Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, страница 2

Залікові кредити містять модулі з декількох видів навчальної діяльності студента при вивченні навчальної дисципліни: аудиторну, самостійну, індивідуальну роботу студента тощо.

Курсова робота з навчальної дисципліни та практика є окремим заліковим кредитом. Для їх виконання обов’язково слід виділяти кредити ECTS.

Завершенням кожного залікового кредиту є відповідний семестровий контроль. У заліковому кредиті оцінюються усі види навчальної діяльності студента в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної дисципліни.

Модуль – це задокументована завершена частина залікового кредиту і є окремим змістовно пов’язаним блоком навчання, що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практика тощо).

Кількість модулів у навчальній дисципліні визначається, як правило, кількістю кредитів, відведених у навчальному плані на вивчення навчальної дисципліни. Рекомендується розподіляти дисципліну на модулі таким чином:

·  навчальна дисципліна містить 1 модуль при її загальному обсязі до 3-х кредитів ECTS включно;

·  навчальна дисципліна містить 2 модулі при її загальному обсязі від 4-х до 5-ти кредитів ECTS включно;

·  навчальна дисципліна містить 3 модулі при її загальному обсязі від 6 до 9 кредитів ECTS включно;

·  навчальна дисципліна містить 4 модулі при їх загальному обсязі понад 10 кредитів ECTS.

·  Кількість модулів з навчальної дисципліни визначається робочим навчальним планом та є підставою для розробки робочих навчальних програм.

Кожний модуль підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню.

Модулі можуть складатися з одного або декількох змістових модулів.

Змістовий модуль (розділ, підрозділ) – це система навчальних елементів дисципліни, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Індивідуальне завдання з окремої дисципліни – це завдання для самостійного виконання студентом певного виду робіт при консультуванні з викладачем. Індивідуальне завдання виконується студентом у вигляді реферату, розрахункової, курсової, дипломної роботи тощо. Може передбачатися захист індивідуального завдання після виконання. Зміст індивідуального завдання, форма та термін виконання визначаються викладачем самостійно і затверджуються на засіданні кафедри.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни – це сума балів, одержаних студентом за окремі види навчальної діяльності (модулі).

1.4 Методи і засоби проведення поточно-модульного контролю з окремої навчальної дисципліни визначається у робочій програмі навчальної дисципліни з урахуванням вимог цього положення.

1.5 Інформація з питань здійснення контрольних заходів, завдань, що виносяться на контрольні заходи, критерії та система оцінювання видів навчальної діяльності з дисципліни доводяться до студентів на початку вивчення навчальної дисципліни.

2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО І ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

2.1 Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю (ПМК для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», або диференційованого заліку для студентів, які навчаються за навчальними планами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр») і підсумкового контролю знань (екзамену).

Поточно-модульний контроль передбачає:

-  контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час проведення практичних (лекційних), лабораторних та семінарських занять з метою перевірки рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи;

-  оцінювання виконання індивідуальних та індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) з навчальної дисципліни;

-  оцінювання участі студента у наукових конференціях, олімпіадах, його наукових публікацій тощо;

-  оцінювання результату модульної контрольної роботи.

2.2 Об’єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру i рівня складності, засвоєння якого вiдповiдно перевіряється під час поточного контролю i на екзамені.