Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, страница 6

в) обґрунтувати, чому саме демократичному режиму найбільше необхідне маніпулювання;

г) використовуючи приклади із останніх виборчих кампаній, рекламних продуктів та повсякденного політичного життя, навести приклади маніпулятивного впливу.

3.  Покажіть особливості ідеологічного спектру, представленого в сучасному українському політикумі і суспільстві на основі визначення специфіки ідеологій, ступеня їх підтримки у суспільстві та представленості у партійних доктринах. Обгрунтуйте своє бачення подальших перспектив зростання впливу лівих, правих, ліберальних та екстремістських ідеологій на Українському політичному просторі.

а) на основі аналізу політичних програм, партійних коаліцій і об'єднань, діяльності партійних фракцій у парламенті визначити міру присутності ідеології у діяльності 5 найбільш впливових політичних партій;

б) проаналізуйте на основі результатів виборів, соціологічних досліджень міру підтримки у суспільстві лівих, правих, ліберальних та екстремістських ідеологій;

в) визначте умови, за яких зростає вплив визначених ідеологій та з'ясуйте їх наявність у сучасному українському суспільстві, проілюструйте на прикладах.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  8 (Щ, Ю, Я)

1.  З’ясуйте сутність дихотомії марксизму і веберіанства у політичній науці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Проаналізуйте погляди теоретиків щодо шляхів зміни влади в суспільстві, її базових ознак і способів  діяльності; функціонування бюрократії і проблеми бюрократизації; проблеми лідерства і ролі лідера. Які з політичних ідей теоретиків залишаються актуальними і в наш час. Відповідь аргументуйте.

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Покажіть її переваги і недоліки основних типів виборчих систем з урахуванням специфічних умов функціонування виборчої системи: типу партійної системи, форми правління, місця партій в системі державної влади, існуючих в суспільстві політичних традицій. Як зміна виборчої системи може впливати на перебіг політичного процесу? Проілюструйте це на прикладах з реальної української політики. а) проаналізуйте діючий Закон України про вибори народних депутатів України, висновки зарубіжних (Венеціанської комісії та ін.) та вітчизняних інститутів і експертів, визначте головні переваги і недоліки закону;

б) обґрунтуйте висновки: чи доцільною є змішана виборча система в умовах несформованості партійної системи?; чи можливим є формування за змішаною системою партійно структурованого, ефективно діючого, відповідального парламенту?; в) сформулюйте власну точку зору: яка виборча система потрібна зараз Україні?

3.  На основі аналізу національної структури українського суспільства, специфіки міжнаціональних відносин та факторів, що на них впливають, покажіть основні проблеми, що виникають у сфері міжнаціональних відносин на сучасному етапі політичного розвитку України. Охарактеризуйте реальну роль держави у вирішенні наявних проблем та покажіть своє бачення цієї ролі, враховуючи зміст відомих Вам теоретичних концепцій і моделей.

а) проаналізуйте національну структуру сучасного українського суспільства і її динаміку та тенденції змін останніх кількох років;

б) покажіть основні проблеми, що виникають у сфері міжнаціональних відносин, визначте їх причини, міру гостроти, наслідки;

в) охарактеризуйте реальну роль держави Україна у вирішенні цих проблем та покажіть своє бачення, якою має бути ця роль.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.