітьовий графік та розрахувати його основні параметри: резерви часу подій; повний та вільний резерви часу робіт.

Шифр робіт

1-2

1-3

2-4

2-5

3-5

4-6

5-6

6-7

Час виконання робіт, дні

3

2

1

5

2

4

2

1

7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др. - М.: Высшая школа, 1988.

2.  Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2001.

3.  Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г.Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родионов и др. – М.: ИНФРА – М, 2002.

4.  Кислий В.М. Організація промислового виробництва: В 2-х ч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

5.  Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003.

6.  Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.  

Зав кафедрою управління                                                        О.М. Теліженко

Викладач                                                                                   В.М. Кислий