Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, страница 6

- кількість балів за шкалою Інституту, зарахованих студенту за результатами екзамену;

- підсумкова оцінка з дисципліни у балах за 100-бальною шкалою Інституту;

- підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою;

- підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за шкалою ECTS.

4.15 До індивідуального навчального плану студента, додатку до диплома студента чи до академічної довідки вноситься підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни за національною шкалою та за шкалою ECTS. Незадовільна оцінка до цих документів не вноситься.

5. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ВИРОБНИЧОЇ та переддипломної ПРАКТИКИ

5.1 Комплексна оцінка з курсової роботи виставляється після захисту роботи на підставі: наданої рецензії на курсову роботу, виконаної письмової роботи над помилками (у разі потреби), доповіді студента на захисті курсової роботи, відповіді на додаткові питання. Критерії оцінювання розробляються, затверджуються кафедрами і визначаються в Методичних рекомендаціях щодо виконання курсової роботи з відповідної дисципліни.

5.2 Якість виконання курсової роботи та її захисту оцінюється за 100-бальною шкалою, національною 4-х бальною шкалою і шкалою ECTS (п. 5.3).

5.3 Шкала оцінювання курсових робіт, навчальної, виробничої та переддипломної практики, тренінгів:

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ХІФ УДУФМТ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

А

82-89

4 (добре)

В

С

74-81

4 (добре)

64-73

3 (задовільно)

D

Е

60-63

3 (задовільно)

35-59

2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання)

FX

0-34

2 (незадовільно) (з додатковим вивченням дисципліни)

F

6. ЛIКВIДАЦIЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

6.1 Категорія студентів, що мають оцінку FX, має право на перескладання заборгованостей у термін, затверджений деканом до початку наступного семестру.

6.2 Повторне складання модульної контрольної роботи при ліквідації академічної заборгованості дозволяється не більше двох разів.

6.3 Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів: перший раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

6.4 Студентам, які не виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою з поважних причин (хвороба, пологи та догляд за дитиною, догляд за хворими, донорські пільги, а також з причин, що віднесенні до поважних та мають відповідний дозвіл директора), деканами факультетів надається індивідуальний навчальний графік, який спільно складається кафедрою та деканами факультетів.

6.5 Поточна академічна заборгованість може бути ліквідована студентом тільки в межах терміну навчання з відповідного модуля дисципліни, або у встановлений графіком навчального процесу термін (для студентів, що мають поважні причини заборгованості). Відпрацювання поточної академічної заборгованості за межами цих термінів забороняється. Дозвіл на відпрацювання поточної академічної заборгованості надається деканом факультету у випадках визначених п.6.4.

6.6 За дозволом директора інституту студент може підвищити оцінку з дисципліни один раз за весь період навчання.

6.7 Перескладання екзамену з метою підвищення оцінки допускається у виняткових випадках за погодженням з директором інституту.

6.8 У разі незгоди студента із виставленою оцінкою з дисципліни, він має можливість звернутися до декану факультету щодо створення апеляційної комісії, до складу якої повинні бути включені представник деканату, представник органів студентського самоврядування, завідувач кафедри, викладач дисципліни. Склад комісії затверджується розпорядженням по інституту. За рішенням апеляційної комісії може бути надано право повторного перескладання на умовах, зазначених у п. 6.6, 6.7.

В.о. заступника директора з

навчально-методичної роботи                                                 А. О. Семенець