Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах, страница 8

Закінчення табл. 5

7.17. Забезпечення тісного зв’язку лекційного матеріалу
зі змістом практичних та семінарських занять, лаборатор­них робіт, метою яких є переведення отриманих на лекціях знань у компетенції, вміння та навички (незалежний аналіз змісту навчального матеріалу)

7.18. Моніторинг навчальних досягнень студентів та ака­де­мічних студентських груп з вивчення навчальних дисциплін протягом всього навчального періоду в ХНЕУ

Засоби забезпечення обєктивності оцінювання результатів навчання

7.19. Письмова форма проведення іспитів та інших конт­роль­них заходів з шифруванням відповідей (викладач
не знає, чию роботу він перевіряє)

7.20. Технічні та організаційні засоби забезпечення само­стійності надання відповідей студентами ("глушилки", неза­лежні наглядачі)

7.21. Ліквідація індивідуальних "хвостовок", введення жорсткого графіка здавання-перездавання з закріпленням аудиторій, конкретного часу та дати (усунення можливості вирішити питання перездавання віч-на-віч з викладачем)

7.22. Вибіркові ректорські повторні іспити з порівнянням результатів з основними іспитами

7.23. Комп’ютерна перевірка на плагіат рефератів, індиві­дуальних науково-дослідних завдань, курсових та диплом­них проектів (робіт)

7.24. Рейтингове оцінювання успішності студентів за результатами проміжного та підсумкового контролю

Засоби мотивації навчання

7.25. Спрямованість виховної роботи на формування у сту­дента здатності самовизначатися, самозабезпечуватися, самонавчатися

7.26. Навчання найбільш здібних студентів в окремих групах

7.27. Подяки батькам на роботу

7.28. "Золотий знак", "Дошка пошани", "Книга пошани",
які дають право на подвоєну стипендію

7.29. Можливість переходу студента з контрактної форми навчання на бюджетну за умови успішного навчання