Політологія: Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання

Страницы работы

Содержание работы

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Загальні методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання

Індивідуальна робота є окремим змістовим модулем. Метою виконання роботи є більш детальне вивчення першоджерел; дослідження актуальних проблем та шляхів їх вирішення в різні періоди політичного розвитку; визначення історичних закономірностей політичного розвитку; здійснення наукового політологічного аналізу сучасних політичних процесів; формування аналітичних здібностей.

Студент отримує свій варіант індивідуального науково-дослідного завдання безпосередньо від викладача. Номер варіанта визначається за першою літерою прізвища.

Кожен варіант включає 3 проблемні завдання. Виконання першого завдання передбачає вивчення вказаних першоджерел, виділення найсуттєвіших ідей теоретика, вміння прослідковувати їх реалізацію та актуальність для сучасної політики. Студент має продемонструвати вміння працювати з текстом, виділяти головні ідеї та бачити взаємозв’язок між специфічними рисами політики даної епохи та ідеями конкретних теоретиків, прослідковувати спадковість політичних ідей та особливості і політичні наслідки їх практичного втілення.

Для виконання даного завдання необхідно:

1.  Уважно прочитати і осмислити запропонований викладачем уривок тексту.

2.  Виділити основні політичні ідеї, сформульовані автором.

3.  Здійснити політологічний аналіз виділених ідей з урахуванням таких складових:

-  проблематика та основні ідеї, сформульовані теоретиком;

-  обґрунтована теоретиком модель політики, держави, влади;

-  наявність застережень і небезпек у політиці, на яких  акцентує увагу теоретик;

-  актуальність ідей на сучасному етапі політичного процесу;

-  прояви даних ідей, проблем, небезпек в сучасній політиці

4.  Сформулювати власні аналітичні висновки чітко, логічно, з використанням наукового політологічного стилю.

5.  Робота виконується письмово.

Результатом виконання даного завдання має бути складене студентом резюме, яке відображає сутність головних політичних ідей і проблем, сформульованих автором у відповідних розділах роботи-першоджерела, а також, власні роздуми студента щодо сутності, доцільності, практичної значимості та актуальності для сучасної української політики. Рекомендовані першоджерела студент може знайти у електротеці, у папці «Індивідуальна робота», «Первоисточник».

Виконання другого і третього завдання потребує знання основ теорії політики, інформованості про сучасні політичні процеси і події та вміння застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу специфіки сучасного політичного процесу, наукової політологічної характеристики політичних подій і явищ, про які йдеться у проблемному завданні. Це передбачає роботу з основною та додатковою літературою, періодикою, систематичний перегляд політичних новин, що забезпечує інформованість про сучасні політичні події. Використовуючи приклади з реальної політики в якості бази наукового політологічного аналізу а також для ілюстрації, аргументації, підтвердження власних висновків, студент має чітко зазначати час, коли відбувались дані події і акцентувати увагу на найсучасніших процесах і явищах.

Результатом виконання даних завдань має бути відповідь, сформульована за планом, що міститься у самому проблемному завданні, аргументована з використанням прикладів із сучасного політичного життя, сформульованими власними висновками та прогнозами щодо можливих тенденцій подальшого розвитку зазначених політичних процесів.

Робота виконується письмово і здається викладачеві в індивідуальному порядку з усною презентацією і захистом основних положень.

Варіант  1(А, Б, В)

1.  Визначте особливості поглядів Аристотеля на проблеми державної влади і правління. Проаналізуйте ключові політичні ідеї, сформульовані в роботі «Політика», кн. 1. «Що таке держава». Які з політичних ідей теоретика не втратили актуальності і на сучасному етапі розвитку держави? Чому?

Для виконання завдань 2, 3 викладення теоретичного матеріалу не потрібне.

2.  Розкрийте зміст сучасних теорій еліт – ціннісних, ліберальних, плюралістичних, теорій демократичного елітизму. Які з цих теорій, на Вашу думку, найбільш адекватно відображають становище і роль еліт в сучасному суспільстві? Обгрунтуйте.

а) з'ясувати і усвідомити зміст основних положень зазначених теорій (у роботі їх викладати не потрібно);

б) проаналізувати ті положення, тих теорій, які, на Вашу думку, найбільш адекватно відображають становище і роль еліт в сучасному суспільстві. До кожного положення наводити аргументи, підтверджувати прикладами з реальної політики;

в) зробити висновок, сформулювати власне бачення ролі політичної еліти у суспільстві, проілюструвати на прикладах, як саме показники суспільного розвитку, процес демократизації та ін. залежать від діяльності еліт.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
96 Kb
Скачали:
0