Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи, страница 4

Розрахуйте суспільно необхідний час на виробництво товару. В чому полягає зміст цієї категорії?

Група товаровиробників

Обсяг виробництва

(один. товару)

Витрати часу на виробництво од. товару (год.)

І

200

4

ІІ

700

6

ІІІ

300

7

IV

200

8

ВАРІАНТ 3

І. Ситуаційні завдання

1. Розкрийте сутність теорії граничної корисності. Подумайте, чи підтверджується дана теорія у випадку, коли після аварії на космічному кораблі відбувається втеча кисню. Чи не має для космонавта найбільшу корисність останній, а не перший ковток кисню? Відповідь обґрунтуйте.

2. Охарактеризуйте попит у ринковій економіці. Побудуйте криву попиту.

3. За даними періодичної преси зробіть порівняння розмірів ВВП, національного доходу та ВВП на душу населення в Україні та в інших країнах світу і прокоментуйте їх.

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Площа доступних земельних ділянок складає 120 га. Попит на землю надається рівнянням Q=180-3R, де Q – площа використаної землі в гектарах, а R – ставка ренти в млн. грн. за гектар. Ставка банківського відсотка складає 10% річних.

Визначте рівноважну ставку ренти і ціну одного гектара землі.

ВАРІАНТ 4

І. Ситуаційні завдання

1. Сформулюйте переваги й недоліки ринкового господарства. У чому їх особливості стосовно української дійсності?

2. Побудуйте класичну модель функціонування ринку праці та поясніть механізм його дії.

3. Використовуючи дані консолідованого бюджету за 2007 і 2008 р.р. проаналізуйте структуру дохідної й видаткової частини. Прокоментуйте отримані дані, пояснить, які тенденції простежуються в динаміці доходів і видатків бюджету?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

На острові з тропічним кліматом живуть 5 чоловік. Вони займаються збором кокосів і бананів. Кожен з них може зібрати 20 кокосів або 10 бананів в день. Накресліть криву виробничих можливостей економіки цього острова.

Допустимо, що на острів завезена техніка за допомогою якої кожен може зібрати 28 кокосів. Покажіть на графіку як зміниться крива виробничих можливостей.

ВАРІАНТ 5

І. Ситуаційні завдання

1. Сформулюйте підприємницьку ідею стосовно до умовного виду підприємницької діяльності й покажіть етапи її просування й реалізації. Сформулюйте мотиви підприємницької діяльності.

2. Використовуючи дані таблиці, побудуйте графік виробничих можливостей. Що показують точки на кривій? Чи відбувається дія закону зростаючих витрат по мірі збільшення випуску одного із видів продукції? Поясніть, якщо економіка знаходиться в т. С, то які будуть затрати на виробництво додаткового мільйону автомобілів або додаткової тис. ракет (2 та 6).

Види продукту

Виробничі альтернативи

Автомобілі (млн.)

0

2

4

6

8

Ракети (тис.)

30

27

21

12

0

А

В

С

Д

Е

а) позначте точку С у середині кривої. Що вона показує? Позначте точку Н за кривою. Що вона показує?

б) що відбудеться з кривою виробничих можливостей в результаті різкого зростання (збільшення) числа ресурсів (вправо);

в) побудуйте графік виробничих можливостей із своїх даних.

3. Простежте тенденцію розвитку банківського кредитування. Як змінюються обсяги кредитування та які чинники на них впливають?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Функція попиту на м’ясо має наступний вигляд: Qd = 30-P, де Qd – величина попиту на м’ясо (кг), а Р – ціна в грн. за 1 кг. Функція пропозиції описується наступним рівнянням: Qs = 15+2P, де Qs – величина пропозиції м’яса в день (кг).

ВАРІАНТ 6

І. Ситуаційні завдання

1. Розкрийте поняття «ризику» у підприємницькій діяльності й спробуйте обґрунтувати шляхи його мінімізації.