Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії, страница 3

  Підрахунок підсумків по окремих групах і підгрупах.

  Зображення отриманих результатів у вигляді таблиць та графіків.

Зведення та групування не є механічною дією, а являє собою досить важливий етап стат досліждення, що носить науковий характер. Дослідник мусить здійснити перш за все глибокий теоретичний аналіз того явища, яке він вивчає.

Ряд розподілу є основою (базою) будь- якого стат групування. Побудувати ряд розподілу - це значить поділити стат сукупність на групи за певною ознакою. Будь - який ряд розподілу обов”язково має дві графи (колонки). В першій колонці завжди зазначається різновид ознаки, якщо вона атрибутивна  або індивідуальне числове значення чи інтервал кількох значень, якщо ознака буває цільна. Ознаку, за якою здійснюється розподіл, називають групувальною ознакою. Друга колонка являє собою так звані частоти, тобто число повторень, різновиду ознаки чи її кількісної характеристики. Залежно від групувальної ознаки ряди розподілу поділяються на атрибутивні та варіаційні. Варіаційні ряди розподілу в свою чергу можуть бути дискретними чи інтервальними.

Ряди розподілу дозволяють вивчити структуку сукупності, а також проаналізувати структурні зрушення протягом певного періоду часу.

Приклад: 1.Розподіл докторів наук України за статтю (1996р)

стать

чисельність докторів наук

чоловіки

8568

жінки

1406

разом

9974

В даному випадку групувальною ознакою є стать, а чисельність докторів є частоти. На підставі частот можна визначити частки, що являють собою відношення окремих груп до загальної чисельності.

          fi

Wi=--------

       åfi

             8568

W1=----------=0,859 або 85,9%

           9974

         1406

W2=--------=0,141 або 14,1%

          9974

2.Розподіл пенсіонерів України за видами песій на 1.01.97р

Вид пенсій

число пенсіонерів(тис), f

В % до підсумку, W

за віком

10587

73,1

за інвалідністю

1868

12,9

у разі втрати годувальника

1163

8,0

за вислугу років

443

3,1

соц. пенсії

426

2,9

разом

14487

100,0

За варіаційною ознакою можна побудувати дискретний чи інтервальний ряд розподілу. Якщо групувальною ознакою є дискретна ознака і варіація індивідуальних значень цієї ознаки не значна, то будується дискретний ряд розподілу. Особливістю цього ряду є те, що кожна виділена група має одне єдине числове значення ознаки.

Індивідуальні значення варіаційної ознаки або варіанти прийнято позначати через x1, x2, x3,...,xn.

Приклад: розподіл магазинів району за числом товарних секцій

Число секцій (x)

К-ть магазинів (f)

В % до підсумку (W)

1

6

10

2

16

27

3

20

33

4

12

20

5

4

7

6

2

3

разом

60

100

 Якщо варіація дискретної ознаки є значною, тобто max значення ознаки (xmax) в багато разів перевищує min його значення (xmin), то слід будувати інтервальний ряд розподілу. Такий ряд розподілу будується в тому разі, коли групувальною є безперервна ознака. При побудові таких рядів індивідуальні значення ознаки об”єднуються в групи і подаються у вигляді “від” - “до”. Такі ряди розподілу можуть бути з рівними чи нерівними інтервалами. Інтервали бувають відкритими і закритими. Одним з методологічних питань побудови рядів розподілу є визначення розміру інтервалу (кроку), а також кількості груп, на яку поділяється стат сукупність. Розмір інтервалу при умові рівних інтервалів визначається за формулою:

                                            xmax - xmin

                                    h=----------------------

                                                   m

m - число передбачених груп.

Число самих груп залежить від чисельності сукупності та ступіню варіацій ознаки.