Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах, страница 7

5. Відомості про респондента

(заповнюється за бажанням респондента)

5.1. Назва підприємства ________________________________________.

5.2. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка заповнює анкету _____________________________________________________________.

5.3. Ваша посада ______________________________________________.

5.4. Форма власності Вашої організації: □ приватна, □ державна.

5.5. Чисельність співробітників Вашої організації ____________________.

5.6. Контактний телефон респондента_____________________________.

6. Слабкі місця підготовки

Якість формування яких компетенцій з наведених у табл. 1 – 4 та інших потребує суттєвого підвищення у наших випускників?

(Просимо вказати номер компетенції, наприклад: 2.22 – підвищити, 3.41 – значно підвищити…)

7. Особливості навчального процесу

         Які особливості навчального процесу в нашому університеті Вам імпонують з точки зору підвищення якості підготовки фахівців?

Таблиця 5

Особливості навчального процесу в університеті

Значущість

1

2

3

4

5

7.1. Ознайомлення студентів перед початком викладання кожної дисципліни з переліком компетенцій, вмінь та нави­чок, які мають бути сформовані у них у процесі її вивчення

7.2. Контроль засвоєння студентами знань протягом семестру. Моніторинг формування у студента компетенцій, вмінь та навичок протягом семестру (три рази на семестр)

7.3. Відбір самим студентом переліку дисциплін для влас­ного індивідуального навчального плану з огляду на свої здібності, інтереси та потреби майбутньої роботи (40 % від загальної кількості годин навчального плану)

7.4. Формування компетенцій студентів шляхом реалізації таких організаційних форм навчання, як ділові, рольові, імі­таційні, операціональні ігри, тренінги

7.5. Активізація навчально-пізнавальної діяльності сту­ден­тів шляхом використання проблемних і дослідниць­ких мето­дів, активних, інтерактивних та інформаційно-комунікатив­них технологій навчання

7.6. Надання студентам можливості брати участь у науково-дослідній роботі за тематикою НАН та МОН України з опла­тою на базі науково-навчального комплексу "Магістр", а та­кож можливості безкоштовної участі у наукових конферен­ціях у межах України

7.7. Обов’язкове виконання кожним студентом індивідуаль­ного науково-дослідного завдання (ІНДЗ) з професійно орієн­­тованих дисциплін

7.8. Викладання англійською мовою на окремих спеціальностях

7.9. Надання можливості факультативного (поза навчаль­ним планом) вивчення іноземної мови

7.10. Надання можливості отримання подвійного диплома магістра ХНЕУ та одного з європейських університетів (наприклад, Lumière Lyon2 (Франція), Віденський універ­си­тет прикладних наук (Австрія))

7.11. Надання можливості безкоштовної самопрезентації
на ринку праці у рамках системи "Випускник"

7.12. Функціонування аспірантури та докторантури з еконо­міч­них спеціальностей (захищається 25 – 30 канди­датських та 2 – 3 докторських дисертацій на рік)

7.13. Комфортні умови навчання, висока якість викладаць­кого складу університету

7.14. Обов’язковість відвідування занять

7.15. Позитивний загальний імідж університету

Засоби моніторингу формування компетенцій, вмінь та навичок

7.16. Іспити у вигляді ситуаційних завдань для перевірки ступеня формування компетенцій, вмінь та навичок