Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії, страница 12

Помноживши коефіцієнт розвитку на 100% отримаємо темп розвитку (зростання).

Тр.= Кр.* 100%

3.  Коефіцієнт приросту (Кприр.).

Цей показник можна визначити так:

а). Кприр.р-1;

б).             Di

   Кприр.=--------- 

                 yi-1      тобто відношення абсолютного приросту до базисного рівня.

Помноживши коефіцієнт приросту на 100% отримаємо темп приросту.

Тприр.= Кприр.*100%

4.Абсолютне значення 1% приросту (А%), характеризує вагомість 1% приросту в одиницях виміру показника, зміна якого вивчаається в часі:

   а)                   Dл

           А% = --------

                          Тприр ланц

    б)                      yi-1

              А%=----------

                           100        

Приклад: Проаналізуємо динаміку прямих інвестицій в економіку України з Німеччини

Роки

1994

1995

1996

1997

Обсяг інв.(млн.$)

64,0

101,3

156,9

182,9

Для аналізу абсолютної та відносної інтенсивності зростання наведеного вище показника, скористаємось показниками ряду динаміки:

1.  Абсолютний приріст (D)

  а) ланцюгові:

    D1=101,3-64,0=37,3(млн. $)

    D2=156,9-101,3=55,6(млн. $)

    D3=182,9-156,9=26,0(млн. $)

  б) базисні :

         D1=101,3-64,0=37,3(млн. $)

    D2=156,9-64,0=92,9(млн. $)

    D3=182,9-64,0=118,9(млн. $)

D3 є кінцевим базисним абсолютним приростом, де

   Dкінц. баз=yn-y1=118,9 (млн. $)

Перевіримо взаємозв¢язок:

 Dкінц. баз=SDл   (адитивний)

118,9=37,3 + 55,6 +26

2.  Коефіцієнт росту (зростання), К:

а) ланцюгові:

             101,3  

      К1=--------- = 1,583              Т1 = 158,3%

              64,0

              156,9

     К2=--------- =1,549                Т2 = 154,9%

               101,3

             182,9

     К3=---------=1,166                  Т3 = 116,6%

             156,9

б) базисні:

              101,3  

      К1=--------- = 1,583              Т1 = 158,3%

              64,0

              156,9

     К2=--------- =2,451                Т2 = 245,1%

               64,0

             182,9

     К3=---------=2,858                  Т3 = 285,8%

            64,0

К3 = Ккб= 2,858

Перевіримо взаємозв¢язок (мультиплікативний):

Ккб123 (К-ланцюгові)

2,858=1,583*1,549*1,166

3.  Коефіцієнт приросту (Кприр):

 а) ланцюгові:

 К1=1,583-1=0,583           Тприр=158,3-100=58,3%  або  Кприр*100%=0,583*100=58,3%

К2=0,549                           Т254,9%

К3=0,166                           Т3=16,6%

 б) базисні:

Кприр=0,583                         Т1=58,3%

К2=1,451                             Т2=145,1%

К3=1,858                             Т3=185,8%

Перевіримо взаємозв¢язок !!!     —      немає!!!

4.  Абсолютне значення 1% приросту:

           37,3млн$

А1%=----------------=0,64 млн$

                  58,3%

           55,6 млн$

А2%=-------------=1,013 млн$ — став вагомішим

            54,9%

            26,0 млн$

А3%=---------------=1,569 млн$

            16,6%

3. Як бачимо, з конкретних розрахунків, що між ланцюговими показниками та кінцевим базисним існують такі взаємозв¢язки:

1). Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює кінцевому базисному:

Dкб=SDл=yn-y0

2). Добуток ланцюгових коефіцієнтів росту дорівнює кінцевому базисному:

Ккб123*…*Кn=yn/y0

3). Увага !!! Коефіцієнти приросту ні додавати, ні множити не можна.

4.При вивченні динаміки рівнів чи обсягів сусп- економ явищ часто доводиться користуватись узагальнюючими характеристиками, тобто середнім значенням аналітичних показників динаміки. Такими є :

  1). Середній рівень ряду динаміки (`y). Методика обчислення цього показника залежить від виду ряду динаміки та від наявної інформації.

                    Середній рівень періодичного ряду обчислюється за формулою середньої арифметичної простої

                 Syi

    `y = ---------

                  n

yi-рівні ряду;

n- число рівнів ряду.

Приклад: Обчислимо для наведеного вище пикладу середньорічний обсяг інвестицій.

                            64,0+101,3+156,9+182,9

                    `y=-----------------------------------=126,3млн$

                                 4