Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії, страница 2

4.відносна велечина планового завдання (ВВПЗ) - співвідношення запланованого чи нормативного рівня якогось майбутнього періоду і фактично досягнутого рівня в минулому періоді. Приклад: припустимо, що на фірмі “Селена” передбачалось довести обсяг реалізації в 1997р. до  940 тис. грн., а в 1996р. обсяг реалізації становить 800 тис.грн.                                                                                                                                    

                                           yпл 97     940

                             ВВПЗ=-----------=--------=1,175або 117,5%

                                          yфакт 96    800

Між навединими вище відносними величинами існує такий математичний зв”язок:

                  ВВД=ВВВП*ВВПЗ

Припустимо, що фактичний обсяг реалізаації по фірмі “Селена”

в 1997р. становить 1080тис.грн.

yф - 800, yпл -940, y1 97=1080

            1080

ВВД=---------=1,35 або 135%

             800

               1080

ВВВП=---------=1,149 або 114,9%

               940

             940

ВВПЗ=-------=1,175 або 117,5%

             800

y97     y97           yпл

------=-------*-------

yф=    yпл     yф

y97

------=1,149*117,5

yф

Приклад: відомо, що у одній з статтей бюджету передбачалось збільшення на 1997р порівняно з 1996р на 10%. Фактично по згаданій статті відбулося збільшення на 7,2%. Визнати, який відсоток статовив фактичний обсяг вказаної статті бюджету до передбачуваного, тобто запланованого.

ВВД=y1/y0=1,072 або 107,2%

y1 - фактично ввитратили у 1997р

y0 - фактично ввитратили у 1996р

ВВПЗ=yпл/y0=1,1 або 110%

ВВВП=ВВД/ВВПЗ=1,072/1,1=0,975 або 97,5%

4.відносна величина структури (ВВС) - характеризує склад, структуру сукупності за певною ознакою. Одиниця виміру - коефіціенти чи відсотки. ВВС являє собою співвідношення окремих частин до цілого. Приклад: обсяг укладених угод на біржах в 1996р становив 1149,4 млн грн в тому числі по транспортних засобах 125,1млн грн,нерухомість 600,6млн грн, с/г продукція 312,7 млн грн, інші 111,0 млн грн. Обчислимо структуру обсягу укладених угод і проаналізуємо її.

        ВВС(тр. засоби)=125,1/1149,4=0,109 або10,9%

        ВВС(нерухомість)=600,6/1149,4=0,532 або52,3%

        ВВС(с/г продукції)=312,7/1149,4=0,272 або 27,2%

        ВВС(інші)=111/1149,4=0,096 або 9,6%

Найбільш вагомими є угоди пов”язані з нерухомістю, бо вони становлять 52,3%

5.відносна велечина координації (ВВК) - це співвідношення різноіменних частин одного цілого.

Приклад: із загальної кількості населення України на 1.01.97р чоловіків 23,7млн чол, а жінок 27,2млн чол. Звідси ВВК становить:

                                                    27,2

                                      ВВК=----------=1,148 або 114,8%

                                                   23,7

Або можемо зробити висновок, що в Україні на 100 чоловіків припадає 115 жінок.

6.відносна величина порівняння (ВВП) - це співвідношення одноіменних показників (велечин), що відносяться до різних територій чи об”єктів. Приклад: чисельність населення Кривого Рогу у 1997р 711тис чол ,а м. Києва 2 млн  622 тис чол.

                    2622

        ВВП=---------=3,7рази

                     711

7.відносна велечина інтенсивності (ВВІ) - характеризує ступінь поширення певного явища по відношенню до якогось осередку (бази). Приклад: Кількість народжених в Україні  в 1996р становила 467,2 тис чол , а загальна чисельність становила 51079,4 тис чол . Обчислиммо коефіцієнт (рівень) народжуваності.

           467,2

ВВІ=------------*1000=9,1(промілей)

          51079,4

Відносними велечинами інтенсивності є такі:

·  щільність населення (осіб/км. кв),  рівень споживання окремих продуктів харчування в розрахунку на душу населення і т.д.

4. Зведення і групування статистичних матеріалів.

Статистичне зведення - це наукова обробка первинної інфомації отриманої в результаті стат спостереження. Ця обробка складається з таких етапів:

  Групування, тобто розподіл стат сукупності на однорідні групи за якоюсь суттєвою ознакою.

  Розробка системи показників, необхідних для характеристики виділених груп і підгруп.