Процес концентрування фосфорної кислоти методом екстракції

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт до ДР стор.; табл.; рис.; джерел інформації; 3 додатки.

Ключові слова: екстракція, концентрування, установка, обладнання, система потоків, теплообмін, пінч – аналіз, інтеграція, складові криві, каскад, енерговитрати, утиліти.

Представлена робота присвячена вивченню процесу концентрування фосфорної кислоти методом екстракції, визначенню енерговитрат за схемою, що існує, та розрахунку методом інтеграції процесу оптимальних параметрів роботи екстракційної установки, за якими енерговитрати будуть мінімальні.

Інтеграція процесу передбачає проведення пінч – аналізу, визначення точки пінчу, збудування складових кривих і визначення мінімальної кількості необхідних утиліт.

Метою даної роботи є визначення оптимальних параметрів роботи схеми процесу концентрування екстракційної фосфорної кислоти, запропонування альтернативного проекту реконструкції системи теплообміну, визначення енергопотенціалу проекту.

У роботі вирішені наступні задачі: визначені зайві енерговитрати у схемі, що існує, проведений пінч – аналіз, збудовані діаграми складових кривих процесу, визначені оптимальні параметри, найменша кількість гарячих і холодних утиліт, які потребує процес, запропонований проект реконструкції системи шляхом заміни теплообмінного обладнання схеми, що існує, на нове обладнання виробництва фірми Alfa Laval. 

РЕФЕРАТ

Отчет к ДР стр.; табл.; рис.; источников информации; 3 приложения.

Ключевые слова: экстракция, концентрирование, установка, оборудование, система потоков, теплообмен, пинч – анализ, интеграция, составные кривые, каскад, энергозатраты, утилиты.

Представленная работа посвящена изучению процесса концентрирования фосфорной кислоты методом экстракции, определению энергозатрат в существующей схеме и расчету методом интеграции процесса оптимальных параметров работы экстракционной установки, согласно которым энергозатраты будут минимальными.

Интеграция процесса предусматривает проведение пинч – анализа, определение точки пинча, построение составных кривых и определение минимального количества необходимых утилит.

Целью данной работы является определение оптимальных параметров работы схемы процесса концентрирования экстракционной фосфорной кислоты, предложение альтернативного проекта реконструкции системы теплообмена, определение энергопотенциала проекта.

В работе решены следующие задачи: определены лишние энергозатраты в существующей схеме, проведен пинч – анализ, построены диаграммы составных кривых процесса, определены оптимальные параметры, наименьшее количество горячих и холодных утилит, которые необходимы для процесса, предложен проект реконструкции системы путем замены теплообменного оборудования существующей схемы на новое оборудование производства фирмы Alfa Laval. 

THE ABSTRACT

Explanatory slip pages; tab.; fig.; sources of the information; 3 appendixes.

Key words: the extraction, the concentration, installation, equipment, system flow, heat exchange, pinch - an analysis, integration, component curves, cascade, energy expenses, utilities.

Presented work is dedicated to study of the process by concentration phosphoric acid by method to extractions, determination heat exchange on existing scheme and calculation by method to integrations of the process optimum parameter work extracting installation, according to which heat exchange will be minimum.

The integration of the process provides undertaking pinch - an analysis, determination of the point pinch, building component crooked and determination minimum amount necessary scrap.

The purpose given work is a determination optimum parameter functioning (working) the scheme of the process  by concentration extracting phosphoric acid, offer of the alternative project to reconstructions of the system теплообмена, determination energy potential project.

In work are solved following problems: are determined spare energy expenses in existing scheme, is organized pinch - an analysis, is built diagrams of the component crooked process, are determined optimum parameters, the least amount hot and cool scrap, which required for process, is offered project to reconstructions of the system by change heat exchanged equipment existing schemes on new equipment production company Alfa Laval. 

ЗМІСТ

Вступ

1 Характеристика і призначення процесу

2 Короткий аналітичний огляд літературних джерел

3 Фізико – хімічні основи процесу. Принципова технологічна схема процесу

4 Матеріальний баланс установки концентрування фосфорної кислоти

5 Пінч – аналіз

   5.1 Вибір даних для інтеграції

   5.2 Визначення енергозберігаючого потенціалу каскадним методом для існуючого процесу

   5.3 Визначення енергозберігаючого потенціалу каскадним методом для інтегрованого процесу

   5.4 Визначення енергозберігаючого потенціалу каскадним методом для процесу без проміжного теплоносія

6 Економічна оцінка проектних рішень

7 Охорона праці та навколишнього середовища

Висновки

Список джерел інформації

Додаток А Програма розрахунку енергозберігаючого потенціалу для процесу, що існує

Додаток В Програма розрахунку енергозберігаючого потенціалу для інтегрованого процесу

Додаток С Програма розрахунку енергозберігаючого потенціалу для процесу без проміжного теплоносія

ВСТУП

Похожие материалы

Информация о работе