Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора інституту

від 26.06.2013 р. № 189

ПОЛОЖЕННЯ

про оцінювання навчальної діяльності студентів

м. Харків


Розробники: Семенець А.О., Майборода О.В., Чемчикаленко Р.А., Бутиріна Г.І., Чужданова М.В., Ржевська Н.М., Чумак О.В.

Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої  ради інституту

Протокол  від 25.06.2013 р. №  40


Зміст

стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………..………....…

4

2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО І ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………………………………………

6

3. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ………………………….

8

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………………….

10

5. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ВИРОБНИЧОЇ та переддипломної ПРАКТИКИ………………………………………

12

6. ЛIКВIДАЦIЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ…………………

12

ДОДАТКИ …………………………………………………………………

14


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення запроваджується для стандартизування системи контролю якості знань студентів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (далі – Інститут) відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі – ECTS).

1.2 Положення передбачає порядок організації поточного і підсумкового контролю знань студентів з теоретичного матеріалу, практичних навичок з навчальної дисципліни та практик, умінь набутих студентом під час лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, проходження практики та самостійної роботи. При цьому організація контролю знань студентів має за мету:

·  стимулювати систематичну активну самостійну роботу над навчальним матеріалом відповідно до програми навчальної дисципліни, пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня впродовж усього періоду вивчення дисципліни;

·  довести до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни програми цієї дисципліни, вимог до її вивчення, індивідуальних завдань, передбачених програмою, передбачені робочим навчальним планом заходи контролю, питання, що виносяться на них та критерії їх оцінювання;

·  переорієнтувати цілі студента з отримання позитивної оцінки з навчальної дисципліни на формування стійких знань, умінь і навичок;

·  забезпечити належні умови для вивчення навчальних дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом студента і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого визначення у розкладі часу проведення навчальних занять з дисципліни та проведення підсумкового контролю;

·  чітко узгодити завдання, що виносяться викладачем на контрольні заходи із програмою навчальної дисципліни;

·  забезпечити об’єктивне оцінювання знань студентів шляхом проведення модульного контролю, екзаменів;

·  визначити рівень знань студентів та оцінити їх за шкалою навчального закладу, європейською шкалою та національною шкалою оцінювання.

Основні засади організації контрольних заходів ґрунтуються на особливостях кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

          1.3 У Положенні використовуються такі терміни і поняття:

Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) – є робочим документом студента, що складається на підставі навчального плану і містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання.

Робочий навчальний план – це нормативний документ Інституту, складається на підставі навчального плану підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня з метою конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік з урахуванням навчальних дисциплін за вибором студента.

Кредит ECTS– це залікова одиниця, що є еквівалентом навчального навантаження обсягом 36 академічних годин і є одиницею виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння студентом змістового модуля. Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни визначається у навчальному плані і повинен включати час проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Навчальна дисципліна, що входить до навчального плану, складається з одного або декількох залікових кредитів.

Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчання (навчальна дисципліна чи її частина, практична підготовка, державна атестація) студента, що підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню.

Похожие материалы

Информация о работе