Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, страница 4

3.  Визначте специфічні якості політичних еліт і політичних лідерів в сучасній Україні за такими параметрами: особливості етапів становлення з часу здобуття незалежності; характеристика еліт і лідерів з урахуванням теоретичних типологій; визначення їх ролі на сучасному етапі становлення державності та можливих тенденцій подальшого розвитку політичної еліти.

а) визначити особливості сучасного етапу (останні 2 роки) становлення політичних еліт в Україні (з токи зору домінуючих тенденцій становлення, змінюваності еліт і появи нових типів еліт, їх орієнтації на певні моделі суспільства та ін.);

б) дати характеристику 5 представників сучасної політичної еліти (на власний вибір) з точки зору їх належності до певних типів еліт, підтверджуючи свої судження прикладами з реальної політики;

в) проілюструвати, як саме діяльність сучасних політичних еліт впливає на перспективи подальшого розвитку України, зокрема, наскільки їх діяльність сприяє демократизації суспільства, руху у напрямку визначених ними ж стратегічних цілей та ін.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  5 (О, П, Р)

1.  Визначте особливості політичних поглядів Ш.Л.Монтеск’є, сформульованих в роботі «Про дух законів». Яку практику законотворчої діяльності засуджує автор? Чи підтверджуються сучасною політичною практикою виведені мислителем залежності - між розміром території держави  і формою правління в ній, та інші? Які з політичних ідей теоретика не втратили актуальності і на сучасному етапі розвитку держави? Чому?

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Розкрийте сутність, причини і види глобальних проблем сучасної цивілізації. Чи можна віднести до глобальних проблем світові економічні кризи? Покажіть політичні шляхи вирішення глобальних проблем та визначте міру їх ефективності. Як Україна включена у процес вирішення цих проблем?

а) зосередити увагу на проблемах, породжених відносинами "людина-природа", "людини-людина", виділити ті, причини яких перебувають у обох площинах одночасно;

б) навести аргументи "за" чи "проти" віднесення світових економічних криз до глобальних проблем;

в) визначити політичні (не воєнні) шляхи вирішення глобальних проблем (міжнародні угоди, організації, інші форми міжнародного співробітництва) та на прикладах проілюструвати їх ефективність;

г) на прикладах проілюструвати політичну участь України у вирішенні глобальних проблем.

3.  Покажіть специфіку політичної системи сучасної України за такими ознаками: тип політичного режиму; особливості функціонування підсистем, що входять до структури політичної системи; особливості політичної системи, зумовлені соціальною структурою суспільства. З’ясуйте основні проблеми сучасного етапу трансформації політичної системи України.

а) дати характеристику політичного режиму як режиму перехідного типу, якому притаманні риси тоталітарного, авторитарного, демократичного режимів та показати, як ці риси проявляють у функціонуванні політичних інститутів та у політичній свідомості громадян;

б)показати специфіку функціонування інституціональної (політичні партії, органи державної влади вищого рівня), нормативної (Конституція), комунікативної (влада; влада - опозиція; політичні інститути - суспільство) та політико-культурної підсистем;

в)проілюструвати специфіку відображення соціальної структури українського суспільства на політичній системі;

г) як висновок, визначити основні проблеми сучасного етапу трансформації політичної системи України.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.