Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах, страница 3

Закінчення табл. 1

Інформаційні компетенції

1.51. Володіти спеціальними комп'ютерними програмами, які ви­користовуються в процесі проведення аналізу і фінансової звіт­нос­ті та фінансового планування

1.52. Вміти організувати ефективну систему обміну інформацією між підрозділами підприємства та стейкхолдерами

1.53. Володіти інформацією щодо змісту нормативно-правових документів

1.54. Знаходити необхідну інформацію для прийняття управ­лінсь­ких фінансових рішень

1.55. Мати навички роботи в середовищі інтелектуальних систем обробки фінансової інформації

1.56. Формувати та супроводжувати бази даних фінансової ін­фор­мації

Компетенції з контролю

1.57. Вміти здійснювати перевірку первинних фінансових доку­ментів, фінансових звітів, іншої звітної та планової внутрішньої інформації

1.58. Оцінювати вплив податків на показники фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства

1.59. Складати звіти, доповідні записки та інші документи за ре­зультатами внутрішнього фінансового контролю для керівних орга­нів підприємства

1.60. Контролювати виконання договірних умов з контрагентами, державними фінансовими установами та фінансовими посеред­никами

1.61. Здійснювати контроль за забезпеченням ефективної сис­теми антикризового фінансового управління підприємства

1.62. Здійснювати процедуру контролінгу фінансових операцій

Інші компетенції, які Ви вважаєте важливими