Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи, страница 2

У процесі вивчення літературних та інших джерел корисно робити робочі нотатки з кожного пункту плану. На полях конспекту або на окремому аркуші треба виписувати незрозумілі слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, використовуючи довідкову літературу або консультації викладача.

Студент повинен самостійно виконувати індивідуальну роботу і тільки свій варіант. Завдання індивідуальної роботи повинні бути виконані повністю, наведені вичерпні відповіді на всі питання, розв’язанні задачі.

При виконанні індивідуальної роботи необхідно викладений теоретичний матеріал пов’язати із особливостями трансформаційної економіки України, а також зі змінами, що відбуваються в кредитно-банківській системі України. Осмислити цей матеріал та зробити власні висновки з кожного питання варіанту

Оформлення індивідуальної роботи

1. Приблизний обсяг індивідуальної роботи повинен бути приблизно 15 сторінок друкованого тексту. Вона виконується на окремих аркушах, при цьому праворуч лишається поле розміром 25мм для коментарів викладача. На титульному аркуші повинні бути вказані прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, група. Виконуючи роботу необхідно розкрити повністю поставлені питання, навести вичерпні відповіді на всі запитання, правильно розв’язати задачу. В кінці роботи необхідно дати перелік використаної літератури, поставити дату і свій підпис.

Індивідуальну роботу слід виконати і надати на перевірку у термін, встановлений навчальним графіком. Студенти, які не виконали індивідуальну роботу, до заліку з курсу не допускаються.

У разі дослівного цитування студент повинен вказувати джерело, прізвище автора, назву роботи (підручника), місце і рік видання, сторінки.

Індивідуальна робота зараховується, якщо відповіді на запитання відповідають зазначеним критеріям. Індивідуальна робота не зараховується при наявності серйозних недоліків, коли відповіді на запитання за обсягом не мають необхідного мінімуму навчальної програми, хаотичні і мають безсистемний характер, коли одне з питань не розкрито або нерозв’язана задача.

Вибір варіанта індивідуальної роботи повинен проводитися згідно з номером за порядком у списку групи.

Структура роботи.

Індивідуальна робота складається з чотирьох завдань. Перше, друге та третє питання мають ситуаційну та прикладну спрямованість і потребують від студента ретельного вивчення рекомендованої літератури. Питання сформульовані таким чином, що вимагають викладання студентом своїх можливих ідей у тому чи іншому випадку, використання категорійного апарату політичної економії та графічного матеріалу, а також звернення до періодичної літератури. Відповіді на ці питання повинні бути обґрунтовані та змістовно висвітлені.

Четверте завдання – це аналітично – розрахункове завдання, для розв’язання якого необхідні вміння застосовувати теоретичні знання, а також належний розвиток аналітичних здібностей студента. Зверніть увагу на те, що вирішення задачі потребує не тільки математичних розрахунків, а й повного теоретичного обґрунтування.

Ураховуючи різноспрямованість завдань в індивідуальній роботі, кожен варіант охоплює не менш, як 75% програмного матеріалу.


Оцінювання індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання

Критерії оцінювання ситуаційної вправи

5 балів ставиться за умов, якщо студент продемонстрував вміння всебічно, безпомилково, в логічній послідовності проаналізувати проблему, проявив творчій підхід, проаналізував альтернативні теоретичні погляди, проявив авторське ставлення, використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки;

4 бали ставиться студентові, який продемонстрував вміння всебічно та безпомилково проаналізувати проблему, проаналізував альтернативні теоретичні погляди, використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки, проте відсутній творчій підхід при аналізі проблем