Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії

Страницы работы

Содержание работы

1. Предмет і метод статистики.

Статистика вивчає масові сус-но-ек-ні явищаі процеси, тобто явища всіх стадій розширеного відтворення (В, розподіл, обіг, спож-ня). Вона вивчає також населення, його природне відтворення, шлюби і розлечення, ку-льтурний рівень, політ явища в державі.

Статистика хар-зує стан сус-ва і його розвиток. Досягається це з допомогою порівняння кількісних хар-к, причинного аналізу дії різних факторів на явища, що вивчаються. Це допомагає виявити тенденції (закономір-ності) притаманні розвитку того чи іншого явища.

Особливості  статастики як науки:

1.“Мовою статистики є мова цифр”, тобто кількісні хар-ки (показники), що відображають обсяги сус-но-ек-ні явищ чи певні співвідношення (чисельність населення, В продукції).

2.Статистика вивчає не поодиноки,а масові сус-но-ек-ні явища і процеси.

3.Статистика виявляє закономірності, які є хар-ими для конкретних сус-но-ек-них явищ.

4.Статистика вивчає кількісну сторону явищ і процесів в нерозривному зв”язку з їх якісною стороною  в кон-кретних умовах місця і часу.

Статистична сукупність-це значна к-ть елементів (од.), які сформувались під впливом якихось головних при-чин і умов. Саме умови формування сукупності дозволяють говорити про якісну однорідність такої сукупно-сті. Складається з елементів, які відрізняються один від одного цілою низкою рис і особливостей. Риса і особ-ливість в статистиці назив  ознакою.Ознаки бувають:

*   атрибутивні

*  кількісні(варіаційні)

Атрибутивна ознака виражається словесно (національність,стать, сімейний стан).

Кількісні ознаки  мають числовий вираз. Зміна числових значень ознаки від одного елемента сукупності до ін. назив варіацією.

Варіаційні ознаки поділяються на :

*  дискретні (перервні)

*  безперервні

Стат. закономірність- певна послідовність, порядок стосовно тих явищ, які вивчаються.

З-н великих чисел.

Зміст його зводиться до того що  в великій кількості індивідуальних явищ загальна закономірнісь проявляється більш точно залежно від кількості індивідуальних явищ.

2. Етапи статистичного досл-ня.

Статистика вивчає масові сус-но-ек-ні явища і процеси користуючись спеціальними методами. Головним з цих методів є:

*  стат спостереження

*  метод відносних та середніх велечін

*  методи кореляційно-регресивного аналізу

*  метод індексів та ін.

Всі ці методи і становлять статистичну методологію. Очевидно, що стат методи базуються на основному на-уковому методі пізнання, яким є діалектичний матеріалізм.

При вивченні будь-якого явища стат досл-ня проходить три етапи:

  Збір первинних даних про об”єкт дослідження, це етап- стат спостереження .

  Систематизація та обробка первинх даних, отриманих в рез-ті стат спостереження - зведення і групування стат даних.

  Зображення рез-тів обробки стат матеріалів у вигляді таблиць та графіків і їх аналізу.

При обробці стат даних обчислюються різного роду узагальнюючи показники (відносні велечини, середні показники варіації, індекси і т.д.)

3. Абсолютні та відносні велечини.

Абсолютні велечини  - це числові показники, характеризують обсяги чи рівні сусп-економ явищ. Наприклад, прямі інвестиції в Україну з Німеччини становили 182,9 млн $ на поч. 1997р.

Абсолютні велечини досить широко застосовуються в стат-економ аналізі, проте таке використання не дос-татнє для глибокого наукового аналізу. Поряд з абсолютними треба користувтись відносними велечинами , що являють результат зіставлення порівняння двох абсолютних чи середніх велечин.

Велечину, з якою здійснюється порівняння (знаменник співвідношення) прийнято називати базою порівняння.

Відносні велечини можуть бути виражені в:

*  коефіціенті (1)

*  відсотках (100%)

*  промілях (1000)

*  продецимілях (10000)

*  просантімілях (100000)

Залежно від суті  і завдань, які вирішуються з доппомогою відносних велечин, вони поділяються на види:

  відносна велечина динаміки (ВВД) - характеризує інтенсивність розвитку явища в часі і обчислюється як співвідношення обсягу конкретного явища в поточному і минулому періодах. Приклад: порівняймо обсяг інвестицій в Україну з Німеччини за два періоди, на поч. 1996р. - 156,9млн.$, на поч. 1997р. - 182,9млн.$

                      y1      182,9

           ВВД=-----=---------=116,6%

                     y0        156,9

   де y1- фактичний обсяг інвестицій в поточному періоді

        y0- фактичний обсяг в базисному (минулому) періоді.

2.виконання плану або (ВВВП) досягнення певного нормативу. Це відносна велечина являє результат відношення фактично досягнутого до

3.запланованого чи норматттивного за один і той же період.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Статистика
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
234 Kb
Скачали:
0