Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, страница 3

2.2.1 Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок, проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово подати певний матеріал (презентація).

2.2.2 Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

2.3 Оцінювання навчальної діяльності студентів з навчальної дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою.

2.4 Оцінювання рівня навчальної діяльності студентів (за денною формою навчання) з навчальних дисциплін, які закінчуються складанням екзамену, здійснюється на підставі результатів поточного контролю (модульної контрольної роботи та підсумку поточного контролю), IНДЗ та екзамену. Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; IНДЗ оцінюється в дiапазонi від 0 до 10 балів; а завдання, що виносяться на екзамен – від 0 до 40 балів. Усього 100 балів (таблиці 1-5). Результати навчальних досягнень студентів за семестр фіксуються у вiдомостi обліку поточної i підсумкової успiшностi з дисципліни.

2.5 Оцінювання рівня навчальної діяльності студентів (за денною формою навчання) з навчальних дисциплін, які закінчуються ПМК (диференційованим заліком), здійснюється на підставі результатів поточного контролю (модульної контрольної роботи та підсумку поточного контролю) та IНДЗ. Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів; IНДЗ оцінюється в дiапазонi від 0 до 20 балів. Усього 100 балів (таблиці 6-8). Результати навчальних досягнень студентів за семестр фіксуються у вiдомостi обліку поточної i підсумкової успiшностi з дисципліни.

2.6 Оцінювання рівня навчальної діяльності студентів (за заочною формою навчання) з навчальних дисциплін, які закінчуються складанням екзамену, здійснюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, перевірочні роботи, опитування тощо), IНДЗ, модульної контрольної роботи (для дисциплін обсягом 10 кредитів) та екзамену. Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів; IНДЗ оцінюється в дiапазонi від 0 до 40 балів (від 0 до 10 балів для дисциплін обсягом 10 кредитів); модульна контрольна робота для дисциплін обсягом 10 кредитів – від 0 до 30 балів; завдання, що виносяться на екзамен – від 0 до 40 балів. Усього 100 балів (таблиці 9, 11). Результати навчальних досягнень студентів за семестр фіксуються у вiдомостi обліку поточної i підсумкової успiшностi з дисципліни.

Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом виконаного завдання.

2.7 Оцінювання рівня навчальної діяльності студентів (за заочною формою навчання) з навчальних дисциплін, які закінчуються ПМК (диференційованим заліком), здійснюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, перевірочні роботи, опитування тощо) та IНДЗ. ІНДЗ може проводитися у вигляді аудиторних (модульних) контрольних робіт, домашніх контрольних робіт, рефератів, конспектів з тем, які виносяться на самостійне вивчення, розв’язування та складання розрахункових або практичних (ситуаційних) задач з тем, які вивчаються самостійно. Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів; IНДЗ оцінюється в дiапазонi від 0 до 60 балів. Усього 100 балів (таблиця 10). Результати навчальних досягнень студентів за семестр фіксуються у вiдомостi обліку поточної i підсумкової успiшностi з дисципліни.

2.8 Відповідно до рішення кафедри студенти можуть отримувати додаткові бали в діапазоні від 1 до 5 за участь у наукових конференціях, олімпіадах, за наукові публікації тощо (при цьому загальна кількість балів з навчальної дисципліни не повинна перевищувати 100 балів).

2.9 Якщо навчальна дисципліна вивчається більше одного року, то в кінці навчального семестру студенту, в разі відсутності заборгованостей, ставиться залік, а результат поточного контролю буде підсумовуватися за результатами вивчення дисципліни.