Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, страница 5

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  6 (С, Т, У, Ф)

1.  На основі аналізу політичних концепцій минулого покажіть, як в історії політичної думки формувалось обгрунтування моделей демократичної держави. Хто з теоретиків політики розробив найбільш суттєві, основоположні принципи демократії? Аргументуйте, посилаючись на роботи Аристотеля, Цицерона, Монтеск’є, Локка, Токвіля, Вебера та ін. теоретиків.

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Визначте специфіку політичної партії як соціально-політичного інституту. Покажіть роль і специфіку функціонування партій в структурах громадянського суспільства і політичній системі. Які особливості діяльності партій за існування різних типів політичних режимів? Чому партії характеризують одночасно як агентів конфліктів у суспільстві і як організації, що сприяють вирішенню конфліктів?

а) показати відмінності партій від органів державної влади, груп інтересів і груп тиску та ін. інститутів та специфіку функцій партій у політичній системі і громадянському суспільстві, розкрити їх посередницьку місію;

б) показати, які відмінності функціонування партій за демократичного, авторитарного і тоталітарного режимів;

в) на прикладах проілюструвати, як партії створюють і сприяють вирішенню конфліктів.

3.  Охарактеризуйте особливості сучасного етапу (останні 2 роки) політичного розвитку України з точки зору його конфліктності (безконфліктності). З’ясуйте, використовуючи теоретичні класифікації, види наявних в Україні політичних конфліктів, їх причини, ефективність шляхів вирішення та політичні і суспільні наслідки. Чи виникали в Україні політичні кризи як наслідок загострення конфліктів чи як наслідок їх відсутності?

а) аргументувати із використанням конкретних прикладів власну думку з приводу того, конфліктним чи безконфліктним був визначений період, а також, визначити міру конфліктності;

б) навести 3-5 конфліктних ситуацій вказаного періоду, визначити і обґрунтувати тип конфлікту, показати причини, учасників, шляхи врегулювання чи вирішення, позитивні і негативні наслідки;

в) навести теоретичне обґрунтування, чому політичні кризи можуть бути не лише наслідком загостренням конфліктів, але і наслідком їх відсутності; проілюструвати те і інше на прикладах із української дійсності.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  7 (Х, Ц, Ч, Ш)

1.  Проаналізуйте наведені уривки з роботи «Про демократію в Америці». Які переваги і недоліки аристократичного та демократичного правління виділяє А. Токвіль. Які найважливіші передумови демократії в Америці? Яким народам і чому не загрожує деспотія? Які з політичних ідей теоретика є актуальними і в наш час? Чому?

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Визначте специфіку маніпулювання як новітньої технології влади та способу впливу на політичну свідомість і політичну поведінку громадян. Чи можна вважати маніпулювання окремим видом примусу? Чому маніпулювання є атрибутом демократизації і демократичного суспільства? Використовуючи власні спостереження за політичними подіями в Україні, наведіть приклади маніпулятивного впливу влади, різних політичних сил на суспільство.

а) показати специфіку прихованого примусу, що визначає суть маніпулювання, проілюструвати на прикладах;

б) показати специфіку маніпулювання та його співіснування з іншими видами впливу за тоталітарного, авторитарного та демократичного режимів;