Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, страница 3

1.  Розкрийте зміст основних ідей політичної концепції Т. Гоббса. Проаналізуйте основні ідеї частини 2 «Про державу» роботи «Левіафан».Яку модель держави  обгрунтовує автор? Чи прослідковується практичне втілення його ідей в моделях сучасних держав? Відповідь обгрунтуйте.

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Проаналізуйте особливості екстремізму як політичного явища. Покажіть його суспільно-політичні наслідки. Визначте спільні і відмінні риси лівого і правого екстремізму. Обгрунтуйте Ваше бачення перспектив зростання впливу в Україні екстремістських ідеологій.

а) визначити сутність екстремізму, проілюструвати на прикладах прояви ектремізму у політиці, його засоби і наслідки;

б) проілюструвати на прикладах спільні і відмінні риси лівого і правого екстремізму (сталінізм, маоїзм — фашизм, нацизм);

в) визначити ті умови, за яких у суспільстві зростає вплив правоекстремістських, лівоекстремістських ідеологій; проілюструвати на прикладах наявність чи відсутність цих передумов в сучасній Україні, на основі чого обґрунтувати своє бачення перспектив зростання впливу в Україні цих ідеологій.

3.  Визначте особливості політичної свідомості і політичної культури сучасного українського суспільства за такими параметрами: фактори впливу на формування; особливості масової та соціально-групової свідомості і культури; наявність і особливості субкультур; специфіка сучасного етапу трансформації. Які новітні способи впливу на політичну свідомість і поведінку громадян застосовують політики?

а) визначити, які фактори здійснюють ключовий вплив на політичну свідомість і культуру сучасного українського суспільства(напр, перехідний тип політичного режиму, інформаційне середовище, політичне маніпулювання, рівень політичної освіти, регіональний фактор, віковий та ін), та показати специфіку їх впливу;

б) визначити і проілюструвати на прикладах  політичні уявлення, переконання, зразки політичної поведінки та ін., притаманні більшості суспільства (масова культура), а також, притаманні окремим соціальним групам (віковим, регіональним, професійним та ін.);

в) визначити специфіку сучасного етапу трансформації з урахуванням учіх визначених факторів впливу, проілюструвати специфіку і наслідки маніпулятивного впливу.

Кожен із визначених підпунктів має містити висновок.

При виконанні роботи доцільно користуватись матеріалами періодичних видань, можна користуватись інформацію із мережі ІНТЕРНЕТ із цитуванням авторів та експертів із обов'язковим посиланням на джерела інформації та наведенням власних суджень з приводу цитованого.

Варіант  4 (Л, М, Н)

1.  Покажіть особливості політичної  концепції Дж. Локка. Яку модель держави  обгрунтовує теоретик? Розкрийте сутність політичних ідей, викладених в гл. 9-13 роботи «Два трактати про правління»? Чи прослідковується практичне втілення ідей теоретика в моделях сучасних держав? Відповідь обгрунтуйте.

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Розкрийте специфіку сучасної міжнародної політики на глобальному, регіональному і локальному рівнях.  Покажіть специфіку реалізації основних принципів міжнародної політики. Чи є дієвою сучасна система міжнародної безпеки? Аргументуйте.

а) показати особливості глобального, регіонального і локального рівнів міжнародної політики, проілюструвати на прикладах;

б) проаналізувати особливості реалізації головних принципів міжнародної політики, показати, у чому суперечливість самих принципів і труднощі їх застосування, які проблеми не вдається врегулювати навіть за наявності базових принципів;

в) показати переваги та недоліки сучасної "одноблокової" системи безпеки, сформулювати аргументи "за" і "проти" створення іншого блоку, на противагу НАТО.