Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, страница 2

3.  Визначте специфіку сучасної партійної системи України з точки зору: типу партійної системи та її специфічних ознак; ідеологічного спектру партій та їх соціальної бази; представленості партій в системі державної влади. Покажіть основні недоліки функціонування політичних партій в Україні та можливі шляхи їх подолання.

а) проілюструвати на конкретних прикладах, які риси багатопартійності, фасадної багатопартійності, біполярності чи мультиполярності притаманні партійній системі;

б) на основі аналізу виборчих програм, парламентської діяльності  політичних партій, представлених у парламенті, визначити, носіями якої ідеології вони є, чи ідеологічний компонент у них відсутній, ілюструючи на конкретних прикладах;

в) показати специфіку функціонування партійних фракцій у парламенті, партійної структури парламенту, розподілу "влада-опозиція";

г) на основі здійсненого аналізу показати основні недоліки функціонування політичних партій в Україні та сформулювати своє бачення можливих шляхів їх подолання.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  2 (Г, Д., Є, Ж)

1. Покажіть особливості політичної доктрини Н. Макіавеллі, розкрийте сутність «макіавеллізму». Проаналізуйте основні ідеї і настанови, сформульовані в роботі «Государ», гл. 20 – 25. Які ідеї роботи викликали шквальну критику сучасників? Чому, на Вашу думку, політичні ідеї теоретика залишаються привабливими для політиків різних часів, народів, ідеологічних спрямувань?

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2. Розкрийте сутність, місце і роль ідеологій в політичному і суспільному житті, визначте основні типи ідеологій та їх специфіку. Покажіть специфіку ідеологічного впливу на політичну свідомість громадян. Чи можна вважати ідеологію наукою? Чому?

а) з'ясувати, для чого потрібна ідеологія політичним партіям, державі, суспільству, показати різницю у політичному розвитку за наявності та відсутності ідеології;

б) показати специфіку моделей суспільства, визначених різними ідеологіями: ліберальними, консервативними, соціал-демократичними, ліво- і право-радикальними;

в) показати, як саме, якими шляхами здійснюється ідеологічний вплив на свідомість і чим від нього відрізняється маніпулятивний вплив — за метою, засобами і характером впливу та ін.;

г) визначити спільне і відмінне між наукою та ідеологією, на основі чого сформулювати відповідь на питання: Чи можна вважати ідеологію наукою?

3. На основі аналізу сутності, базових принципів, передумов демократії та моделей демократизації покажіть труднощі та протиріччя становлення демократії в Україні. Визначте особливості основних етапів демократизації.

а) проаналізувати міру реалізації в Україні кожного із базових принципів демократії, ілюструючи на конкретних прикладах;

б) проаналізувати, наскільки в сучасній Україні сформовані базові передумови демократизації, ілюструючи на конкретних прикладах;

На основі здійсненого аналізу показати головні труднощі та протиріччя становлення демократії в Україні.

в) Проаналізувати особливості сучасного етапу (2 останні роки) політичного розвитку України з точки зору становлення демократії чи відходу від неї.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  3 (  З,  І, Ї, Й, К)