Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, страница 4

2.10 Студент, який одержав підсумкову рейтингову оцінку до 60 балів більше як з двох навчальних дисциплін (F) за семестр, підлягає виключенню з Інституту.

3. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

3.1 Об’єктами поточного контролю є:

а) активність та систематичність роботи на семінарських, практичних, лабораторних заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання матеріалу;

в) виконання iндивiдуальних завдань;

г) виконання модульної контрольної роботи.

3.2 Під час контролю активності та систематичності роботи на семінарських, практичних, лабораторних заняттях оцiнцi можуть підлягати:

• рівень знань, продемонстрований студентом у письмових вiдповiдях i виступах на семінарських, практичних, лабораторних заняттях;

• активність під час обговорення питань, що винесені на семiнарськi, практичні, лабораторні заняття;

• результати виконання практичних робіт, тестування, експрес-контролю тощо.

3.3 Під час контролю за виконанням завдань для самостійного опрацювання оцiнцi можуть підлягати:

• самостійне опрацювання окремих тем дисципліни в цілому чи окремих питань;

• розв’язування задач, виконання ситуаційних завдань; проведення розрахунків;

• підготовка конспектів, навчальних чи наукових текстів тощо.

3.4 Під час контролю за виконанням iндивiдуальних завдань оцiнцi можуть підлягати:

• написання рефератів, есе; переклад іноземних текстів установлених обсягів;

• виконання розрахункових робіт; розробка тестів, складання схемо-конспектів, підготовка оглядових матерiалiв з наукових публiкацiй тощо.

3.5 Рівень навчальних досягнень студентів при поточному контролі визначається двома показниками: підсумком поточного контролю і оцінкою за модульну контрольну роботу.

При виконанні модульних контрольних робіт оцiнцi підлягають теоретичні знання і практичні навички та уміння, яких набули студенти під час опанування певного навчального модуля.

Форми проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою (теоретичні, практичні завдання, тестовий контроль та iншi види завдань). Модульна контрольна робота може проводитися під час практичних, лабораторних чи семінарських занять (2 академічні години). Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за національною 4-х бальною шкалою, яка потім переводиться у бали відповідно до цього Положення (таблиці 1-8, 11) і фіксується в журналі обліку роботи академічної групи та журналі обліку роботи викладача.

Підсумок поточного контролю на практичних, семінарських, лабораторних заняттях визначається на підставі розрахунку середньоарифметичного показника за оцінками отриманими на навчальних заняттях за національною 4-х бальною шкалою, яка потім переводиться у бали відповідно до цього Положення і фіксується у журналі (таблиці 1-8). Оцінювання на практичних, семінарських, лабораторних заняттях здійснюється за 4-х бальною шкалою.

При заочній формі навчання підсумок поточного контролю визначається на підставі розрахунку середньоарифметичного показника за оцінками, отриманими на навчальних заняттях за національною 4-бальною шкалою, яка потім переводиться у бали відповідно до цього Положення і фіксується у журналі (таблиці 9-11). Оцінювання на практичних, семінарських, лабораторних заняттях здійснюється за 4-х бальною шкалою.

3.6 Результати виконання ІНДЗ оцінюються за національною 4-х бальною шкалою і переводяться у бали відповідно до цього Положення (таблиці 1-11) та фіксуються у журналі.

3.7 Додаткові бали, які студенти отримують за участь у наукових конференціях, олімпіадах, за наукові публікації тощо на підставі рішення кафедри теж фіксуються у журналі.

3.8 У журналах фіксуються оцінки поточної діяльності студентів в 4-бальній системі, а у відомостях обліку успішності виставляються оцінки в 4-бальній системі, бали за 100-бальною шкалою й оцінка за шкалою ECTS. Оцінки за модульні контрольні роботи, ІНДЗ, поточну успішність (середньоарифметичну) та ПМК виставляються в національній та 100-бальній шкалі в окремих графах.

3.9 При організації контролю знань, умінь та навичок студентів викладачі кафедр самостійно визначають форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання, включають їх до робочих навчальних програм і доводять види проведення контрольних заходів до відома студентів на початку семестру.