Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах, страница 2

Продовження табл. 1

Управлінські компетенції

1.24. Вміти самостійно приймати управлінські рішення з фінан­сових питань діяльності підприємства в умовах обмеження часу

1.25. Вирішувати слабоструктуровані завдання щодо фінансової діяльності в середовищі систем підтримки прийняття рішень

1.26. Управляти фінансовими ризиками

1.27. Приймати управлінські рішення щодо інвестиційної діяль­ності підприємств та давати оцінку ефективності інвестиційних проектів та їх впливу на інвестиційну діяльність підприємства

1.28. Вміти обирати оптимальні фінансові рішення в контексті забезпечення фінансової безпеки підприємства

Виконавчі компетенції

1.29. Вміти здійснювати комплексний фінансовий аналіз діяль­ності підприємства з використанням традиційних методів аналізу

1.30. Вміти раціонально використовувати капітал корпорацій, розподіляти доходи та прибуток корпорацій для отримання опти­мального рівня фінансової безпеки

1.31. Володіти законодавчою базою з фінансів та здійснювати постійний моніторинг змін до неї

1.32. Здійснювати аналіз фінансової діяльності з використанням економіко-математичних методів

1.33. Здійснювати аналіз операційної діяльності

1.34. Проводити бенчмаркінг фінансової діяльності підприємства

1.35. Володіти знаннями щодо процедур реструктуризації, реор­га­нізації та санації підприємств

1.36. Вміти складати фінансову документацію

1.37. Володіти навичками діловодства

1.38. Розробляти систему моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств

1.39. Забезпечувати розробку стратегії фінансового управління підприємством

1.40. Аналізувати грошові потоки підприємства та їх вплив на рі­вень фінансової безпеки підприємства

1.41. Забезпечувати впровадження і застосування прогресивної управлінської технології – бюджетування

1.42. Обґрунтовувати вибір фінансових посередників та фінан­сових продуктів на ринку фінансових послуг

1.43. Формувати та обирати інвестиційний портфель з ураху­ван­ням ризиків та прибутку в умовах забезпечення фінансової безпе­ки підприємства

1.44. Оцінювати фінансову стратегію і фінансову політику корпо­рації

1.45. Проводити оцінку персоналу та використовувати їх резуль­тати у плануванні трудової кар’єри працівників

1.46. Формувати резерв керівників та використовувати способи стимулювання для підвищення ефективності роботи персоналу

1.47. Вміти заповнювати податкову документацію

1.48. Розраховувати суму фінансових санкцій за податкові право­порушення та оцінювати їх вплив на фінансову безпеку

1.49. Розробляти пропозиції щодо впровадження в практику фі­нан­сово-господарської діяльності результатів наукового дослідження

1.50. Отримати досвід науково-дослідної роботи для продов­жен­ня навчання в аспірантурі