Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи, страница 5

2. Припустимо, що під впливом різних зовнішніх факторів відбулося збільшення пропозицій грошового капіталу з обсягу Q1 до обсягу Q2. При цьому, початковий обсяг Q1 є рівноважним. Що відбудеться в цій ситуації з рівноважною ставкою відсотка, а також попитом і величиною попиту на грошовий капітал. Покажіть це графічно.

3. Простежте зміну відсоткової ставки банківського кредитування на протязі кількох років. Як вона змінюється і які чинники на неї впливають?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

У країні N живуть 5 чоловік. Вони займаються виробництвом товарів А і В. Кожен з них може щодня виробити або 20 одиниць товару А, або 10 одиниць товару В. Накресліть криву виробничих можливостей країни N.

Як зміниться крива виробничих можливостей, якщо кожен зможе виготовляти 25 одиниць товару А?

ВАРІАНТ 7

І. Ситуаційні завдання

1. Дослідіть сутність та види капіталу. Який критерій покладений в основу розподілу капіталу на постійний і змінний? Який економічний зміст такого розподілу?

2. Охарактеризуйте пропозицію в ринковій економіці. Побудуйте криву пропозиції. Проаналізуйте нецінові детермінанти пропозиції та поясніть їх вплив на зрушення кривої.

3. Простежте коливання курсу гривні по відношенню до іноземних валют на протязі певного періоду та побудуйте динаміку коливання. Які чинники впливають на цей процес?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Використовуючи дані таблиці, дайте відповіді на питання:

Група підприємств галузі з близькими за величиною витратами праці

Індивідуальна вартість виробництва одиниці продукції

(WI, год.)

Суспільна вартість виробництва одиниці продукції

(WS, год.)

Ринкова (остаточна) вартість одиниці продукції

(WR, год.)

Відхилення

WS від WI

(3-2, +, -)

1

2

3

4

5

1

10

12

12

+2

2

12

12

12

0

3

14

12

12

-2

а) яка група підприємств галузі має переваги для розвитку?

б) чим зумовлені переваги цієї групи?

в) що є джерелом вартості, яка у вигляді додаткових надходжень потрапляє до групи провідних підприємств?

г) що може врятувати підприємства відсталої групи від небажаних наслідків?

д) яку (які) функції виконує закон вартості у запропонованій задачі?

ВАРІАНТ 8

І. Ситуаційні завдання

1. Проаналізуйте економічну сутність капіталу. У чому розходження в трактуванні капіталу в різних економічних школах: меркантилізм, фізіократи, класична школа?

2. Побудуйте графічні моделі інфляції попиту та витрат, поясніть механізм їх впливу на економічні процеси.

3. Простежте зміни рівня безробіття в Україні на протязі певного часу. Які тенденції функціонування ринку праці та які чинники на нього впливають?

ІІ. Аналітично – розрахункове завдання

Постійні витрати фірми – 60 грн., змінні – наведені в таблиці. Заповніть таблицю.

Сукупний обсяг виробництва (од.)

Сума постійних витрат (грн.)

Сума змінних витрат (грн.)

Сума загальних витрат (грн.)

Середні постійні витрати (грн.)

Середні змінні витрати (грн.)

Середні загальні витрати (грн.)

Граничні витрати

(грн.)

0

0

1

35

2

65

3

100

4

120

5

155

6

185

7

225

8

260

9

315

10

380