Процес концентрування фосфорної кислоти методом екстракції, страница 11

Гарячі утиліти складають приблизно 7 МВт, а холодні –  9 МВт. Потужність рекуперації у цьому випадку складає 0.5 МВт. Енергозберігаючий потенціал для гарячих потоків складає 1.74 МВт, а для холодних потоків  – 2.92 МВт.

Таким чином, завдяки розрахунку пінчу методом каскаду і побудування складових кривих процесу, що існує, та інтегрованого процесу, можна переобладнати схему виробництва фосфорної кислоти, встановивши нове обладнання, як показано на рис. 5.12.

Для цього необхідно встановити сім утилітних і сім рекуперативних теплообмінних апаратів. Таким чином можна зменшити питоме енергоспоживання на 25 % від рівня, що існує, за гарячими утилітами та на 26 % за холодними.

Оскільки таких характеристик важко досягти за допомогою кожухотрубчатих теплообмінних апаратів, то пропонується використовувати у новій системі рекуперації теплової енергії пластинчаті теплообмінники фірми Alfa Laval.

Рисунок 5.12 – Кінцева схема виробництва екстракційної фосфорної кислоти

Наочно розглянути енергопотенціал переобладнання схеми, що існує, та можливу економію енергії можна за допомогою таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Енергоспоживання і рекуперація системи теплообміну, що існує, та системи теплообміну в проекті, який пропонується

Об’єкт

На даний момент, кВт

Проект, кВт

Зменшення, кВт

Прибуток, дол. США на рік

Гарячі утиліти

9054

6278

2776

285207

Холодні утиліти

12147

9173

2974

55480

Всього

340687

           Використовуючи отримані дані, можна розрахувати загальні капітальні затрати, які дорівнюють приблизно 558 тисячам дол. США. Тобто, простий строк окупності проекту складає приблизно 1.9 року.

6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УХВАЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

6.1 Обґрунтування необхідності розробки

Нова техніка, технологія, пінч – технології, що розробляються і впроваджуються у виробництво, повинні давати корисний результат (ефект). Він може бути економічним, виявляється в зниженні витрат підприємства на виробництво і збільшенні прибутку, а також соціальним, екологічним та ін.

Техніко-економічне обґрунтування  –  обов'язкова частина будь-якого інноваційного проекту, що має на меті фінансову оцінку передбачуваних витрат і одержуваного результату, а також оцінку прибутковості проекту і, зрештою, економічної доцільності його розробки і впровадження.

При впровадженні проекту підприємство несе разові (капітальні) витрати (або інвестиції), пов'язані з розробкою проекту, а також з придбанням і установкою необхідного устаткування, засобів програмного забезпечення і т.д. При використанні інновацій підприємство одержує певний ефект, що виражається звичайно приростом прибутку. При розрахунку ефективності необхідно також враховувати додаткові річні витрати підприємства, пов'язані з експлуатацією нового устаткування. Додатковий прибуток підприємства за рахунок реалізації інноваційного проекту повинен в прийнятний терміни відшкодувати понесені підприємством витрати на реалізацію проекту.

Даний розділ присвячений техніко-економічному обґрунтуванню розробки, і впровадження  пінч  –  системи  в технологічному процесі.

Дані для розрахунків:

Ціна природного газу                               1440

Витрати на проектування                         Зп = 200 000 грн.

6.2 Розрахунок річної економії підприємства

Для визначення  економічного ефекту пінч-інтеграції необхідно розрахувати  економію, капітальні витрати та строк  окупності капітальних витрат підприємства. Для розрахунку економії необхідно визначити кількість грошей, які  підприємство витрачає за рік на енергоносії до та після пінч-інтеграції .

 Для  процесу, що існує,  теплова потужність, необхідна для нагріву усіх холодних потоків складає 9.05МВт, а потужність, необхідна для охолодження гарячих потоків складає 12.9МВт.

Зробимо розрахунок вартості підведеного тепла на нагрів холодних потоків. Визначимо  вартість 1кВт/рік  енергії, що утворюється при спалюванні природного газу:

- кількість енергії, що виділяється при спалюванні 1000 природного газу –33,5 109 Дж

За допомогою стехіометричного рівняння, розрахуємо вартість 1кВт/рік  енергії:

33,5 ГДж     -    1440 грн.

3600 8000 год  103     -     x грн.,

     де