Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи, страница 3

3 бали отримує студент, який виконав завдання з незначними помилками, в недостатній мірі використав статистичний та фактичний матеріал, не виявив авторського розуміння проблеми;

2-1 бали виставляється студентові, який припускається грубих помилок та логічної непослідовності  під час виконання завдання, не використав сучасну літературу та сучасний фактичний матеріал.

0 балів зараховується студентові, який взагалі не виконав завдання.

Критерії оцінювання розв‘язання задачі

5 – студент дає повну, вичерпну відповідь, правильний арифметичний та економічний результат, повне теоретичне обґрунтування.

4 - студент розв’язує задачу в цілому вірно, але при цьому мають місце непринципові помилки при теоретичних обґрунтуваннях і арифметичних  помилках у розрахунках.

3 – студент розв’язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків, розрахунки зроблені вірно лише на 50%.

2-1 – студент здійснює спробу, але розв’язує задачу невірно; або опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим студентом.

0 – розв‘язання задачі відсутнє.

Оцінка, яку отримує студент за індивідуальне завдання, визначається за результатами відповідей на кожне із завдань відповідно від кількості балів.

За національною шкалою

Кількість балів за індивідуальне завдання

За шкалою ECTS

5

20-18,1

А

4

18-16,1

В

4

16-14,1

С

3

14-12,1

D

3

12-10,1

E

2

10-4,1

FX

2

4-0

F


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ 1

І. Ситуаційні завдання

1.  Прокоментуйте, використовуючи теоретичне обґрунтування, таке твердження: «Економічна теорія була б непотрібною, якби всі люди могли отримувати те, що вони бажають в необмеженій кількості». Відповідь обґрунтуйте.

2.  Побудуйте модель ринкової рівноваги і поясніть механізм формування ринкової рівноважної ціни.

3.  Проаналізуйте за даними статистичної звітності обсяг і зміни ВВП в Україні за період 1991- 2008 роки. Надайте В аші коментарі щодо динаміки ВВП та її залежності від ходу економічного реформування в країні.

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Працюючи на суспільно нормальному рівні, підприємство за рік виготовило 40 тис. пральних машин, загальна вартість яких становила 8 млн. грн. До того як декілька фірм-конкурентів, модернізували своє виробництво, підвищили продуктивність суспільної праці в галузі на 20%, підприємство реалізувало 30 тис. машин.

Визначте:

а) якою стала ринкова вартість кожної нереалізованої машини, якщо водночас із зростанням продуктивності суспільної праці суспільна потреба у пральних машинах зменшилася на 10%?

б) яких сумарних витрат від реалізації 10 тис. машин зазнає підприємство?

в) якими будуть втрати підприємства, якщо воно продовжуватиме виробляти 40 тис. пральних машин на рік?

г) чи зможе підприємство в нових умовах нормально здійснити процес відтворення?

д) чи доцільно підприємству проводити реконструкцію і що це йому забезпечить, якщо інші умови залишатимуться незмінними?

Дайте відповіді на ці ж питання за умови, що водночас із зростанням продуктивності суспільної праці суспільний попит не пральні машини зріс на 20%.

ВАРІАНТ 2

І. Ситуаційні завдання

1. Розкрийте сутність економічних проблем суспільства. Чи існують спільні економічні проблеми для суспільств: з централізованим плануванням, традиційного, з ринковою економікою? Відповідь обґрунтуйте.

2. Побудуйте криву Лаффера, та поясніть можливість її практичного використання. Обґрунтуйте поняття «оптимальна норма оподаткування».

3. Проаналізуйте структуру виробництва ВВП в Україні (в %) за період 1991- 2008 роки. Зробіть висновки та аргументуйте їх.

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання