Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, страница 5

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль навчальних досягнень студентів у формі екзамену

4.1 До екзамену допускаються студенти, які за результатами ПМК отримали 34 і більше балів та якщо виконали усі види робіт, передбачені навчальним планом з відповідної навчальної дисципліни.

4.2 На екзамен виносяться питання, складені відповідно до навчальної програми, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої вiдповiдi та уміння синтезувати отримані знання i застосовувати під час розв’язування задач, виконання практичних завдань тощо.

4.3 Програми підготовки до Державних екзаменів та перелік питань до екзаменів з дисциплін доводяться до відома студентів та надаються у бібліотеку в електронному варіанті.

4.4 Екзаменаційний білет включає теоретичні та практичні завдання і містить 3–5 завдань (теоретичне питання, задача, практична ситуація, тести). Конкретну кількість завдань визначає кафедра.

4.5 Результати екзамену оцінюються за 4-х бальною шкалою, переводяться в 100-бальну шкалу, та шкалу ECTS і фіксуються в екзаменаційній відомості.

4.6 Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати ПМК та за виконання завдань, що виносяться на екзамен.

4.7 Якщо студент на екзамені отримав 2 (незадовільно), то він вважатиметься таким, що має академічну заборгованість.

4.8 У разі вiдсутностi студента на екзамені з поважних причин (наприклад,  через хворобу тощо), навпроти його прізвища у графі «Кiлькiсть балів за результатами екзамену» у вiдомостi обліку поточної й підсумкової успiшностi з дисципліни робиться запис «Не з’явився». При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену i не з’явився на нього через поважні причини, підтверджені документально. В іншому разі студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

В разі недопуску студента до здачі екзамену навпроти його прізвища у графі «Кiлькiсть балів за результатами екзамену» у вiдомостi обліку поточної й підсумкової успiшностi з дисципліни робиться запис «Не допущений».

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів за результатами поточного модульного контролю (ПМК) та ІНДЗ

4.9 У разі невиконання певних завдань поточного контролю чи IНДЗ через об’єктивні причини, студенти мають право, з дозволу декана, скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

4.10 Підсумковий бал за результатами ПМК виставляється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття вiдповiдного семестру.

4.11 Кiлькiсть балів з тих дисциплін, з яких оцінюється рівень знань студентів за результатами ПМК (від 0 до 100 балів), вноситься до вiдомостi обліку поточної й підсумкової успiшностi i є підставою для визначення загальної успiшностi студента з даної дисципліни.

Правила виставлення підсумкової оцінки

4.12 Оцінки, одержані студентом на захисті курсової роботи чи практики вносяться до «Відомості захисту курсових робіт» чи до «Відомості виробничої (навчальної, переддипломної) практики (тренінгу)», в індивідуальний навчальний план студента та в додаток до диплома чи до академічної довідки.

До «Відомості захисту курсових робіт» чи до «Відомості з виробничої (навчальної, переддипломної) практики (тренінгу)» вноситься:

- загальна кількість балів за шкалою Інституту, яка зарахована студенту за результатами захисту курсової роботи чи практики;

- підсумкова оцінка за національною шкалою;

- підсумкова оцінка за шкалою ECTS.

4.13 Після проведення підсумкового контрольного заходу підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється у «Відомість обліку поточної і підсумкової успішності», в індивідуальний навчальний план студента та в додаток до диплома чи до академічної довідки. Якщо курсова робота не є частиною дисципліни то оцінюється за шкалою ІНДЗ.

4.14 До «Відомості обліку поточної і підсумкової успішності» вноситься:

- загальна кількість балів за шкалою Інституту, яка зарахована студенту за результатами поточно-модульного контролю;