Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи, страница 6

ВАРІАНТ 9

І. Ситуаційні завдання

1. Назвіть макроекономічні показники, що відображають розвиток національної економіки і дайте їм обґрунтування. Які показники використовуються в Україні?

2. Побудуйте криву Лоренца та поясніть її сутність. Охарактеризуйте роль держави в розподілі національного доходу.

3. Простежте інфляційні процеси в Україні на протязі певного часу. Які чинники і як вплинули на них?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Як зміниться мінова вартість товарів 20 олівців = 60 зошитам, якщо:

а) вартість олівців виросте вдвічі?

б) вартість зошитів впаде в 2 рази?

в) вартість олівців впаде в 2 рази, а вартість зошитів зросте в 2 рази?

г) вартість олівців зросте в 2 рази, а вартість зошитів упаде в 2 рази?

Що є мінова вартість? Що є вартість товару? Поясніть зв’язок між вартістю та міновою вартістю.

ВАРІАНТ 10

І. Ситуаційні завдання

1. Згрупуйте фактори економічного росту, що сприяють і перешкоджають економічному розвитку. Дайте свій коментар. Чи є границі економічного росту?

2. Охарактеризуйте пропозицію у ринковій економіці. Побудуйте криву пропозиції.

3. Проаналізуйте по даним статистичної звітності обсяг і зміни ВВП в Україні за період 1991- 2008 роки. Побудуйте графік динаміки ВВП. Надайте Ваші коментарі щодо динаміки ВВП та її залежності від ходу економічного реформування в країні.

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

На підприємстві «Альфа» працює 20 робітників, а на підприємстві «Бета» - 40. Припустімо, що один робітник «Альфи» може за день виготовити або 2 телевізори, або 10 магнітофонів; один робітник «Бети», відповідно, або 1 телевізор, або 8 магнітофонів.

1.  Побудуйте криві виробничих можливостей для обох підприємств в одній системі координат.

2.  Припустімо, що на підприємстві «Альфа» 12 робітників зайняті виробництвом магнітофонів, а 8 – виробництвом телевізорів; на підприємстві «Бета» - 20 робітників займалися виробництвом магнітофонів і 20 – виробництвом телевізорів. Чому дорівнює повний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на обох підприємствах?

3.  Розрахуйте альтернативну вартість виробництва 1 телевізора на підприємстві «Альфа» і на підприємстві «Бета». Визначте альтернативну вартість виробництва і магнітофона на підприємстві «Альфа» і на підприємстві «Бета».

4.  На якому з підприємств більш доцільно виробляти телевізори, а на якому – магнітофони, і в якій кількості?

5.  Як змінився загальний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на підприємствах «Альфа» і «Бета» після спеціалізації?

ВАРІАНТ 11

І. Ситуаційні завдання

1. Порівняйте банківський і комерційний кредит: виявите спільність і розходження між ними. Сформулюйте переваги банківського кредиту. Дослідіть та охарактеризуйте масштаби і структуру споживчого кредиту в українській економіці. Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки швидкого розвитку кредитування в Україні.

2. Побудуйте криву виробничих можливостей. Яку залежність вона відображає?

3. Використовуючи дані консолідованого бюджету за 2007 і 2008 р.р. проаналізуйте структуру дохідної й видаткової частини. Прокоментуйте отримані дані, пояснить, які тенденції простежуються в динаміці доходів і видатків бюджету?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Функція попиту на м‘ясо має такий вигляд: Qd = 30 – P, де Qd– величина попиту на м‘ясо в день (кг), а P – ціна в гривнях за 1 кг. Функція пропозиції описана таким рівнянням: Qs = 15 + 2P, де Qs – величина пропозиції м‘яса в день (кг).

а) Знайдіть рівноважний обсяг та рівноважну ціну на м‘ясо. Покажіть це графічно.

б) Яка ситуація складеться на ринку м‘яса, якщо ціна на нього впаде до 3 гривень?